Gudstjenester

Ons­dag den 20. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 23. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 24. marts
kl. 10.00
Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 1,10 – 2,3
Mark. 2, 1–12

Man­dag den 25. marts
kl. 10.00
Maria Bebu­del­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 2, 11–18
Luk. 1, 24–38

Ons­dag den 27. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 12. april
kl. 17.00
De for­u­dind­vie­de gavers litur­gi

Lør­dag den 13. april
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.

I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
20. marts 2019

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

Prædiken, Ortodoksiens Søndag

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 17. marts 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26, 32–12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Prædiken, Tilgivelsens Søndag – Uddrivelsen af Paradis

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus på Til­gi­vel­sens Søn­dag, 10. marts 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–4:14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.

Prædiken, Den Yderste Doms Søndag

Præ­di­ken af f. Poul på Den Yder­ste Doms Søn­dag, 3. marts 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46

Prædiken, Tolderens og Farisæerens Søndag

Ikon af Tolderen og Farisæeren

Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Atha­na­si­us Buk (på engelsk), 17. febru­ar 2019:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14.

Prædiken, Zakæus’ Søndag

Præ­di­ken af f. Lazarus, 10. febru­ar 2019:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 4:8–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde i tirs­dags den 10. juli på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i lan­det.

Læs mere her

De Lokale Hellige

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.


Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­ja sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De hellige