Gudstjenester

Lør­dag den 21. okto­ber
kl. 17.00
Aftentjeneste 

Søn­dag den 22. okto­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig liturgi 

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 10. novem­ber 2017
kl. 17.00
Aftentjeneste 

Lør­dag den 11. novem­ber 2017
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Læs­nin­ger fra kl. 9.30

I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke. 

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden. 

Denne side

Sidst opdateret:
15. oktober 2017

© Gudsmoders Beskyttelse

Prædiken

18. Søn­dag efter Pin­se, 8. okto­ber 2017, præ­di­ken af f. Lazarus: 

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 9:6–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 5:1–11.

Nyt i Aarhus

Fra sep­tem­ber 2017 ind­fø­rer vi for­søgs­vis et arran­ge­ment fre­dag efter­mid­dag i for­bin­del­se med den måned­li­ge litur­gi i Kloster­kir­ken i Aar­hus.

Næste gang bli­ver fre­dag den 13. okto­ber kl. 16.00, hvor f. Poul hol­der et oplæg med emnet “Faste i Den Orto­dok­se Kir­ke – hvor­dan og hvor­for”. Efter oplæg­get er der sam­ta­le ud fra oplæg­get. Vi slut­ter med aftentje­ne­ste i Kloster­kir­ken.

Dagen efter, lør­dag, er der som altid Litur­gi kl. 10.00.

1. oktober: Gudsmoders Beskyttelse

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Konstantinopel. 

Læs om den her

Præ­di­ken af f. Poul, festen for Guds­mo­ders Beskyt­tel­se, søn­dag den 1. okto­ber 2017: 

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap.10:38–42 + 11:27–28.

24. september: Hellige Silouan

Hellige Silouan

Hel­li­ge Silouan

Den Hel­li­ge Silou­an — en nuti­dig helgen

Fast­hold din tan­ke på hel­ve­de, og opgiv ikke håbet

Kri­sten ydmyg­hed og keno­se iflg. den hel­li­ge Silouan

16. Søn­dag efter Pin­se, 24. sep­tem­ber 2017, præ­di­ken af f. Lazarus 

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:14–30.

1. september: Det nye Kirkeår

Ikoner af Gudsmoders Fødsel og Gudsmoders Hensoven

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­ke­år. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gam­le’ kir­ke­år, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kirkeåret

Prædiken, 13. Søndag efter Pinse
3. september 2017

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 16:13–24.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 21:33–42.

Reformationen – en forpasset mulighed?
Tro, teologi og tøjbamser

“Var Lut­hers pro­jekt ikke at søge bag­om det 16. århund­re­des romersk-katol­ske kir­ke, til­ba­ge til rød­der­ne, ad fon­tes? Til den oprin­de­li­ge kris­ten­dom? Jo, det er sandt; og der­for spør­ger vi: Lyk­ke­des ope­ra­tio­nen? Led­te Refor­ma­tio­nen fak­tisk til­ba­ge til kil­der­ne og den orto­dok­se tra­di­tion?”

Læs mere

De Lokale Hellige

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­ja sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Reformation, Papisme og Ortodoksi

”Alle pro­te­stan­ter er kryp­to-papi­ster!” Sådan for­mu­le­re­de en orto­doks, rus­sisk teo­log, Ale­xis Kho­mi­akov, sig i 1846. ”For nu at benyt­te alge­bra­ens præ­ci­se sprog: Hele Vesten ken­der kun ét datum: A. Hvad enten det har det posi­ti­ve for­tegn, ”plus”, som hos romer­ne eller det nega­ti­ve for­tegn, ”minus”, som hos pro­te­stan­ter­ne, så for­bli­ver A’et det sam­me.”

Læs mere

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”. 

Læs mere