Gudstjenester

Ons­dag den 29. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 1. april
kl. 10.00
Litur­gi i Aar­hus

Søn­dag den 2. april
kl. 10.00
Hl. Maria af Ægyp­ten
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 9, 11–14
Mark 10, 32–45

Gud­stje­ne­ste­liste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag den 1. april 2017
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opdateret:
26. marts 2017

© Gudsmoders Beskyttelse

Hellige Johannes af Stigens Søndag

Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes af Sti­gen

Præ­di­ken af f. Poul på Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gens Søn­dag, 26. marts 2017: 

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

25. marts: Maria Bebudelse 

Lukas-evan­ge­liet, kap. 1:24–38

Reformation, Papisme og Ortodoksi

”Alle pro­te­stan­ter er kryp­to-papi­ster!” Sådan for­mu­le­re­de en orto­doks, rus­sisk teo­log, Ale­xis Kho­mi­akov, sig i 1846. ”For nu at benyt­te alge­bra­ens præ­ci­se sprog: Hele Vesten ken­der kun ét datum: A. Hvad enten det har det posi­ti­ve for­tegn, ”plus”, som hos romer­ne eller det nega­ti­ve for­tegn, ”minus”, som hos pro­te­stan­ter­ne, så for­bli­ver A’et det sam­me.”

Læs mere

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”. 

Læs mere