Gudstjenester

Søndag den 29. jan­u­ar
kl. 10.00
32. søndag efter Pin­se
Zakæus’ Søndag
Gud­dom­melig liturgi
1. Tim. 4, 8–1
Luk. 19, 1–10

Tors­dag den 2. feb­ru­ar
kl. 10.00
Vor Her­re Gud og Frelser
Jesu Kris­ti Frem­bærelse i Tem­plet
Gud­dom­melig liturgi
Heb. 7, 7–17
Luk. 2, 22–40

Gud­st­jen­estelis­te

Alle er velkom­ne til kirkens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søndag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­st­jen­este:

Lørdag den 11. feb­ru­ar 2017
I Klosterkirken i Vor Frue Kirke. 

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menighe­den, ved fader Poul Sebbelov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fonisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kon­tak­to­plysninger

Skriv til web­mas­ter, hvis du har spørgsmål til hjemmes­i­den.

Denne side

Sidst opdateret:
22. januar 2017

© Gudsmoders Beskyttelse

Gudsmoder fra Kazan

Gudsmod­er fra Kazan

Bogomtale: Surprised by Christ – My journey from Judaism to Orthodox Christianity

F. James’ medriven­de selvbi­ografi, der beskriver, hvor­dan hans kamp for at lære Gud at kende førte ham fra Jøde­dom til Ortodoks Kris­ten­dom.

F. James blev ”over­ras­ket af Kris­tus” som 16-årig, med en åndelig styrke der vendte op og ned på hans liv, og som fik ham til at se Jesus som den Mes­si­as, der pro­feteres om i det Gam­le Tes­ta­mente.

Læs bogom­tal­en

Ordination

Den nye præst.

Den nye præst.

Søndag den 13. novem­ber 2016 fandt en vigtig begiven­hed sted i katedralen i Rue Daru i Paris. F. diakon Lazarus Kold blev ordineret som præst af Ærke­biskop Johan­nes (Ren­neteau).

Ordi­na­tio­nen blev gen­nem­ført under værdi­ge og fes­tlige for­mer i katedralen. Foru­den ærke­biskop­pen med­virkede ni præster, to pro­to­di­akon­er og tre ”almin­delige” diakon­er i den højtidelige liturgi. Det betød, at man i den stop­fyldte rus­siske kat­e­dral kun­ne høre ekte­nier og ekfone­ser på fran­sk, engel­sk, geor­gisk og dan­sk. Lige­som den nye præst som sin første tjen­este læste ambon­bøn­nen på sit eget sprog.

F. Lazarus ordi­na­tion er en afgøren­de milepæl i Gudsmod­ers Beskyt­telses Menigheds liv og udvikling. Fra en spæd beg­y­n­delse tilbage i år 2001, hvor en fåtal­lig grup­pe danske blev knyt­tet til Hl. Niko­lai Menighet i Oslo som kirke­foren­ing, har menighe­den udviklet sig til en selvstændig enhed med nu to præster og én diakon. En menighed, der som basis benyt­ter dan­sk, men også er åben over for andre sprog og nation­aliteter. Således læs­es Fader Vor ved hver eneste Liturgi på en række forskel­lige sprog.

Med ordi­na­tio­nen af f. Lazarus er der åbnet mulighed for end­nu flere aktiviteter i Den Orto­dok­se Kirke i Dan­mark sam­tidigt med, at ind­sæt­telsen af en ung præst peger på stør­re bred­de og med Guds hjælp kan sikre fort­sat udvikling i fremti­den.

Vi ønsker f. Lazarus lykke til med ordi­na­tio­nen.

AXIOS, AXIOS, AXIOS

Foredrag

Gudsmod­ers Beskyt­telses Menighed tilby­der fore­drag ”ud af huset”. 

Læs mere

De hellige

21. januar (og 13. august): Hellige Maksimos bekenderen (662)

Læs om hel­lige Mak­si­mos Bek­enderen

19. januar: Hellige Makarios den Store fra Ægypten

Læs om hel­lige Makar­ios den Store

18. januar: Vor hellige fader Athanasios

Læs om hel­lige Athana­sios

17. januar: Hellige Antonios den Store

14. januar: Hellige apostellige Nino, Georgiens oplyser

Hellige Nino.

Hel­lige Nino.

Læs om hel­lige Nino