Links til sider om Den Ortodokse Kirke

Den Ortodokse Kirke

Hen­vis­nin­ger­ne her­un­der er opdelt efter kir­kens struk­tur i patri­ar­ka­ter, auto­ke­fa­le kir­ker, stif­ter osv. Listen er ikke en fuld­stæn­dig over­sigt, da ikke alle har hjemmesider.

Patriarkater

Ecu­me­ni­cal Patriarchate

Gre­ek Ortho­dox Patri­ar­cha­te of Ale­xan­dria and All Africa

Gre­ek Ortho­dox Patri­ar­cha­te of Antioch and all the East

Jeru­sa­lem Patriarchate

Autokefale Kirker

Over­ho­ve­der­ne for kir­ker­ne i Rusland, Rumæ­ni­en, Ser­bi­en og Bul­ga­ri­en bærer beteg­nel­sen Patri­ark. Over­ho­ve­det for kir­ken i Geor­gi­en bærer beteg­nel­sen Kato­li­kos-Patri­ark. Over­ho­ve­der­ne for resten af kir­ker­ne bærer beteg­nel­ser­ne Ærke­bi­skop eller Metro­po­lit.

The Bul­ga­ri­an Ortho­dox Church

Ecc­lesia
Den græ­ske kirke.

Geor­gi­an Catholicos-Patriarchate

Ortho­dox Church of Cyprus

Rus­si­an Ortho­dox Church

Roma­ni­an Ortho­dox Church

Ser­bi­an Ortho­dox Church

Stifter

USA

Bul­ga­ri­an Eastern Ortho­dox Dio­ce­se of the USA, Cana­da, and Australia

Antio­chi­an Ortho­dox Chri­sti­an Arch­dio­ce­se of North America

Ortho­dox Church in America

Europa

Archevê­ché des égli­ses ort­ho­doxes de tra­di­tion rus­se en Euro­pe occidentale

Menigheder

Hel­li­ge Niko­lai Menighet
Den menig­hed i Oslo, som vi i star­ten hør­te under.

Kri­sti Förkla­rings Orto­doxa Kyr­ka, Stockholm
Kalen­der, rute­be­skri­vel­se og en arti­kel om menig­he­dens histo­rie er at fin­de på den­ne side.

Foreninger

Fri­ends of Mount Athos
En for­e­ning dan­net til støt­te for klo­stre­ne på Athos.

The Ortho­dox Pea­ce Fel­lows­hip of the Pro­tection of the Mot­her of God
Hjem­mesi­de for The Ortho­dox Pea­ce Fel­lows­hip of the Pro­tection of the Mot­her of God. For­e­nin­gen udgi­ver et tids­skrift, der udkom­mer i kvartalet.

Indkøb

Net­bu­tik­ker med iko­ner, røgel­se, oli­e­lam­per mv.
Istok
Nio­ras
Ora­ma World

Bøger

Ambon
For­lag og bog­han­del i Sverige.

Se også sek­tio­ner­ne “For­lag” og “Lit­te­ra­tur” på den­ne side.

Artikler

Hl. Hal­lvard fra Lier
Norsk arti­kel om Hel­li­ge Hallvard.

Hl. Sun­ni­va og sel­je­men­ne­ne
Norsk arti­kel om Hel­li­ge Sunniva.

Hel­li­ge Tri­fon
af Fader Johan­nes
Norsk arti­kel med illu­stra­tio­ner om Hel­li­ge Tri­fon af Petzamo.

Olav den Hel­li­ge — Nor­ges evi­ge kon­ge
Norsk arti­kel om Hel­li­ge Olav.

Interview

Filo­so­fi­en før­te meg til orto­dok­si­en
af Fader Poul

Inter­view med filo­sof­fen Tor­ste­in Tol­lef­sen i anled­ning af hans for­svar af dok­to­raf­hand­lin­gen “The Chri­sto­sen­tric Cos­mo­lo­gy of St. Maxi­mus the Con­fes­sor — a Stu­dy of his Meta­fy­si­cal Prin­cip­les” på Oslo Universitet.

I Guds bil­de
Norsk inter­view med ikonskri­ve­ren og filo­sof­fen Tor­ste­in Tollefsen.

Iko­ner og Bach er for alle krist­ne
af Jør­gen Steens

Inter­view med vores Han­ne, som maler ikoner.

Klosterliv

Hel­li­ge Tri­fon Skita
Norsk klo­ster v. Fader Arki­man­drit Johan­nes og Fader Mun­ke­di­a­kon Serap­him fra Hel­li­ge Niko­lai Menighet.

Saint John the Bap­tist Monastery
i Warwi­ck, Massachusetts.

Monastère Ort­ho­doxe Notre Dame de Tou­te Protection
Klo­ster i Bus­sy, Frank­rig. Siden er på fransk, men for de ikke-fransk­kyn­di­ge er der også man­ge spæn­den­de bil­le­der på de enkel­te sider.

Monastère Ort­ho­doxe Saint Silouane
Klo­ster i Saint Mars de Locque­nay i Frankrig.

Forlag

Anci­ent Faith Publis­hing
Tid­li­ge­re “Con­ci­li­ar Press”.

Hl. Silou­an For­lag
Bøger om Orto­dok­si på dansk. Liste over udgi­vel­ser fra Hl. Silou­an forlag.

Hl. Tri­fon For­lag
Bøger om Orto­dok­si på norsk. Liste over udgi­vel­ser fra Hl. Tri­fon forlag.

St. Vla­di­mir Semi­nary Press
For­lag, der er knyt­tet til St. Vla­di­mir Semi­nary i New York.

Litteratur

Myrio­bi­blos
Et elek­tro­nisk bibli­o­tek base­ret i Græken­land med tek­ster af for­skel­lig karak­ter på bl.a engelsk, fransk og tysk.

Den Hellige Skrift

Bibel­sel­ska­bet
Det Dan­ske Bibel­sel­skabs hjem­mesi­de, bl.a. med Bibe­len Onli­ne.

Enkeltpersoner

Metro­po­li­tan Ant­ho­ny of Sou­rozh – Ser­mons and Talks
Tek­ster af Metro­po­lit Ant­ho­ny Bloom.

Pro­top­res­byter Ale­xan­der Schmemann
Artik­ler af og om Fader Ale­xan­der Sch­me­mann samt foto­gra­fi­er af ham.

Kirkefædrene

Ear­ly Church Fathers
En løben­de udar­bej­det elek­tro­nisk udga­ve af en 38-binds sam­ling af
skrift­li­ge vær­ker fra kir­kens før­ste 800 år. En under­af­de­ling af
pro­jek­tet Chri­sti­an Clas­si­cs Ethe­re­al Library.

ELPENOR – Home of the Gre­ek Word
Smuk side, hvor man kan læse man­ge af kir­ke­fædre­nes tek­ster i en dob­belt-opsæt­ning med engelsk tekst til ven­stre og græsk tekst til høj­re. Siden inde­hol­der også res­sour­cer til læs­ning af græsk.

Liturgiske tekster

Litur­gi­ske tek­ster på engelsk
Fra biskop Ale­xan­ders (ROCOR) hjemmeside.

Tidsskrifter

In Com­mu­ni­on
Tids­skrift udgi­vet af The Ortho­dox Pea­ce Fel­lows­hip of the Pro­tection of the Mot­her of God. Side med artik­ler fra gam­le numre.

Radio, Film og Billeder

Anci­ent Faith Radio
Ame­ri­kansk inter­net-radio, der har et væld af podcasts inden­for man­ge emner. Der­til kan man også via deres live­stream høre man­ge eksemp­ler på kir­kens mang­fol­dig­hed af musik.

Bil­le­der fra kano­ni­se­rin­gen af bl.a. Moder Maria Skobtsova
Taget i Paris maj 2004 af Jim Forest.

L’Eg­li­se Ort­ho­doxe Aujourd’hui
Arkivsi­de for et fransk radiopro­gram om Den Orto­dok­se Kirke.

Ortho­dox Photos
Her er der bil­le­der af og beret­nin­ger om per­so­ner, ste­der og gen­stan­de fra Kir­kens liv.

Nyheder

Ort­ho­doxie – L’in­for­ma­tion ort­ho­doxe sur internet
Fransk weblog skre­vet af præ­ster­ne Jiv­ko Panev og Chri­stop­he Leva­lois. Her kan man løben­de bli­ve opda­te­ret om begi­ven­he­der i Kirken.

Opslagsværker

Ort­ho­doxWiki
Et onli­ne-lek­si­kon, der løben­de er under udar­bej­del­se af til­meld­te med­lem­mer. Inde­hol­der pt. 4914 artik­ler. Star­tet i novem­ber 2004.

Pages Ort­ho­doxes La Transfiguration
Cana­disk side på fransk med mas­ser af tek­ster / ressourcer.

St. Pacho­mi­us Library
“A First Draft for a Living Encycl­o­pæ­dia of Ortho­dox Christianity”.