Ærkebiskop Gabriels julebudskab 2006

Kære brød­re og søstre i Kristus

 

Kristus fødes, lov­pris Ham
Kristus sti­ger ned fra him­le­ne, gå Ham i møde.

 

I den lan­ge jule­nat, som nær­mer sig, er hele myste­ri­et om Guds kær­lig­hed sam­let, og her viser det sig. Et nyt Guds åsyn viser sig for os med ømhed og til­gi­vel­se, med den him­mel­ske Faders med­fø­lel­se, Han, som sen­der Sin enbår­ne Søn til vor fjer­ne jord for at gen­fin­de det vild­far­ne, for­kom­ne får og brin­ge det til­ba­ge til det him­mel­ske hjem, til lysets og kær­lig­he­dens evi­ge Rige.

Det er et ufat­te­ligt myste­rie, som ingen hav­de kun­net tro, og som ingen filo­so­fi og ingen reli­gion hav­de kun­net udtæn­ke eller for­ud­se; i den grad fore­kom­mer det den men­ne­ske­li­ge for­nuft en for­ar­gel­se og en dår­skab, at den almæg­ti­ge Gud for­ned­rer sig. Gud er ble­vet men­ne­ske. Ja, Gud, som er almæg­tig og util­gæn­ge­lig, Han, som klæ­der sig i lyset som en kap­pe, den selv sam­me Gud er ble­vet men­ne­ske, og der­for har Han kryd­set de uen­de­li­ge him­le, Han selv har skabt, Han har gen­nem­le­vet men­ne­ske­li­vets aldre fra barn­dom over ung­dom til vok­se­nal­der, lydig imod Sin him­mel­ske Fader og i men­ne­ske­lig lydig­hed mod Sin Moder og Josef. Den­ne uen­de­li­ge søn­li­ge lydig­hed før­te Jesus helt til Kor­set og til en død i for­ned­rel­se.

Men vi véd, at døden ikke kun­ne hol­de Ham fast, for Kær­lig­he­den er stær­ke­re end døden. Jesu jor­di­ske vej er i sand­hed en vej, som skæn­ker kær­lig­hed, som vid­ner om Fade­rens med­fø­lel­se med løf­tet om hel­lig­he­dens Ånd, som hører til Kir­kens Pin­se.

Fra da af, fra Jom­fru­ens fød­sel af den evi­ge Søn ind i sel­ve vor tids­reg­ning, oply­ses og ret­le­des hele men­ne­ske­he­dens histo­rie inde­fra, udø­de­lig­he­dens frø plan­tes i vore hjer­ters jord, i vore liv. For når Gud bli­ver men­ne­ske, er det, som den hel­li­ge Atha­na­sios af Ale­xan­dria siger, og som hele Kir­ken husker på, for at men­ne­sket kan bli­ve gud. Det­te er livets mål, for hver og én af os: At bli­ve ren­set og hel­lig­gjort, at gen­ska­be det for­mør­ke­de og inde­luk­ke­de Guds bil­le­de i vore hjer­ters dyb; at bli­ve oply­ste, så at også vi, i den enbår­ne Søns lig­hed, må bli­ve søn­ner og døtre, bli­ve til børn, som Gud elsker , hver og én, med ene­stå­en­de og uen­de­lig kær­lig­hed.

Mine ven­ner, brød­re og søstre, mine børn i Her­ren! Må Hel­li­gån­den oply­se vore hjer­ter og opf­lam­me dem med den gud­dom­me­li­ge kær­lig­heds ild; må Her­rens Fød­sel i Bet­hle­hem min­de os om vor egen dåbs fød­sel ind i Guds liv.

Sign.

Ærke­bi­skop Gabri­el af Coma­ne