Ærkestiftet – Det Vesteuropæiske Eksarkat

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se er en selv­stæn­dig, orto­doks, kri­sten menig­hed. For­stan­der og præst er f. Poul Seb­be­lov. Vi er knyt­tet til Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Eks­ar­kat, som er et selv­sty­ren­de, vest­eu­ro­pæ­isk stift inden for Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat.

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se er orga­ni­sa­to­risk en del af stif­tets skan­di­na­vi­ske provsti. Provst er f. Angel Velit­chkov fra Kri­sti For­kla­rel­ses Menig­hed i Sto­ck­holm. Stif­tet har hoved­sæ­de i Paris, Frank­rig, hvor der fin­des bis­pe­resi­dens for ærke­bi­skop Job, Hl. Ale­xan­der Nevskij Kated­ral samt teo­lo­gisk uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion, Insti­tut St. Ser­ge.

Ærke­stif­tet udgi­ver et nyheds­brev, der løben­de kan hen­tes på ærke­stif­tets hjem­mesi­de.

Metro­po­lit Emma­nu­els Påske­bud­skab 2013