Om menigheden

Om menigheden

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er en orto­doks, kri­sten menig­hed. For­stan­der er ærke­præst Poul Seb­be­lov; end­vi­de­re er vi dia­kon Irakli Tsakadze.

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er del af det bul­gar­ske Patri­ar­kats stift for USA, Cana­da og Austra­li­en. Stif­tet har to menig­he­der i Skan­di­navi­en. Stif­tet ledes af Hans Emi­nen­ce Metro­po­lit Joseph (Bosakov), som har resi­dens i NYC.

Vi fejrer guds­tjenester iføl­ge Den Orto­dok­se Kir­kes ”ny kalen­der”. For­u­den det orto­dok­se kir­ke­års sær­li­ge høj­ti­der er der Litur­gi hver søn­dag med til­hø­ren­de aftentje­ne­ste lør­dag (se ven­ligst gud­stje­ne­ste­li­sten)

Menig­he­dens litur­gi­ske sprog er dansk. Efter for­stan­de­rens vur­de­ring kan andre sprog benyt­tes i min­dre omfang.

Menig­he­dens for­stan­der kan kon­tak­tes via email på forstander@ortodoks.dk.

Fle­re kontaktoplysninger