Gudstjenester

Lør­dag den 22. januar
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 23. januar
kl. 10.00
31. Søn­dag efter Pinse
Gud­dom­me­lig Liturgi
1. Tim. 1: 15–17
Luk. 18: 35–43

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
20. janu­ar 2022

© Guds­mo­ders Beskyttelse

30. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 16. janu­ar 2022:

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 12–16
Luk. 18: 18–27

Søndag efter Kri­sti Dåb

Præ­di­ken af f. Poul, 9. janu­ar 2022:

6. januar: Vor Herre Jesu Kri­sti Dåb

Præ­di­ken af f. Poul, 6. janu­ar 2022:

Den 6. janu­ar fejrer Den Orto­dok­se Kir­ke Kri­sti Dåb i Jor­dan. Afte­nen for­in­den ind­vi­er vi i kir­ker­ne vand, som da bli­ver som Jor­dan­flo­dens van­de. De tro­en­de brin­ger van­det med sig hjem til ind­vor­tes og udvor­tes brug.

Prædiken, 2. juledag, 26. december 2021

Læs­nin­ger:
Gal. 1: 11–19
Matt. 2: 13–23

Metropolit Josephs Julehilsen 2021

Oplæst af f. Poul, 25. decem­ber 2021.

25. december: Kristi Fødsel

I den Orto­dok­se Kir­ke fejrer vi Kri­sti Fød­sel som Men­ne­ske. Vi glæ­der os af hjer­tet over, at den evi­ge Gud, Han, som er født af Fade­ren før alle tider, lader Sig føde som et lil­le Barn ind i vor ver­den af den alhel­li­ge Guds­mo­der, Jom­fru Maria. Vi fry­der os ved, at Gud selv tager vore men­ne­ske­li­ge vil­kår på Sig, for at vi kan få del i Hans gud­dom­me­li­ge her­lig­hed. Vi jub­ler ved jule­fe­sten over det under, at Kristus tager vor død og for­gæn­ge­lig­hed på Sig, for at vi kan få del i Hans Opstan­del­se og sejr over døden.

Kri­sti Fød­sel er omdrej­nings­punk­tet for hele uni­ver­set. Med Her­rens kom­me for­vand­les alt og alle.

Læs mere her

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2021 var det 3 år siden, munk Foti­us sov hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

Søndag den 4. juli: De lokale hellige

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 4. juli 2021:

Læs­nin­ger:
Rom. 2, 10–16
Matt. 4, 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kirkefonds-konto:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her