Gudstjenester

Lør­dag den 8. august
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 9. august
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 3, 9–17
Matt. 14, 22–34

Fre­dag den 14. august
kl. 17.00
Våge­nat til Guds­mo­ders Hen­soven

Lør­dag den 15. august
kl. 10.00
Guds­mo­ders Hen­soven
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2, 5–11
Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Søn­dag den 16. august
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor, 4, 9–16
Matt. 17, 14–23

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 18. sep­tem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 19. sep­tem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30

Mere infor­ma­tion

Denne side

Sidst opda­te­ret:
8. august 2020

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

6. august: Kristi Forklarelse

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken af f. Poul, 6. august 2020:

Epi­stel: Andet Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kir­ken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kir­ke­fonds-kon­to:

Røn­de og Omegns Spa­re­kas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
9354 0000237141

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virk­som­hed.

29. juli: Hellige Olav, Norges evige konge (1030)

Ikon af hellige Olav, Norges Evige Konge

Ikon af hel­li­ge Olav, Nor­ges Evi­ge Kon­ge.

Læs om hel­li­ge Olav

Prædiken, 7. Søndag efter Pinse, 26. juli 2020

Hagia Sophia med minareterne retoucheret væk

Hagia Sop­hia med mina­re­ter­ne retou­che­ret væk. Kil­de

Læs om hel­li­ge kej­ser Justi­ni­an I., der byg­ge­de Hagia Sop­hia

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 26. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 15:1–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 9:27–35.

Fædrene fra de seks første økumeniske konciler

De hellige Fædre fra de seks første økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de seks før­ste øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 19. juli 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, 5. Søndag efter Pinse, 12. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 12. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 10:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:28–9:1.

Prædiken, 4. Søndag efter Pinse, 5. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 5. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 6:18–23.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:5–13.

Liturgier på hverdage

Som noget nyt for­sø­ger vi nu med regel­mæs­si­ge litur­gi­er på hver­da­ge.

Tje­ne­ster­ne kom­mer til at fore­gå i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer. Dels for at gøre det muligt, at kom­me til gud­stje­ne­ste før man tager på arbej­de eller i sko­le. Men i lige så høj grad for at kun­ne få glæ­de af mor­ge­nens stil­hed og for at kun­ne opsen­de mor­gensang til Gud før byen våg­ner.

Tje­ne­ster­ne kom­mer til at fin­de sted fra kl. 06 — ca. 7:30 på føl­gen­de dato­er:

Tors­dag d. 2/7
Tirs­dag d. 7/7
Man­dag d. 13/7
Man­dag d. 20/7
Tirs­dag d. 28/7

29. juni: Hellige apostle Peter og Paulus

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:21–12:9.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 16:13–19.

Prædiken, 3. Søndag efter Pinse, 28. juni 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 28. juni 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 5:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:22–33.

De lokale helliges Søndag

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 21. juni 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Hele den gud­dom­me­li­ge litur­gi blev trans­mit­te­ret i lyd og bil­le­de og kan gen­ses på Peri­scope.

Alle Helliges Søndag

Alle Hellige

Alle Hel­li­ge. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, 14. juni 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33 + 37–38 + 19:27–30.

Hele den gud­dom­me­li­ge litur­gi blev trans­mit­te­ret i lyd og bil­le­de og kan gen­ses på Peri­scope.

Pinse

Metro­po­lit Josep­hs Pin­se­bud­skab 2020

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juni 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 2:1–11.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 7:37–52, 8:17.

Hele gud­stje­ne­sten blev trans­mit­te­ret i lyd og bil­le­de og kan gen­ses på Peri­scope.

En Større Kirke

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds kir­ke på Øster­bro i Køben­havn er ble­vet stør­re. I efter­å­ret 2019 køb­te vi nabo­lo­ka­ler­ne og brød hul i muren. Der­med kun­ne vi etab­le­re et mere regu­lært kir­ke­rum “på langs”. Sam­ti­digt har vi kun­net glæ­des over en del fle­re med­lem­mer.

Kom og se!

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde tirs­dag den 10. juli 2018 på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i lan­det.

Læs mere her

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her