Gudstjenester

Tirs­dag den 21. janu­ar
kl. 19.00
Jesus­bøn

Lør­dag den 25. janu­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 26. janu­ar
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 6, 10–17
Luk. 13, 10–17

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 7. febru­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 8. febru­ar
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Læs­nin­ger fra kl. 9.30

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
24. janu­ar 2020

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

Prædiken, 31. Søndag efter Pinse

Hellige Markus af Efesos

Hel­li­ge Mar­kus af Efesos. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus, 19. janu­ar 2020:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 1:15–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:35–43.

Prædiken, Søndagen efter Kristi Dåb

Hel­li­ge Gre­gor af Nys­sa.

Præ­di­ken af f. Poul, 12. janu­ar 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.

6. januar: Vor Herre Jesu Kri­sti Dåb

Kristi Dåb

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Søndagen efter Jul

Ikon af de 14.000 hellige børn, der blev myrdede af Herodes.

Ikon af de 14.000 hel­li­ge børn, der blev myr­de­de af Her­o­des. Kil­de

Præ­di­ken af f. Lazarus, 29. decem­ber 2019:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 1:11–19
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 2:13–23

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kir­ke­fonds-kon­to:

Røn­de og Omegns Spa­re­kas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
9354 0000237141

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virk­som­hed.

Bibelstudiegruppe

Føl­gen­de dato­er lig­ger fast:

Tirs­dag den 22. okto­ber.
Tirs­dag den 5. novem­ber.
Tirs­dag den 19. novem­ber.
Tirs­dag den 3. decem­ber.
Tirs­dag den 17. decem­ber.

Vi mødes kl. 19.00 i kir­ken på Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld., 2100 Køben­havn Ø.

Du er vel­kom­men til at slut­te dig til. Skriv til webmaster@ortodoks.dk i så til­fæl­de.

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kir­ken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde i tirs­dags den 10. juli på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i lan­det.

Læs mere her

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere