Gudstjenester

Lør­dag den 23. juni
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 24. juni
kl. 10.00
Hel­li­ge Pro­fet og For­lø­ber Johan­nes Døbe­ren
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 6, 18–23
Matt. 8, 5–13

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 31. august 2018
Aftentje­ne­ste kl. 17.00

Lør­dag den 1. sep­tem­ber 2018
Gud­dom­me­lig litur­gi kl. 10.00
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.

I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
23. juni 2018

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen

Hel­li­ge Johan­nes Døbe­ren

De Lokale Hellige

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.


Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­ja sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De hellige