Gudstjenester

Lør­dag den 3. juni
kl. 17.00
Pin­sens Vågenat

Søn­dag den 4. juni
kl. 10.00
Den hel­li­ge Treenighed
Hel­li­gån­dens nedsti­gen over Apostlene
ApG 2: 1 – 11
Joh. 7: 37 – 52 + 8: 12
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e‑mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
3. juni 2023

© Guds­mo­ders Beskyttelse

Pinse

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Fædrene fra 1. Økumeniske Koncil

Præ­di­ken af f. Poul, 28. maj 2023:

Læs­nin­ger:
ApG 20: 16 – 18 + 28 – 36
Joh. 17: 1 – 13

Kristi Himmelfart

Præ­di­ken af f. Poul, 25. maj 2023:

Læs­nin­ger:
ApG 1: 1 – 12
Luk. 24: 36 – 53

Kristi Himmelfart

Kri­sti Himmelfart

Den Blindfødtes Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 21. maj 2023:

Læs­nin­ger:
ApG 16: 16 – 34
Joh. 9: 1 – 38

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores bankkonto:

Faster/Oikos Andelskas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Den Samaritanske Kvindes Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 14. maj 2023:

Læs­nin­ger:
ApG 11: 19 – 26 + 29 – 30
Joh. 4: 5 – 42

Den Lamme Mands Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 7. maj 2023:

Læs­nin­ger:
ApG 9: 32 – 42
Joh. 5: 1 – 15

De myrrabærende kvinder og Josef af Arimatæas Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 30. april 2023:

Læs­nin­ger:
ApG 6:1 – 7
Mar­kus 15:43 – 16:8

Thomas’ Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, 23. april 2023:

Læs­nin­ger:
ApG 5:12 – 20
Joh. 20:19 – 31

Den Ortodokse Kirkes Kalender
og Påskeberegning

Neden­for kan høres et fored­rag som f. dia­kon Irakli Tsa­kadze holdt lør­dag den 15. maj 2010 i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed om Den Orto­dok­se Kir­kes kalen­der og Påskeberegning:

Se noter til fored­ra­get her

F. dia­kon Irakli fik også publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel om emnet i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ortho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Ortodoks Tro og Praksis

Påklæd­ning i kirken
Nog­le enk­le ret­nings­li­ni­er for, hvor­dan man bør klæ­de sig i kir­ken og hvor­dan man i øvrigt for­hol­der sig.

De lokale hellige

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 2. Søn­dag efter Pin­se, 26. juni 2022:

Læs­nin­ger:
Rom. 2, 10–16
Matt. 4, 18–23

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Ny bog på dansk om
Den Ortodokse Kirkes
Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

Munk Fotius

Munk Fotius

Munk Foti­us. Foto: Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed

Den 10. juli 2022 var det 4 år siden, munk Foti­us sov hen.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed min­des vi ham med glæde.

Læs eller gen­læs f. Pouls nekro­log her

En tekst af munk Fotius:

Hvad er døden?

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De hellige