Gudstjenester

Lør­dag den 16. december
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 17. december
kl. 10.00
28. søn­dag efter Pinse
De hel­li­ge For­fædres Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
Kol. 3: 4–11
Luk. 14: 16–24
Læs­ning af 3. og 6. timebøn fra kl. 9.30

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
10. decem­ber 2023

© Guds­mo­ders Beskyttelse

27. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 10. decem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Ef. 6: 10–17
Luk. 13: 10–17

6. december:
Hl. Nikolaos af Myra

Præ­di­ken af f. Poul, Festen for hel­li­ge Niko­la­os af Myra, 6. decem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 17–21
Luk. 6: 17–23

Læs om hel­li­ge Nikolaos

Læs om hel­li­ge Nikolaos

26. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 3. decem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Ef. 5: 9–19
Luk 12: 16–21

25. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 26. novem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 1–7
Luk. 10: 25–37

Ikon af den barmhjertige samaritaner

Den Barm­hjer­ti­ge Samaritaner

21. november:
Gudsmoders Indføring i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, 21. novem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Heb. 9: 1–7
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

24. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 19. novem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Ef. 2: 14–22
Luk. 8: 41–56

23. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 12. novem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Ef. 2: 4–10
Luk. 8: 26–39

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Faster/Oikos Andelskas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

22. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 5. novem­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Gal. 6: 11–18
Luk. 16: 19–31

21. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 29. okto­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Gal. 2: 16–20
Luk. 8: 5–15

20. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 22. okto­ber 2023:

Læs­nin­ger:
Gal. 1: 11–19
Luk. 7: 11–16

19. Søndag efter Pinse
Fædrene fra det 7. Økumeniske Koncil

Præ­di­ken af f. Poul, 15. okto­ber 2023:

Læs­nin­ger:
2. Kor. 11:31 – 12:9
Luk. 6: 31–36

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Kirkeåret

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­ke­år. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gam­le’ kir­ke­år, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kirkeåret

Guds­mo­ders Fød­sel – 8. september

Ikon af Gudsmoders Hensoven på pult.

Guds­mo­ders Hen­soven — 15. august.

45. stiftsmøde i Detroit 20. – 24. juli 2023

Metropolit Joseph, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit, 23. juli 2023

Metro­po­lit Joseph, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit, 23. juli 2023

I dage­ne tors­dag den 20. juli til man­dag den 24. juli 2023 delt­og f. Poul Seb­be­lov og kir­ke­læ­ser Jakob Smith som repræ­sen­tan­ter for Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed i det 45. stifts­mø­de i vores stift. Mødet fandt sted i Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

Læs mere og se fle­re billeder

Ny bog på dansk om
Den Ortodokse Kirkes
Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

De lokale hellige

Præ­di­ken af f. Poul, 18. juni 2023:

Læs­nin­ger:
Rom. 2: 10–16
Matt. 4: 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Den Ortodokse Kirkes Kalender
og Påskeberegning

Neden­for kan høres et fored­rag som f. dia­kon Irakli Tsa­kadze holdt lør­dag den 15. maj 2010 i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed om Den Orto­dok­se Kir­kes kalen­der og Påskeberegning:

Se noter til fored­ra­get her

F. dia­kon Irakli fik også publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel om emnet i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2018 sov munk Foti­us hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?