Gudstjenester

Søn­dag den 22. sep­tem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 1,21 – 2,4
Mark. 5, 22–24 + 35 – 6,1

Tirs­dag den 24. sep­tem­ber
kl. 19.00
Jesus­bøn

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 11. okto­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 12. okto­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Læs­nin­ger fra kl. 9.30

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
16. sep­tem­ber 2019

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

Prædiken, Søndagen efter Korsophøjelsen

Præ­di­ken af f. Poul, 15. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

Bibelstu­di­e­grup­pen mødes næste gang tirs­dag den 17/9. Læs mere

14. september: Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Ikon af Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Præ­di­ken af f. Poul, 14. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 1:18–24.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 19:6–11 + 13–20 + 25–28 + 30–35.

8. september: Gudsmoders Fødsel

Gudsmoders Fødsel

Læs om Guds­mo­ders Fød­sel

Præ­di­ken af f. Lazarus, 8. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42, 11:27–28.

1. september: Det nye Kirkeår

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­ke­år. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gam­le’ kir­ke­år, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kir­ke­å­ret

Præ­di­ken af f. Poul, 1. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 2:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 4:16–22.

Prædiken, 10. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. august 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.

Prædiken, 9. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Lazarus, 18. august 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 3:9–17.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 14:22–34.

15. august: Gudsmoders Hensoven

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hen­soven

Præ­di­ken af f. Poul, 15. august 2019:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Læs om Guds­mo­ders Hen­soven

Bibelstudiegruppe

Bibelstu­di­e­grup­pen om Johan­nes-Evan­ge­li­et star­ter igen efter som­mer­fe­ri­en.

Føl­gen­de dato­er lig­ger fast:

Tirs­dag den 20. august
Tirs­dag den 3. sep­tem­ber
Tirs­dag den 17. sep­tem­ber
Ons­dag den 2. okto­ber

Vi mødes kl. 19.00 i kir­ken på Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld., 2100 Køben­havn Ø.

Du er vel­kom­men til at slut­te dig til. Skriv til webmaster@ortodoks.dk i så til­fæl­de.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kir­ke­fonds-kon­to:

Røn­de og Omegns Spa­re­kas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
9354 0000237141

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virk­som­hed.

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kir­ken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde i tirs­dags den 10. juli på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i lan­det.

Læs mere her

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere