Gudstjenester

Søn­dag den 21. juli
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Liturgi
Rom. 6: 18–23
Matt. 8: 5–13
Læs­ning af 3. og 6. timebøn fra kl. 9.30.

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
19. juli 2024

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Søg først Guds Rige
og Hans retfærdighed

3. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 14. juli 2024:

Læs­nin­ger:
Rom. 5: 1–10
Matt. 6: 22–33

Munk Fotius

Den 10. juli 2018 sov munk Foti­us hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Lyt til hans præ­di­ken fra Pin­se­søn­dag 2013, som nu lig­ger på YouTube:

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

Om “Synaxa­ri­et – Ort­ho­doxe Hel­gens Lev­ne­der I — IV,
som munk Foti­us oversatte.

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den Kirkelige Imperialisme

De Lokale Helliges Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2024:

Læs­nin­ger:
Rom. 2: 10–16
Matt. 4: 18–23

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Hellige Silouan fra Athos.

Hel­li­ge Silou­an fra Athos.

Hellige Sophrony fra Essex.

Hel­li­ge Sop­hro­ny fra Essex.

Alle Helgens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 30. juni 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 11:33 – 12:2
Matt. 10: 32–33, 37–38 + 19: 27–30

Pinse
Helligåndens Komme

Præ­di­ken af f. Poul, 23. juni 2024:

Læs­nin­ger:
ApG. 2: 1–11
Joh. 7: 37–52 + 8:12

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Søndagen efter Kristi Himmelfart

De hellige fædre
fra det første økumeniske koncil

For Gud er alting muligt

Præ­di­ken af f. Poul, 16. juni 2024:

Læs­nin­ger:
ApG. 20: 16–18, 28–36
Joh. 17: 1–13

Den­ne søn­dag ihukom­mer vi de hel­li­ge fædre fra det før­ste øku­me­ni­ske kon­cil. Det­te kon­cil kan der høres om her, i et oplæg fra en sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17/2–2024:

Kristi Himmelfart

Præ­di­ken af f. Poul, 13. juni 2024:

Læs­nin­ger:
ApG. 1: 1–12
Luk. 24: 36–53

Kristi Himmelfart

Kri­sti Himmelfart

Kirken
Hvad er det?
Hvem er det?

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den 6. sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, 6. april 2024, om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og prak­sis, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”:

Tid­li­ge­re oplæg kan ses på YouTube

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Faster/Oikos Andelskas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Den Ortodokse Kirke i Danmark
har absolut intet at gøre med Rusland

22. janu­ar 2024

Link til den­ne arti­kel: https://ortodoks.dk/2024/den-ortodokse-kirke-i-danmark-har-absolut-intet-at-goere-med-rusland

Den 22. janu­ar 2024 brin­ger både Jyl­lands-posten, TV‑2 , Fyns Stift­s­ti­den­de og Nord­jy­ske artik­ler om for­bin­del­ser mel­lem vis­se orto­dok­se menig­he­der i Dan­mark, det gæl­der Køben­havn, Hobro og Bågø, og så Moskvas patri­ar­kat, alt­så Den Orto­dok­se Kir­ke i Rusland.

EU-kom­mi­sio­nens dan­ske pres­se­med­del­el­se sam­me dag hen­vi­ser til Jyl­land­spo­stens arti­kel og skri­ver bl.a. som følger:

Fle­re euro­pæ­i­ske lan­de hol­der vågent øje med den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke, hvis over­ho­ved, patri­ark Kirill, støt­ter op om den Rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne. I Bul­ga­ri­en er fle­re rus­si­ske præ­ster ble­vet beskyldt for at “påvir­ke soci­a­le og poli­ti­ske pro­ces­ser i Bul­ga­ri­en”, og er ble­vet udvist. Patri­ark Kirill har indrej­se­for­bud i Tjek­ki­et og Est­land og er sank­tio­ne­ret af Storbritannien.

Men i Dan­mark har den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke sta­dig frit spil. Det skri­ver Jyl­lands-Posten, som lør­dag afslø­rer, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i for­å­ret 2023, efter direk­te ind­blan­ding fra uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (S), sik­re­de, at Moskva­pa­tri­ar­ka­tet kan fort­sæt­te med at sen­de pen­ge ind i Danmark.”

De i den anled­ning frem­kom­ne oplys­nin­ger har ført til, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ble­vet ind­kaldt til Sam­råd i Fol­ke­tin­gets Uden­rigs- og Inte­gra­tions­ud­valg. Ind­kal­del­sen er for­an­le­di­get af Inger Støj­berg og Peter Skaarup, beg­ge fra Danmarksdemokraterne.

På oven­stå­en­de bag­grund er det magt­på­lig­gen­de for os at gøre opmærk­som på følgende:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark – Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er et her i lan­det god­kendt tros­sam­fund. Vi har ingen som helst for­bin­del­se eller til­knyt­ning til Rusland eller Moskvas Patri­ar­kat. Vi er en dansk base­ret orto­doks menig­hed i Dan­mark; og vi har siden 2022 ved fle­re lej­lig­he­der klart udtrykt afstand­ta­gen til Putins inva­sion i Ukrai­ne og Moskvas Patri­ar­kats støt­te til inva­sio­nen. Og vi har vendt os imod Den rus­si­ske Kir­kes præten­tio­ner om at være ”over­dom­mer” og belæ­re os i Vesten om den ”ret­te orto­dok­se moral”.

Neden­for er der link til to ind­læg på Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­marks blog omhand­len­de den­ne pro­blem­stil­ling. Vi har det håb, at dis­se ind­læg vil gøre den­ne arti­kels over­skrift ind­ly­sen­de! ”Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark har abso­lut intet at gøre med Rusland”:

Det hellige Rusland? – Krig, moral og dekadence

Danmark, Rusland og Den Ortodokse Kirke – En besynderlig samtale

Samtaleeftermiddage
om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

I febru­ar og marts måned 2024 brug­te vi en ræk­ke lør­dag efter­mid­da­ge sam­men med vore kate­ku­me­ner og andre inter­es­se­re­de på at for­dy­be os i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Oplæg­ge­ne fra dis­se efter­mid­da­ge kan ses på Youtu­be via neden­stå­en­de links:

Hvor­dan kan vi tale om kri­sten tro? – en filo­so­fisk ramme
3. febru­ar 2024

Jeg tror” – Tros­be­ken­del­sen – Den Tre­e­ni­ge Gud
10. febru­ar 2024

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Trosbekendelsen
17. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen – Trosbekendelsen
17. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Om Hel­li­gån­den – Trosbekendelsen
24. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Om døden
24. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Den Yder­ste Dom
9. marts – 1. oplæg

Opstan­del­sen
9. marts – 2. oplæg

Kir­ken – hvad er det? – hvem er det?
6. april 2024

Den Ortodokse Kirkes Kalender
og Påskeberegning

Neden­for kan høres et fored­rag som f. dia­kon Irakli Tsa­kadze holdt lør­dag den 15. maj 2010 i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed om Den Orto­dok­se Kir­kes kalen­der og Påskeberegning:

Se noter til fored­ra­get her

F. dia­kon Irakli fik også publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel om emnet i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Ny bog på dansk om
Den Ortodokse Kirkes
Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

45. stiftsmøde i Detroit 20. – 24. juli 2023

Metropolit Joseph, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit, 23. juli 2023

Metro­po­lit Joseph, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit, 23. juli 2023

I dage­ne tors­dag den 20. juli til man­dag den 24. juli 2023 delt­og f. Poul Seb­be­lov og kir­ke­læ­ser Jakob Smith som repræ­sen­tan­ter for Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed i det 45. stifts­mø­de i vores stift. Mødet fandt sted i Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

Læs mere og se fle­re billeder

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Kirkeåret

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­ke­år. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gam­le’ kir­ke­år, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kirkeåret

Guds­mo­ders Fød­sel – 8. september

Ikon af Gudsmoders Hensoven på pult.

Guds­mo­ders Hen­soven — 15. august.