Gudstjenester

Lør­dag den 10. december
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 11. december
kl. 10.00
De hel­li­ge For­fædres Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
Kol. 3: 4–11
Luk. 14: 16 – 24

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
8. decem­ber 2022

© Guds­mo­ders Beskyttelse

6. december:
Hl. Nikolaos, Ærkebiskop af Myra

Præ­di­ken af f. Poul, Festen for Hl. Niko­la­os, Ærke­bi­skop af Myra, 6. decem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 17 – 21
Luk. 6: 17 – 23

Ikon af hellige Nikolaos Undergøreren

Ikon af hel­li­ge Niko­la­os Undergøreren

Gud­dom­me­lig litur­gi kl. 10.00

Læs om hel­li­ge Nikolaos

Prædiken af f. Poul, 25. Søndag efter Pinse
4. december 2022

Den øver­ste ikon er af hel­li­ge Johan­nes af Dama­s­kus, som ihukom­mes den 4. decem­ber.

Den neder­ste ikon, “Den Barm­hjer­ti­ge Sama­ri­ta­ner”, knyt­ter sig til evangelieteksten.

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 1–6
Luk. 10: 25–37

Prædiken af f. Poul, 24. Søndag efter Pinse
27. november 2022

Iko­nen er af hel­li­ge stormar­tyr Jakob Per­se­ren, som ihukom­mes 27. novem­ber.

Læs­nin­ger:
Ef. 2: 14–22
Luk. 8: 41–56

Ny bog på dansk om
Den Ortodokse Kirkes
Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

21. november:
Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Prædiken af f. Poul, 22. Søndag efter Pinse
13. november 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 6: 11–18
Luk. 16: 19–31

Prædiken af f. Poul, 21. Søndag efter Pinse
6. november 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 2: 16–20
Luk. 8: 5–15

Prædiken af f. Poul, 20. Søndag efter Pinse
30. oktober 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 1: 11–19
Luk. 7: 11–16

Prædiken af f. Poul, 19. Søndag efter Pinse
23. oktober 2022

Læs­nin­ger:
2. Kor. 11:31 – 12:9
Luk. 6: 31–36

Prædiken af f. Poul, 18. Søndag efter Pinse
Fædrene fra det 7. Økumeniske Koncil
16. oktober 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 7–16
Joh. 17: 1–13

Prædiken af f. Poul, 17. Søndag efter Pinse
9. oktober 2022

Læs­nin­ger:
2. Kor. 6:16 ‑7:1
Mat­t­hæus 15: 21–28

Prædiken af f. Poul, 16. Søndag efter Pinse, 2. oktober 2022

Læs­nin­ger:
2. Kor. 6: 1–10
Matt. 25: 14–30

1. oktober: Gudsmoders Beskyttelse
Menighedens Årsfest

Præ­di­ken af f. Poul, Høj­ti­den for Guds­mo­ders Beskyt­tel­se, 1. okto­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Heb. 9: 1–7
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Konstantinopel.

Læs om den her

Prædiken af f. Poul, 15. Søndag efter Pinse, 25. september 2022

Læs­nin­ger:
2. Kor. 4: 6–15
Matt. 22: 35–46

Prædiken af f. Poul, Liturgi til Hellige Silouan, 24. september 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 5:22 – 6:2
Luk. 6: 17–23

Prædiken af f. Poul, 14. Søndag efter Pinse, Korsophøjelsens Efterfest, 18. september 2022

Læs­nin­ger:
Gala­ter­bre­vet 2: 16–20
Mar­kus 8:34 – 9:1

14. september: Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Præ­di­ken af f. Poul, 14. sep­tem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
1. Kor. 1: 18–24
Joh. 19: 6–11 + 13–20 + 25–28 + 30–35

Fra Synaxa­ri­et:

Det Dyre­ba­re og Liv­gi­ven­de Kors’ Ophøjelse.

Hl. Kon­stan­tin den Sto­re for­be­red­te sig på at mar­che­re mod Rom for at kon­fron­te­re sin rival til kej­ser­mag­ten Maxen­ti­us, da det Liv­gi­ven­de Kors’ tegn viste sig for ham på mid­dags­him­len omgi­vet af inskrip­tio­nen: ”Ved det­te tegn skal Du sej­re”. Han fik der­for sine stan­dar­ter smyk­ket med Kor­sets Tegn og vandt en for­mi­da­bel sejr, der sat­te ham i stand til at tage mag­ten over hele den Romer­ske ver­den og sik­re Kri­sten­dom­mens triumf.

I sin rege­rings 20. År (326) send­te Kon­stan­tin sin moder Hl. Hele­na til Jeru­sa­lem for at til­be­de på de hel­li­ge ste­der og for at fin­de ste­der­ne for Den Hel­li­ge Grav og det Hel­li­ge Kors, som var dæk­ke­de af brok­ker og rester fra byg­ge­plad­ser fra Kej­ser Hadri­ans tid, da han udvi­de­de byen. Hl. Hele­na for­lod sig på de tro­en­des mundt­li­ge over­le­ve­rin­ger og fandt det dyre­ba­re Tro­fæ sam­men med de kors, hvor­på de to røve­re hav­de hængt og de tre nag­ler, som hav­de gen­nem­bo­ret Frel­se­rens liv­gi­ven­de krop, men hun kun­ne ikke se, hvil­ket af de fund­ne kors, der var Kri­sti Kors.

Maca­ri­us, der var Patri­ark af Jeru­sa­lem, iden­ti­fi­ce­re­de Kri­sti Kors på føl­gen­de måde: en døen­de kvin­de blev hel­bredt ved at berø­re det hel­li­ge Træ. De to andre kors udvir­ke­de ingen unde­re. Dron­nin­gen og hele hen­des hof ære­de så det hel­li­ge Kors med stor hen­gi­ven­hed. Fol­ket, som var for­sam­le­des i sto­re tal på ste­det ønske­de lige­le­des at få del i nåden, eller i det mind­ste – så bræn­den­de var deres kær­lig­hed til Kristus – at se det­te Vor For­lø­sel­ses Tegn på afstand, så Patri­ar­ken steg op på ambon’en med Kor­set i hæn­der­ne og løf­te­de det højt op, så alle kun­ne se det, men for­sam­lin­gen udbrød: ”Kyrie elei­son!” Det­te var hæn­del­sen, der udvir­ke­de i alle Kir­ker fejrin­gen af det dyre­ba­re Kors’ Ophø­jel­se; ikke blot som ihukom­mel­se, men også for at vise, at det­te skam­mens red­skab var ble­vet vores glæ­de og stolt­hed. Ved at genkal­de os Patri­ar­kens hand­ling og ved at hæve Kor­set mod alle kom­pas­sets ver­dens­hjør­ner og syn­ge ”Kyrie elei­son!” viser krist­ne i dag, at ved at besti­ge Kor­set for­so­ne­de Kristus alle ting med sig og for­e­ne­de hele ska­bel­sen i Sit Lege­me, så vi gen­nem Ham har fået adgang til Faderen.

Kors af typen Konstantin den Stores Kors

Kors af typen ‘Kon­stan­tin den Sto­res Kors’, som fin­des i Vatope­dik­lo­stret på Athos. Det aktu­el­le kors her min­der mest om den ser­bi­ske Kej­se­rin­de Hele­nas Kors, som fin­des i Dio­ny­siou Klostret.

Prædiken af f. Poul, 13. Søndag efter Pinse, 11. september 2022, Gudsmoders Fødsels efterfest, Søndag før Korsophøjelsen

Læs­nin­ger:
Gala­ter­bre­vet, kap. 6:11–18
1. Kor­int­her­brev, kap. 16:13–24
Mat­t­hæus, kap. 21:33–42

8. september: Gudsmoders Fødsel

Præ­di­ken af f. Poul, 8. sep­tem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Læs om Guds­mo­ders Fødsel

Prædiken af f. Poul, 12. Søndag efter Pinse,
4. september 2022

Læs­nin­ger:
1. Kor. 15: 1–11
Matt. 19: 16–26

1. september: Det nye Kirkeår

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­ke­år. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gam­le’ kir­ke­år, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kirkeåret

Metropolit Kallistos (Ware) er sovet hen

11. Sep­tem­ber 1934 – 24. August 2022

Fotografi af metropolit Kallistos (Ware)

Foto: Gert Brask

Metro­po­lit Kal­li­stos (Ware), sov fred­fyldt hen tid­ligt om morgenen,
den 24. august 2022, (omkring kl. 01:00 — engelsk tid).

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed læste vi Para­stos for
metro­po­lit Kal­li­stos, lør­dag den 27. august 2022.


The Gre­ek Ortho­dox Com­mu­ni­ty of the Holy Tri­ni­ty Oxford

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2022 var det 4 år siden, munk Foti­us sov hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

De lokale hellige

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 2. Søn­dag efter Pin­se, 26. juni 2022:

Læs­nin­ger:
Rom. 2, 10–16
Matt. 4, 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her