Gudstjenester

Søn­dag den 21. august
kl. 10.00
10. Søn­dag efter Pinse
Gud­dom­me­lig Liturgi
1. Kor. 4: 9–16
Matt. 17: 14–23

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
15. august 2022

© Guds­mo­ders Beskyttelse

15. august: Gudsmoders Hensoven

Præ­di­ken af f. Poul, 15. august 2022:

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hen­soven – 15. august

Hl. Johan­nes af Dama­s­kus – Præ­di­ken over Gud­mo­ders Hensoven

Prædiken af f. Poul, 9. Søndag efter Pinse, Forfesten til Gudsmoders Hensoven
14. august 2022

Læs­nin­ger:
1. Kor. 3: 9–17
Matt. 14: 22–34

Prædiken af f. Poul, 8. Søndag efter Pinse, Kristi Forklarelses Efterfest
7. august 2022

Læs­nin­ger:
1. Kor. 1: 10–18
Matt. 14: 14–22

6. august: Kristi Forklarelse

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Mat­t­hæus 17:1–9:

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johan­nes med sig og før­te dem op på et højt bjerg, hvor de var ale­ne. Og han blev for­vand­let for øjne­ne af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæ­der blev hvi­de som lyset. Og se, Moses og Eli­as kom til syne for dem og tal­te med ham. Så udbrød Peter og sag­de til Jesus: »Her­re, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, byg­ger jeg tre hyt­ter her, én til dig og én til Moses og én til Eli­as.« Mens han end­nu tal­te, se, da over­skyg­ge­de en lysen­de sky dem, og der lød en røst fra sky­en: »Det er min elske­de søn, i ham har jeg fun­det vel­be­hag. Hør ham!« Da discip­le­ne hør­te det, faldt de ned på deres ansigt og blev gre­bet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rør­te ved dem og sag­de: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løf­te­de deres blik, kun­ne de kun se Jesus ale­ne. Mens de gik ned fra bjer­get, befa­le­de Jesus dem: »For­tæl ikke nogen om det­te syn, før Men­ne­ske­søn­nen er opstå­et fra de døde.«

Prædiken af f. Poul, 7. Søndag efter Pinse,
31. juli 2022

Læs­nin­ger:
Rom. 15: 1–7
Matt. 9: 27 — 35

Prædiken af f. Poul, 6. Søndag efter Pinse,
24. juli 2022

Læs­nin­ger:
Rom. 12: 6–14
Matt. 9: 1–8

Prædiken af f. Poul, 5. Søndag efter Pinse,
17. juli 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 7–16
Joh. 17: 1–13

Prædiken af f. Poul, 4. Søndag efter Pinse,
10. juli 2022

Læs­nin­ger:
Rom. 6: 18–23
Matt. 8: 5–13

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2022 var det 4 år siden, munk Foti­us sov hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

3. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 3. juli 2022:

Læs­nin­ger:
Rom. 5: 1–10
Matt. 6: 22–33

29. juni: Hellige apostle Peter og Paulus

Glæ­de­lig højtid!

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2022:

Læs­nin­ger:
2. Kor. 11:21 – 12:9
Matt. 16: 13–19

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

De lokale hellige

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 2. Søn­dag efter Pin­se, 26. juni 2022:

Læs­nin­ger:
Rom. 2, 10–16
Matt. 4, 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Allehelgen

Allehelgen

Alle­hel­gen. Kil­de: Oca.org

Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, Pin­se­søn­dag, 12. juni 2022:

Læs­nin­ger:
ApG 2: 1–11
Joh. 7: 37–52 + 8:12

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her