Gudstjenester

Søn­dag den 25. okto­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 1, 11–19 & Luk. 7, 11–16

Ons­dag den 28. okto­ber kl. 06.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi

Covid-19-restrik­tio­ner

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 13. novem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 14. novem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30

Mere infor­ma­tion

Denne side

Sidst opda­te­ret:
20. okto­ber 2020

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

Prædiken, 19. Søndag efter Pinse, 18. oktober 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 18. okto­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:31–12:9.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 6:31–36.

Prædiken, 18. Søndag efter Pinse, 11. oktober 2020, De hellige fædre fra VII økumeniske koncil

Ikon af det syvende øku­me­ni­ske kon­cil

Ikon af det syven­de øku­me­ni­ske kon­cil. 17. årh. Novo­de­vi­chy-kloste­ret, Rusland.

Præ­di­ken af f. Poul, 11. okto­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, 17. Søndag efter Pinse, 4. oktober 2020

Præ­di­ken af f. Lazarus, 4. okto­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:16–7:1.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 15:21–28.

1. oktober: Gudsmoders Beskyttelse

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Kon­stan­ti­nopel.

Læs om den her

Prædiken, 16. Søndag efter Pinse, 27. september 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 27. sep­tem­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:14–30.

Prædiken, 15. Søndag efter Pinse, 20. september 2020, Søndagen efter Korsophøjelsen

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

14. september: Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Ikon af Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Læs mere

Prædiken, 14. Søndag efter Pinse, 13. september 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 6:11–18.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 3:13–17.

8. september: Gudsmoders Fødsel

Gudsmoders Fødsel

Læs om Guds­mo­ders Fød­sel

Prædiken, 13. Søndag efter Pinse, 6. september 2020

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 16:13–24.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 21:33–42.

1. september: Det ny kirkeår

Kir­kens litur­gi­ske år indram­mes af Maria, Guds­mo­der: Den før­ste af de sto­re høj­ti­der er Guds­mo­ders Fød­sel (den 8. sep­tem­ber), og den sid­ste er Guds­mo­ders Hen­soven (den 15. august). Det er ikke noget til­fæl­de. For vi tæn­ker på Kir­ken, og på vort liv i dén, i Jom­fru­ens bil­le­de. Vort liv lig­ner hen­des liv: Lige­som Maria fødes vi under syn­dens vil­kår. Som Maria mod­ta­ger også vi Guds sen­de­bud; og som Maria siger vi ”ja” til Guds plan med os, selv om vi langt fra for­står den. Som Maria siger vi ”ja” til, at Kristus tager Sin bolig i os; og som Maria gem­mer vi livet igen­nem Guds ord i vore hjer­ter, og vi grun­der over dem, ind­til den dag, vi for­la­der det jor­di­ske liv for med Kristus at træ­de ind i Guds Rige.

Læs mere om kir­ke­å­ret her

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kir­ken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kir­ke­fonds-kon­to:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virk­som­hed.

En Større Kirke

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds kir­ke på Øster­bro i Køben­havn er ble­vet stør­re. I efter­å­ret 2019 køb­te vi nabo­lo­ka­ler­ne og brød hul i muren. Der­med kun­ne vi etab­le­re et mere regu­lært kir­ke­rum “på langs”. Sam­ti­digt har vi kun­net glæ­des over en del fle­re med­lem­mer.

Kom og se!

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De lokale hellige

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Munk Fotius / Ole Frederik Stjernfelt er død

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed

Den dan­ske, orto­dok­se munk Foti­us, af nog­le bed­re kendt under sit bor­ger­li­ge navn Ole Fre­de­rik Stjer­n­felt, døde tirs­dag den 10. juli 2018 på Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Han blev 79 år.

Munk Foti­us frem­stod gen­nem hele sit voks­ne liv som et helt usæd­van­ligt men­ne­ske og en gan­ske ene­stå­en­de per­son­lig­hed i dansk kir­ke­liv; og på trods af, at han de sene­ste 35 år har opholdt sig langt fra Dan­mark, har han haft stor betyd­ning for krist­ne mil­jø­er her i lan­det.

Læs mere her

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

De hellige