Gudstjenester

Søn­dag den 23. juli
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Rom. 15, 1–7
Matt 9, 27–35

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag den 9. sep­tem­ber 2017
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opdateret:
20. juli 2017

© Gudsmoders Beskyttelse

20. juli: De nye hellige i vort stift

Ikon af hellige Alexis af Ugine
nyehellige

Pro­top­res­byter (ærke­præst) Alek­sej Med­ved­kov (af Ugi­ne), Læg­man­den Ilja Fun­da­min­skij, non­nen, moder Maria (Skob­tsova), præ­sten Dimi­trij Klepi­nin, dia­ko­nen Jurij Skob­tsov.

Læs mere om de nye hel­li­ge

Om moder Maria: 

Næstens Sakra­men­te (pdf)

Evan­ge­liets Andet Bud (pdf)

De Hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler

De hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de før­ste seks øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul på søn­da­gen for De Hel­li­ge Fædre fra de før­ste seks øku­me­ni­ske kon­ci­ler, 16. juli 2017: 

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

De Lokale Hellige

Ikon af hellige Ansgar. Skrevet af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Skre­vet af Nana Qupa­radze.

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­ja sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Reformation, Papisme og Ortodoksi

”Alle pro­te­stan­ter er kryp­to-papi­ster!” Sådan for­mu­le­re­de en orto­doks, rus­sisk teo­log, Ale­xis Kho­mi­akov, sig i 1846. ”For nu at benyt­te alge­bra­ens præ­ci­se sprog: Hele Vesten ken­der kun ét datum: A. Hvad enten det har det posi­ti­ve for­tegn, ”plus”, som hos romer­ne eller det nega­ti­ve for­tegn, ”minus”, som hos pro­te­stan­ter­ne, så for­bli­ver A’et det sam­me.”

Læs mere

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”. 

Læs mere

De hellige