Gudstjenester

Lør­dag den 28. januar
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 29. januar
kl. 10.00
33. Søn­dag efter Pinse
Zakæus’ Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
1. Tim. 4: 9 – 15
Luk. 19: 1 — 10

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
28. janu­ar 2023

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Prædiken af f. Poul, 32. Søndag efter Pinse
22. januar 2023

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 12 – 16
Luk. 18: 18 — 27

Prædiken af f. Poul, Søndagen efter Kristi Dåb, 8. januar 2023

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 7–13
Matt 4: 12–17

6. januar:
Kristi Dåb – Teofani

Den 6. janu­ar fejrer Den Orto­dok­se Kir­ke Kri­sti Dåb i Jor­dan. Afte­nen for­in­den ind­vi­er vi i kir­ker­ne vand, som da bli­ver som Jor­dan­flo­dens van­de. De tro­en­de brin­ger van­det med sig hjem til ind­vor­tes og udvor­tes brug.

Præ­di­ken af f. Poul, Teo­fa­ni – Kri­sti Dåb, 6. janu­ar 2023:

Læs­nin­ger:
Titus 2: 11–14 + 3: 4–7
Mat­t­hæus 3: 13–17

Tors­dag den 5. januar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste + Vandindvielse

Fre­dag den 6. januar
kl. 10.00
Her­rens Dåb
Gud­dom­me­lig Liturgi
Tit. 2: 11–14 + 3: 4–7
Matt. 3: 13–17

25. december:
Vor Herre Jesu Kristi Fødsel

Metro­po­lit Josep­hs Jule­hil­sen 2022


Præ­di­ken af f. Poul, Jule­dag, 25. decem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Gal. 4: 4–7
Matt. 2: 1–12

Ikon af Kristi Fødsel

Ikon af Kri­sti Fødsel

De lokale hellige

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 2. Søn­dag efter Pin­se, 26. juni 2022:

Læs­nin­ger:
Rom. 2, 10–16
Matt. 4, 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Ny bog på dansk om
Den Ortodokse Kirkes
Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

Søndagen inden Jul

Præ­di­ken af f. Poul, 18. decem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 9 – 10 + 17 – 40
Matt. 1: 1 – 25

De hellige forfædres Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, De hel­li­ge for­fædres Søn­dag, 11. decem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 4–11
Luk. 14: 16 – 24

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Faster/Oikos Andelskas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

6. december:
Hl. Nikolaos, Ærkebiskop af Myra

Præ­di­ken af f. Poul, Festen for Hl. Niko­la­os, Ærke­bi­skop af Myra, 6. decem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 17 – 21
Luk. 6: 17 – 23

Ikon af hellige Nikolaos Undergøreren

Ikon af hel­li­ge Niko­la­os Undergøreren

Gud­dom­me­lig litur­gi kl. 10.00

Læs om hel­li­ge Nikolaos

Prædiken af f. Poul, 25. Søndag efter Pinse
4. december 2022

Den øver­ste ikon er af hel­li­ge Johan­nes af Dama­s­kus, som ihukom­mes den 4. decem­ber.

Den neder­ste ikon, “Den Barm­hjer­ti­ge Sama­ri­ta­ner”, knyt­ter sig til evangelieteksten.

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 1–6
Luk. 10: 25–37

Prædiken af f. Poul, 24. Søndag efter Pinse
27. november 2022

Iko­nen er af hel­li­ge stormar­tyr Jakob Per­se­ren, som ihukom­mes 27. novem­ber.

Læs­nin­ger:
Ef. 2: 14–22
Luk. 8: 41–56

21. november:
Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2022 var det 4 år siden, munk Foti­us sov hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her