Gudstjenester

Søn­dag den 24. febru­ar
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 1. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 2. marts
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.

I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
17. febru­ar 2019

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

Prædiken, Zakæus’ Søndag

Præ­di­ken af f. Lazarus, 10. febru­ar 2019:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 4:8–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.

I de kom­men­de uger ønsker vi at til­by­de neden­stå­en­de arran­ge­men­ter.

11/2–2019: Afte­ner­ne om Tros­be­ken­del­sen bli­ver skudt til efter­å­ret. Meld ger­ne fort­sat ind, hvis du er inter­es­se­ret. I for­å­ret har vi så bibelstu­di­e­grup­pen hver 14. dag veks­len­de med Jesus­bøn hver 14. dag. Vi kom­mer snart med præ­ci­se dato­er.

Den ortodokse tro –
For begyndere og viderekomne
v. f. Poul

Med afsæt i Tros­be­ken­del­sen skal vi over en ræk­ke afte­ner udfol­de, kva­li­fi­ce­re og drøf­te den orto­dok­se, krist­ne tro, som fin­der kort og kon­cen­tre­ret udtryk i Den Nikæ­no-Kon­stan­ti­nopo­li­tan­ske Beken­del­se, som læses eller syn­ges ved hver litur­gi i Den Orto­dok­se Kir­ke.
Afte­ner­ne afslut­tes med en kort gud­stje­ne­ste.

Vi påbe­gyn­der det­te arran­ge­ment, hvis der er nok inter­es­se for det.

Til­ken­de­giv din inter­es­se ved at kon­tak­te læser Jakob Smith:
Email: webmaster@ortodoks.dk
Mobil: 29845382

Hvis der er nok inter­es­se, ven­der vi til­ba­ge med dato­er for afte­ner­ne.

Bibelstudiegruppe om Johannes-evangeliet
v. f. Lazarus

Fæl­les læs­ning af og sam­ta­le om Johan­nes-evan­ge­li­et under ledel­se af f. Lazarus.
Afte­ner­ne afslut­tes med en kort gud­stje­ne­ste.

Vi påbe­gyn­der det­te arran­ge­ment, hvis der er nok inter­es­se for det.

Til­ken­de­giv din inter­es­se ved at kon­tak­te læser Jakob Smith:
Email: webmaster@ortodoks.dk
Mobil: 29845382

Hvis der er nok inter­es­se, ven­der vi til­ba­ge med dato­er for afte­ner­ne.

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde i tirs­dags den 10. juli på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i lan­det.

Læs mere her

De Lokale Hellige

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.


Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­ja sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere