Gudstjenester

Ons­dag den 29. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste m. For­u­dind­vie­de Gavers Liturgi

Lør­dag den 1. april
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 2. april
kl. 10.00
Hl. Maria af Ægypten
Basi­li­os den Sto­res Liturgi
Heb. 9:11 – 14
Mark. 10:32 – 45
Læs­ning af 3. og 6. timebøn fra kl. 9.30.

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
30. marts 2023

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Fastens Triodion:
4. Søndag i fasten
Hellige Johannes af Stigen

Præ­di­ken af f. Poul, 26. marts 2023:

Læs­nin­ger:
Ef. 5:9 — 19
Matt. 4:25 — 5:12

25. marts:
Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2023:

Læs­nin­ger:
Heb. 2:11 – 18
Luk. 1:24 – 38

Ikon af Maria Bebudelse

Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38

Fastens Triodion:
3. Søndag i fasten
Det Hellige Kors

Præ­di­ken af f. Poul, 19. marts 2023:

Læs­nin­ger:
Heb. 4:14 – 5:6
Mar­kus 8:34 – 9:1

Fastens Triodion:
2. Søndag i fasten
Hellige Gregor Palamas

Præ­di­ken af f. Poul, 12. marts 2023:

Læs­nin­ger:
Heb. 7:26 — 8:2
Joh 10: 9–16

Fastens Triodion:
Ortodoksiens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 5. marts 2023:

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 24 – 26 + 32 – 12:2
Joh. 1: 43 — 51

Fastens Triodion:
Uddrivelsen af Paradis
Tilgivelsens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 26. febru­ar 2023:

Læs­nin­ger:
Rom. 13:11 – 14:4
Matt. 6: 14 – 21

Iko­nen er lånt fra Ortho­dox Church in Ame­ri­ca.

Fastens Triodion:
Den Yderste Doms Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 19. febru­ar 2023:

Læs­nin­ger:
1. Kor. 8:8–9:2
Matt. 25: 31–46

Iko­nen er lånt fra Ortho­dox Church in Ame­ri­ca.

Fastens Triodion:
Den Fortabte Søns Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 12. febru­ar 2023:

Læs­nin­ger:
1. Kor. 6: 12 – 20
Luk. 15: 11 – 32

Iko­nen er lånt fra Ortho­dox Church in Ame­ri­ca.

Fastens Triodion:
Tolderen og Farisæerens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 5. febru­ar 2023:

Læs­nin­ger:
2. Tim. 3: 10 – 15
Luk. 18: 10 – 14

2. februar:
Herrens Frembærelse i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, 2. febru­ar 2023:

Læs­nin­ger:
Heb. 7: 7 — 17
Luk. 2: 22 — 40

Ikon af Herrens Frembærelse i Templet

Ikon af Her­rens Frem­bæ­rel­se i Templet

Prædiken af f. Poul, 33. Søndag efter Pinse, Zakæus’ Søndag, 29. januar 2023

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9 – 15
Luk. 19: 1 — 10

Prædiken af f. Poul, 32. Søndag efter Pinse
22. januar 2023

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 12 – 16
Luk. 18: 18 — 27

De lokale hellige

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 2. Søn­dag efter Pin­se, 26. juni 2022:

Læs­nin­ger:
Rom. 2, 10–16
Matt. 4, 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Ny bog på dansk om
Den Ortodokse Kirkes
Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Faster/Oikos Andelskas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2022 var det 4 år siden, munk Foti­us sov hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her