Gudsmoders Beskyttelses Menighed - https://ortodoks.dk

Forside

Gudstjenester

Søn­dag den 22. maj
kl. 10.00
Den Sama­ri­tan­ske Kvin­des Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
ApG 11: 19–26, 29–30
Joh. 4: 5–42

Lør­dag den 28. maj
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 29. maj
kl. 10.00
Den Blind­fød­te Mands Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
ApG 16: 16–34
Joh. 9: 1–38

Ons­dag den 1. juni
kl. 17.00
Påske­ti­dens afslutning
Våge­nat til Kri­sti Himmelfart

Tors­dag den 2. juni
kl. 10.00
Kri­sti Himmelfart
Gud­dom­me­lig Liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
18. maj 2022

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Den Lamme Mands Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 15. maj 2022:

Læs­nin­ger:
ApG 9: 32–42
Joh. 5: 1–15

De myrrabærende kvinder og Josef af Arimatæas Søndag

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
ApG 6: 1–7
Mark 15:43 – 16:8

Thomas’ Søndag

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
ApG 5: 12–20
Joh 20: 19–31

Kil­de: oca.org

Metropolit Josephs Påskebudskab 2022

Metro­po­lit Josep­hs Påske­bud­skab 2022, oplæst af f. Poul, Påske­mor­gen, Søn­dag den 24. april 2022.

Hellige Johannes Chrysostomos’ Påskeprædiken, Påskemorgen, 24. april 2022

Hel­li­ge Johan­nes Chryso­st­o­mos’ Påske­præ­di­ken, oplæst af f. Poul, Påske­mor­gen, Søn­dag den 24. april 2022.

Kristus er opstanden!

Kristus er opstanden!

25. marts: Maria Bebudelse

Vi fejre­de høj­ti­den med Den Gud­dom­me­li­ge Liturgi,
fre­dag den 25. marts, kl. 10.00.

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2022:

Læs­nin­ger:
Heb 2: 11–18
Luk 1: 24–38

Ikon af Maria Bebudelse

Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2021 var det 3 år siden, munk Foti­us sov hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

Søndag den 4. juli: De lokale hellige

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 4. juli 2021:

Læs­nin­ger:
Rom. 2, 10–16
Matt. 4, 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

De hellige