Gudstjenester

Lørdag den 10. decem­ber
Liturgi i Aarhus

Søndag den 11. decem­ber
kl. 10.00
Her­rens for­fæ­dres søndag
Gud­dom­melig liturgi
Kol. 3, 4–11
Luk. 14, 16–24

Gud­st­jen­estelis­te

Alle er velkom­ne til kirkens guds­tjenester.

Husk, at kun ortodok­se krist­ne kan mod­tage nad­ver i Den Ortodok­se Kirke

Søndag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­st­jen­este:

Lørdag den 10. decem­ber 2016
I Klosterkirken i Vor Frue Kirke. 

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menighe­den, ved fader Poul Sebbelov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fonisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kon­tak­to­plysninger

Skriv til web­mas­ter, hvis du har spørgsmål til hjemmes­i­den.

Denne side

Sid­st opdateret:
6. decem­ber 2016

© Gudsmod­ers Beskyt­telse

6. december: Hellige Nikolaos, Undergøreren

Ikon af hellige Nikolaos Undergøreren

Ikon af hel­lige Niko­laos Under­gør­eren

Læs om hel­lige Niko­laos, under­gør­eren

Prædiken, 24. Søndag efter Pinse 2016

Prædiken v. f. Poul: 

Epis­tel: Efe­ser­brevet, kap. 2:14–22.
Evan­geli­um: Lukas, kap. 8:41–56.

Ordination

Den nye præst.

Den nye præst.

Søndag den 13. novem­ber 2016 fandt en vigtig begiven­hed sted i katedralen i Rue Daru i Paris. F. diakon Lazarus Kold blev ordineret som præst af Ærke­biskop Johan­nes (Ren­neteau).

Ordi­na­tio­nen blev gen­nem­ført under værdi­ge og fes­tlige for­mer i katedralen. Foru­den ærke­biskop­pen med­virkede ni præster, to pro­to­di­akon­er og tre ”almin­delige” diakon­er i den højtidelige liturgi. Det betød, at man i den stop­fyldte rus­siske kat­e­dral kun­ne høre ekte­nier og ekfone­ser på fran­sk, engel­sk, geor­gisk og dan­sk. Lige­som den nye præst som sin første tjen­este læste ambon­bøn­nen på sit eget sprog.

F. Lazarus ordi­na­tion er en afgøren­de milepæl i Gudsmod­ers Beskyt­telses Menigheds liv og udvikling. Fra en spæd beg­y­n­delse tilbage i år 2001, hvor en fåtal­lig grup­pe danske blev knyt­tet til Hl. Niko­lai Menighet i Oslo som kirke­foren­ing, har menighe­den udviklet sig til en selvstændig enhed med nu to præster og én diakon. En menighed, der som basis benyt­ter dan­sk, men også er åben over for andre sprog og nation­aliteter. Således læs­es Fader Vor ved hver eneste Liturgi på en række forskel­lige sprog.

Med ordi­na­tio­nen af f. Lazarus er der åbnet mulighed for end­nu flere aktiviteter i Den Ortodok­se Kirke i Dan­mark sam­tidigt med, at ind­sæt­telsen af en ung præst peger på stør­re bred­de og med Guds hjælp kan sikre fort­sat udvikling i fremti­den.

Vi ønsker f. Lazarus lykke til med ordi­na­tio­nen.

AXIOS, AXIOS, AXIOS

Den ortodokse tro – For begyndere og viderekomne

4 aften­er i novem­ber:
8. 11. – 15. 11. – 22. 11. – 29.11.
Kl. 19.30

Med afsæt i Tros­bek­endelsen skal vi over foreløbig fire aften­er udfolde, kval­i­fi­cere og drøfte den ortodok­se, krist­ne tro, som find­er kort og kon­cen­tr­eret udtryk i Den Nikæno-Kon­stan­ti­nop­o­li­tanske Bek­endelse, som læs­es eller syn­ges ved hver liturgi i Den Ortodok­se Kirke. 

Læs mere

Foredrag

Gudsmod­ers Beskyt­telses Menighed tilby­der fore­drag ”ud af huset”. 

Læs mere

De hellige

7. december: Hellige Ambrosios, biskop i Milano

Læs om hel­lige Ambro­sios

4. december: Hellige Johannes af Damaskus

Hellige Johannes af Damaskus

Hel­lige Johan­nes af Damaskus

Læs om hel­lige Johan­nes af Damaskus

2. december: Hellige Porphyrios fra Kafsokalivia

Læs om hel­lige Por­phyrios

2. december: Hellige profet Habakkuk

1. december: Hellige profet Nahum