Gudstjenester

I et styk­ke tid frem skal man til­mel­de sig til gudstjenesterne.

Det skal ske til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på mobil:
29 84 53 82 eller mail:
webmaster@ortodoks.dk

De Gud­dom­me­li­ge Litur­gi­er i Køben­havn trans­mit­te­res via YouTube

Aar­hus:
Lør­dag den 8. maj
kl. 10.00
i Kloster­kir­ken ved Vor Frue Kirke
Lyse Lør­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30

Køben­havn:
Søn­dag den 9. maj
kl. 10.00
Tho­mas’ Søndag
Gud­dom­me­lig liturgi

Covid-19-restrik­tio­ner

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag den 8. maj
kl. 10.00
i Kloster­kir­ken ved Vor Frue Kir­ke
Lyse Lør­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30

Mere infor­ma­tion

Denne side

Sidst opda­te­ret:
3. maj 2021

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Transmission af gudstjenester

Vor Her­re Jesu Kri­sti Opstandelse
Lørdag/Søndag den 1./2. maj 2021, kl. 22.30

Læs­ning af Apost­le­nes Ger­nin­ger fra kl. 22.30.
Pro­ces­sion, Mor­gen­tje­ne­ste, Hl. Johan­nes Chryso­st­o­mos’ Litur­gi fra kl. 00.00 (mid­nat).

Vi har desvær­re ikke mulig­hed for at vise processionen.

Sto­re Lør­dag — Aftentje­ne­ste med 15 læs­nin­ger — Basi­li­os den Sto­res Liturgi
Lør­dag den 1. maj 2021, kl. 10.00

Sto­re Lør­dags Mor­gen­tje­ne­ste — Pro­ces­sion med Epitafion
Fre­dag den 30. april 2021, kl. 18.00

Aftentje­ne­ste med udbring­ning af Epitafion
Fre­dag den 30. april 2021, kl. 13.00

Sto­re Fre­dags Mor­gen­tje­ne­ste – Læs­ning af de 12 lidelsesevangelier
Tors­dag den 29. april 2021, kl. 17.00

Vi har gen­nem et styk­ke tid trans­mit­te­ret de gud­dom­me­li­ge litur­gi­er om søn­da­gen og til fester på vores YouTu­be-kanal. I de kom­men­de dage vil vi så vidt muligt også trans­mit­te­re gud­stje­ne­ster­ne, alt­så Skært­ors­dag, Lang­fre­dag, Sto­re Lør­dag og Påske­nat. Følg med på vores YouTu­be-kanal:


Pal­me­søn­dag
25. april 2021
Epi­stel, Evan­ge­li­um og Prædiken

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kirkefonds-konto:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

I et styk­ke tid frem skal man til­mel­de sig til gudstjenesterne.

Det skal ske til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på mobil 29845382 eller mail webmaster@ortodoks.dk

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

En Større Kirke

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds kir­ke på Øster­bro i Køben­havn er ble­vet stør­re. I efter­å­ret 2019 køb­te vi nabo­lo­ka­ler­ne og brød hul i muren. Der­med kun­ne vi etab­le­re et mere regu­lært kir­ke­rum “på langs”. Sam­ti­digt har vi kun­net glæ­des over en del fle­re medlemmer.

Kom og se!

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde tirs­dag den 10. juli 2018 på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i landet.

Læs mere her

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her