Gudstjenester

Søn­dag den 3. marts
kl. 10.00
Den Fortab­te Søn
Gud­dom­me­lig Liturgi
1. Kor. 6: 12–20
Luk. 15: 11–32
Læs­ning af 3. og 6. timebøn fra kl. 9.30

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
1. marts 2024

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Ydmyghed og stolthed
Tolderen og Farisæeren

Præ­di­ken af f. Poul, Tol­de­rens og Fari­sæ­e­rens Søn­dag, 25. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
2. Tim. 3: 10–15
Luk. 18: 10–14

Om Helligånden – Trosbekendelsen

1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her

Om døden

2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her

Zakæus’ Søndag
Den Store Faste
Kirkelig imperialisme

Præ­di­ken af f. Poul, 37. Søn­dag efter Pin­se, 18. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9–15
Luk. 19: 1–10

Samtaleeftermiddage
om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark — Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed ind­by­der til en ræk­ke sam­ta­le­ef­ter­mid­da­ge for menig­he­dens kate­ku­me­ner og andre, der måt­te være inter­es­se­ret i at for­dy­be sig i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Sam­ta­ler­ne ledes af menig­he­dens præst og for­stan­der fader Poul Seb­be­lov og tager udgangs­punkt i bogen Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom, der kan købes i kir­ken for 250 kr.

De føl­gen­de dato­er lig­ger fast:

Lør­dag den 3. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Hvor­dan kan man tale om kri­sten tro?

Oplæg af f. Poul, 3. febru­ar 2024:

Lør­dag den 10. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Side 33–53 i Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom.

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den anden sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 10. febru­ar 2024:

Under den efter­føl­gen­de sam­ta­le blev føl­gen­de bog omtalt:

Step­hen de Young: The Reli­gion of the Apost­les — Ortho­dox Chri­sti­a­ni­ty in the First Century

Vi tal­te også om Kri­sti ord på Kor­set: Min Gud, min Gud! Hvor­for har du for­ladt mig?
Dis­se ord fin­der vi også i sal­me 22:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/22

De kend­te ord “Ordet blev men­ne­ske, for at vi kun­ne bli­ve Gud” blev også nævnt. De kom­mer fra hel­li­ge Atha­na­sios den Sto­re fra Ale­xan­dria.

Lør­dag den 17. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: s. 53–66 i bogen.

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Trosbekendelsen
1. oplæg af f. Poul til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen som Fade­ren – Trosbekendelsen
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Lør­dag den 24. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Hel­li­gån­den og kapit­let “Døden” i bogen.

Om Hel­li­gån­den – Trosbekendelsen
1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Om døden
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Lør­dag den 9. marts 2024, kl. 15.00

Der vil som udgangs­punkt være aftentje­ne­ste kl. 17.00 de sam­me dage.

Ste­det er kaf­festu­en i menig­he­dens loka­ler på:

Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Til­mel­ding til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på email: webmaster@ortodoks.dk / mobil: 29845382

Lad os aktivt trænge os ind på Kristus
i håb om helbredelse

Præ­di­ken af f. Poul, 36. Søn­dag efter Pin­se, 11. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
2. Kor. 6:16 – 7:1
Matt. 15: 21–28

Kristen tro er ikke humanisme

Præ­di­ken af f. Poul, 35. Søn­dag efter Pin­se, 4. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 1: 15–17
Luk. 18: 35–43

Herrens Frembærelse i Templet –
Lokale Hellige, Lokale Kirker

Præ­di­ken af f. Poul, 2. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 7: 7–17
Luk. 2: 22–40

Ikon af Herrens Frembærelse i Templet

2. febru­ar: Her­rens Frem­bæ­rel­se i Templet

1. februar:
Hellige Brigid af Kildare

Vi ønsker popa­dia Inger Bir­git­te til­lyk­ke med navnedagen!

Hen­des discip­le drog ud og grund­lag­de klo­stre i hele Irland, og i løbet af mid­delal­de­ren blev hun kendt som den gæli­ske Maria. Hen­des ry nåe­de langt ud over Irland til hele Euro­pa i syd såvel som i nord. Hun figu­re­rer på Lis­b­jerg altret, et af de dan­ske ”gyld­ne altre”* fra ca.1140, som i dag kan ses på Natio­nal­mu­se­et i Køben­havn. Hun hører til Irlands natio­nal­hel­ge­ner og lig­ger begra­vet sam­men med hl. Patri­ck i Down­pa­tri­ck. Leg­en­den frem­hæ­ver hen­de som beskyt­ter af fat­ti­ge, krøblin­ge og børn.”

I tidens løb er der dig­tet man­ge bøn­ner og hym­ner i hen­des navn og til hen­des ære, fx føl­gen­de fra 600-tal­let: ”Bri­gid, du, for evigt gyl­dentskin­nen­de flam­me, led os til Evig­he­dens Rige, til den blæn­den­de, strå­len­de sol.””

Læs mere om hel­li­ge Bri­gid her

Gås eller kamel? –
Hvordan bliver man frelst?
Er enhver salig i sin egen tro?

Præ­di­ken af f. Poul, 34. Søn­dag efter Pin­se, 28. janu­ar 2024:

Læs­nin­ger:
Kolos­sen­ser­bre­vet, kap. 3: 12–16
Lukas, kap. 18: 18–27

Ny bog på dansk om
Den Ortodokse Kirkes
Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

Den Ortodokse Kirke i Danmark
har absolut intet at gøre med Rusland

22. janu­ar 2024

Link til den­ne arti­kel: https://ortodoks.dk/2024/den-ortodokse-kirke-i-danmark-har-absolut-intet-at-goere-med-rusland

Den 22. janu­ar 2024 brin­ger både Jyl­lands-posten, TV‑2 , Fyns Stift­s­ti­den­de og Nord­jy­ske artik­ler om for­bin­del­ser mel­lem vis­se orto­dok­se menig­he­der i Dan­mark, det gæl­der Køben­havn, Hobro og Bågø, og så Moskvas patri­ar­kat, alt­så Den Orto­dok­se Kir­ke i Rusland.

EU-kom­mi­sio­nens dan­ske pres­se­med­del­el­se sam­me dag hen­vi­ser til Jyl­land­spo­stens arti­kel og skri­ver bl.a. som følger:

Fle­re euro­pæ­i­ske lan­de hol­der vågent øje med den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke, hvis over­ho­ved, patri­ark Kirill, støt­ter op om den Rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne. I Bul­ga­ri­en er fle­re rus­si­ske præ­ster ble­vet beskyldt for at “påvir­ke soci­a­le og poli­ti­ske pro­ces­ser i Bul­ga­ri­en”, og er ble­vet udvist. Patri­ark Kirill har indrej­se­for­bud i Tjek­ki­et og Est­land og er sank­tio­ne­ret af Storbritannien.

Men i Dan­mark har den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke sta­dig frit spil. Det skri­ver Jyl­lands-Posten, som lør­dag afslø­rer, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i for­å­ret 2023, efter direk­te ind­blan­ding fra uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (S), sik­re­de, at Moskva­pa­tri­ar­ka­tet kan fort­sæt­te med at sen­de pen­ge ind i Danmark.”

De i den anled­ning frem­kom­ne oplys­nin­ger har ført til, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ble­vet ind­kaldt til Sam­råd i Fol­ke­tin­gets Uden­rigs- og Inte­gra­tions­ud­valg. Ind­kal­del­sen er for­an­le­di­get af Inger Støj­berg og Peter Skaarup, beg­ge fra Danmarksdemokraterne.

På oven­stå­en­de bag­grund er det magt­på­lig­gen­de for os at gøre opmærk­som på følgende:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark – Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er et her i lan­det god­kendt tros­sam­fund. Vi har ingen som helst for­bin­del­se eller til­knyt­ning til Rusland eller Moskvas Patri­ar­kat. Vi er en dansk base­ret orto­doks menig­hed i Dan­mark; og vi har siden 2022 ved fle­re lej­lig­he­der klart udtrykt afstand­ta­gen til Putins inva­sion i Ukrai­ne og Moskvas Patri­ar­kats støt­te til inva­sio­nen. Og vi har vendt os imod Den rus­si­ske Kir­kes præten­tio­ner om at være ”over­dom­mer” og belæ­re os i Vesten om den ”ret­te orto­dok­se moral”.

Neden­for er der link til to ind­læg på Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­marks blog omhand­len­de den­ne pro­blem­stil­ling. Vi har det håb, at dis­se ind­læg vil gøre den­ne arti­kels over­skrift ind­ly­sen­de! ”Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark har abso­lut intet at gøre med Rusland”:

Det hellige Rusland? – Krig, moral og dekadence

Danmark, Rusland og Den Ortodokse Kirke – En besynderlig samtale

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Faster/Oikos Andelskas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Kongeord –
Hvorfor er der så meget ondskab, lidelse og død i verden?

Præ­di­ken af f. Poul, 21. janu­ar 2024, 33. Søn­dag efter Pinse:

Gorm den Gam­le sneg sig ind dér, hvor Harald Blå­tand skul­le have været nævnt.

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 4–11
Luk. 17: 12–19

Prædikede hl. Paulus Sola Fide?
Luther, Jakobsbrevet og Zakæus
Velkommen til Kong Frederik d. 10.

Præ­di­ken af f. Poul, 14. janu­ar 2024, 32. Søn­dag efter Pin­se, Teo­fa­ni-festens apodosis:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9–15
Luk. 19: 1–10

45. stiftsmøde i Detroit 20. – 24. juli 2023

Metropolit Joseph, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit, 23. juli 2023

Metro­po­lit Joseph, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit, 23. juli 2023

I dage­ne tors­dag den 20. juli til man­dag den 24. juli 2023 delt­og f. Poul Seb­be­lov og kir­ke­læ­ser Jakob Smith som repræ­sen­tan­ter for Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed i det 45. stifts­mø­de i vores stift. Mødet fandt sted i Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

Læs mere og se fle­re billeder

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Kirkeåret

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­ke­år. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gam­le’ kir­ke­år, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kirkeåret

Guds­mo­ders Fød­sel – 8. september

Ikon af Gudsmoders Hensoven på pult.

Guds­mo­ders Hen­soven — 15. august.

De lokale hellige

Præ­di­ken af f. Poul, 18. juni 2023:

Læs­nin­ger:
Rom. 2: 10–16
Matt. 4: 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Den Ortodokse Kirkes Kalender
og Påskeberegning

Neden­for kan høres et fored­rag som f. dia­kon Irakli Tsa­kadze holdt lør­dag den 15. maj 2010 i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed om Den Orto­dok­se Kir­kes kalen­der og Påskeberegning:

Se noter til fored­ra­get her

F. dia­kon Irakli fik også publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel om emnet i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2018 sov munk Foti­us hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?