Gudstjenester

Lør­dag den 28. november
Aftentje­ne­ste aflyst

Søn­dag den 29. november
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Liturgi
Ef. 4, 1–6
Luk. 10, 25–37

Covid-19-restrik­tio­ner

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 11. december
kl. 17.00
Aftentjeneste

Lør­dag den 12. december
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig liturgi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30

Mere infor­ma­tion

Denne side

Sidst opda­te­ret:
26. novem­ber 2020

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Prædikener 21./22. november:
Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 21. novem­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Luk. 10:38–42 + 11:27–28.

Præ­di­ken af f. Poul, 24. Søn­dag efter Pin­se, Efter­fe­sten til Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 22. novem­ber 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.

Prædiken, 23. Søndag efter Pinse, 15. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.

Prædiken, 22. Søndag efter Pinse, 8. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 8. novem­ber 2020:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 6:11–18.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 16:19–31.

2. November: Hellige munk Gabriel, Bekender og Dåre i Kristus (af Georgien)

Hellige munk Gabriel af Georgien. Stofikon fra Georgien.

Hel­li­ge munk Gabri­el af Geor­gi­en. Sto­fi­kon fra Georgien.

Munk Gabri­el blev født den 26. august, 1929 i Tbi­li­si (Geor­gi­en). Hans navn var Goderdzi Urge­badze, men han blev kaldt Vasi­ko (Vasi­li) efter sin far, som blev dræbt under uopkla­re­de omstæn­dig­he­der, da Goderdzi var 2 år gammel.

Det var under kom­mu­nis­men, og de fle­ste var ikke tro­en­de, men selv­om Vasi­kos fami­lie hel­ler ikke var det, lege­de den lil­le dreng med sten, som han byg­ge­de små kir­ker af og tænd­te tændstik­ker i.

Vasi­ko var 7 år gam­mel, da han køb­te sin før­ste Evan­ge­lie­bog og begynd­te at læse i den. Han kom til at elske Kristus af hele sit hjer­te. Vasi­ko hav­de for vane at gå til nog­le gam­le kir­keru­i­ner, ren­gø­re de gam­le sten og læg­ge dem sammen.

Som 12-årig fik han åben­ba­rin­ger. Det var under Anden Ver­denskrig, og folk kom til ham for at spør­ge til deres fami­lie og nær­me­ste, som var gået i krig. Vasi­ko for­tal­te dem, hvor de var hen­ne, og om de var i live. Hans ord var altid san­de. Han præ­di­ke­de Kristus for dem, og man­ge kom til tro og begynd­te at gå i Kir­ke. På grund af kom­mu­ni­ster­ne hav­de folk gemt nog­le gam­le Iko­ner oppe på lof­ter eller nede i kæl­dre. Vasi­ko kom til dem og for­tal­te, hvor Iko­ner­ne var gemt hen­ne. Han bad dem om at vise respekt for Iko­ner­ne eller give dem til ham. Han sam­le­de man­ge Iko­ner på den måde. Den 12-åri­ge Vasi­ko ple­je­de at sæt­te sig i skar­n­bun­ken og at sige til sig selv: “Vasi­ko, husk nu, du er skarn og skal ikke tro, at du er noget særligt.”

Læs mere om hel­li­ge munk Gabriel

Prædiken, 21. Søndag efter Pinse, 1. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:5–15.

Prædiken, 19. Søndag efter Pinse, 18. oktober 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 18. okto­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:31–12:9.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 6:31–36.

Prædiken, 18. Søndag efter Pinse, 11. oktober 2020, De hellige fædre fra VII økumeniske koncil

Ikon af det syvende øku­me­ni­ske kon­cil

Ikon af det syven­de øku­me­ni­ske kon­cil. 17. årh. Novo­de­vi­chy-kloste­ret, Rusland.

Præ­di­ken af f. Poul, 11. okto­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, 17. Søndag efter Pinse, 4. oktober 2020

Præ­di­ken af f. Lazarus, 4. okto­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:16–7:1.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 15:21–28.

1. oktober: Gudsmoders Beskyttelse

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Konstantinopel.

Læs om den her

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kirkefonds-konto:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

En Større Kirke

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds kir­ke på Øster­bro i Køben­havn er ble­vet stør­re. I efter­å­ret 2019 køb­te vi nabo­lo­ka­ler­ne og brød hul i muren. Der­med kun­ne vi etab­le­re et mere regu­lært kir­ke­rum “på langs”. Sam­ti­digt har vi kun­net glæ­des over en del fle­re medlemmer.

Kom og se!

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde tirs­dag den 10. juli 2018 på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i landet.

Læs mere her

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her