Gudstjenester

Fredag den 30. sep­tem­ber
kl. 17.00
Akathist 

Lørdag den 1. okto­ber
kl. 10.00
Gudsmod­ers Beskyt­telse, menighe­dens års­fest
Gud­dom­melig liturgi
Heb. 9: 1–7
Luk 10: 38–42 + 11: 27–28

Søndag den 2. okto­ber
kl. 10.00
Gud­dom­melig liturgi
2. Kor. 4: 6–15
Matt. 22: 35–46

Gud­st­jen­esteliste

Alle er velkomne til kirkens guds­tjenester.

Husk, at kun ortodokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Ortodokse Kirke

Søndag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­st­jen­este:

Lørdag den 8. okto­ber 2016
I Klosterkirken i Vor Frue Kirke. 

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menighe­den, ved fader Poul Sebbelov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fonisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kon­tak­to­plysninger

Skriv til web­mas­ter, hvis du har spørgsmål til hjemmes­i­den.

Denne side

Sidst opdateret:
25. sep­tem­ber 2016

© Gudsmod­ers Beskyt­telse

1. september: Det nye Kirkeår

Ikoner af Gudsmoders Fødsel og Gudsmoders HensovenDen 1. sep­tem­ber indleder vi det nye kirkeår. — 15. august fejrer vi højti­den for Gudsmod­ers Hensoven som den sid­ste fest i det ‘gamle’ kirkeår, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Gudsmod­ers Fød­sel som den første i det nye. Kirkeåret indrammes således af Gudsmoder, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kirkeåret

Det Hellige og Store Koncil

af f. Poul

Der er split­telse mellem kristne, men kirken selv er ikke split­tet og kan heller aldrig blive det. Kirkens enhed består til alle tider i og med den ortodokse kirke. Sådan er den ortodokse kirke­forståelse.

I den ortodokse pinse, den 18. — 26. juni 2016 blev der på den græske ø Kreta afholdt et kirkemøde med titlen ”Det Hel­lige og Store Kon­cil”. Mødet har været under for­bere­delse siden 1961, altså gen­nem 55 år, og det har fra mange sider været ven­tet med længsel: Det første fælles-ortodokse møde efter mere end 1200 års pause!

Læs mere

Ny Ærkebiskop i Det Vesteuropæiske Eksarkat

Biskop Johannes (Jean Renneteau)

Biskop Johan­nes (Jean Ren­neteau)
Kilde

Den 26. maj blev vor nye Ærke­biskop Johan­nes intro­n­is­eret. Ind­sæt­telsen fandt sted i Det Vesteu­ropæiske Eksarkats hov­ed­kvarter, Alexan­der Nevskij Kat­e­dralen i Rue Daru, 8. arondisse­ment, Paris, Frankrig.

Ærke­biskop Johan­nes (borg­erligt navn Jean Ren­neteau) fødtes i Bor­deaux den 13. novem­ber 1942. Han er Eksarkatets første franske Ærke­biskop. Han har gjort sine teol­o­giske studier på Insti­tut Saint Serge i Paris, og han har været discipel hos fader Sophronij (Sakharov), som grund­lagde Saint-John-the-Bap­tist-klosteret i Essex Eng­land i 1959.

I 1974 blev Jean Ren­neteau præs­te­ordineret af Ærke­biskop Georg (Tarassov) i Paris. Efter­føl­gende var han gen­nem en årrække ans­varlig for TV-pro­gram­met ”Ortho­doxie” på kanalen France-2.

Efter­føl­gende blev han udpeget som for­stander for den fran­sksprog­ede, ortodokse menighed Sainte-Cather­ine-Sainte-Trinité i Cham­bésy, Genève, hvor han har vir­ket som præst i næsten 40 år.

Den 13. feb­ruar 2015 blev daværende Arke­man­drit Johan­nes (Jean Ren­neteau) af Det Øku­meniske Patri­arkats hel­lige Syn­ode, på anbe­fal­ing af Patri­ark Bartholomæos I, énstem­migt valgt som hjælpe­biskop for Patri­arken med titlen Biskop af Char­i­oupolis. Den 15. marts 2015 blev han ordineret som biskop og umid­del­bart derefter stil­let til dis­po­si­tion for Det vesteu­ropæiske Eksarkat i Paris.

Den 28. Novem­ber, efter daværende Ærke­biskop Jobs tilbagetræ­den, blev Biskop Johan­nes af Char­i­oupolis udpeget som locum tenens (sted­fortræ­dende biskop) for Eksarkatet.

Den 28. marts 2016 blev Biskop Johan­nes med stort fler­tal valgt som kom­mende Ærke­biskop på Eksarkatets Ekstra­ordinære Gen­er­al­for­sam­ling. Det valg blev bekræftet og tiltrådt af Det øku­meniske Patri­arkats hel­lige Syn­ode den 22. april 2016, og den 26. maj blev den nye Ærke­biskop ind­sat i embe­det.

Må Gud give ham mange år! 

Foredrag

Gudsmod­ers Beskyt­telses Menighed tilby­der fore­drag ”ud af huset”. 

Læs mere

De hellige

26. september (og 8. maj): Hellige apostel og evangelist Johannes Teologen

Hellige apostel og evangelist Johannes Teologen

Hel­lige apos­tel og evan­ge­list Johan­nes Teolo­gen. 18. årh. – Ikonos­tasen i Fork­larelses-Kirken, Kizhi-klosteret, Kare­lien, Rus­land.

Læs om hel­lige Johan­nes

23. september: Hellige profet og forløber Johannes Døberens Undfangelse

21. september: Hellige profet Jonas

Hellige Profet Jonas. Ikon fra det 18. årh., Kizhi-klosteret, Rusland.

Hel­lige Pro­fet Jonas. Ikon fra det 18. årh., Kizhi-klosteret, Rus­land.

17. september: Hellige Martyr Sophia og hendes døtre Pistis, Elpis og Agape

Læs om hel­lige Sophia

13. september: Hellige martyr Kethevan, dronning af Georgien

Hellige martyr Kethevan, dronning af Georgien

Kilde: oca.org

Læs om hel­lige Kethe­van