Links til sider om Den Ortodokse Kirke

For­slag til links mod­ta­ges ger­ne via elek­tro­nisk post.

Artikler

Hl. Hal­lvard fra Lier
Norsk arti­kel om Hel­li­ge Hallvard.

Hl. Sun­ni­va og seljemennene
Norsk arti­kel om Hel­li­ge Sunniva.

Hel­li­ge Trifon
af Fader Johannes
Norsk arti­kel med illu­stra­tio­ner om Hel­li­ge Tri­fon af Petzamo.

Olav den Hel­li­ge — Nor­ges evi­ge konge
Norsk arti­kel om Hel­li­ge Olav.

Interview

Filo­so­fi­en før­te meg til ortodoksien
af Fader Poul

Inter­view med filo­sof­fen Tor­ste­in Tol­lef­sen i anled­ning af hans for­svar af dok­to­raf­hand­lin­gen “The Chri­sto­sen­tric Cos­mo­lo­gy of St. Maxi­mus the Con­fes­sor — a Stu­dy of his Meta­fy­si­cal Prin­cip­les” på Oslo Universitet.

I Guds bilde
Norsk inter­view med ikonskri­ve­ren og filo­sof­fen Tor­ste­in Tollefsen.

Iko­ner og Bach er for alle kristne
af Jør­gen Steens

Inter­view med vores Han­ne, som maler ikoner. 

Forlag

Anci­ent Faith Publishing
Tid­li­ge­re “Con­ci­li­ar Press”.

Hl. Silou­an Forlag
Bøger om Orto­dok­si på dansk. Liste over udgi­vel­ser fra Hl. Silou­an forlag.

Hl. Tri­fon Forlag
Bøger om Orto­dok­si på norsk. Liste over udgi­vel­ser fra Hl. Tri­fon forlag.

St. Vla­di­mir Semi­nary Press
For­lag, der er knyt­tet til St. Vla­di­mir Semi­nary i New York. 

Foreninger

Fri­ends of Mount Athos
En for­e­ning dan­net til støt­te for klo­stre­ne på Athos.

The Ort­ho­dox Pea­ce Fel­lows­hip of the Pro­tection of the Mot­her of God
Hjem­mesi­de for The Ort­ho­dox Pea­ce Fel­lows­hip of the Pro­tection of the Mot­her of God. For­e­nin­gen udgi­ver et tids­skrift, der udkom­mer i kvartalet. 

Generelt

Nyheder

Ort­ho­doxie – L’information ort­ho­doxe sur internet
Fransk weblog skre­vet af præ­ster­ne Jiv­ko Panev og Chri­stop­he Leva­lois. Her kan man løben­de bli­ve opda­te­ret om begi­ven­he­der i Kir­ken og især i vores ærkestift.

Ort­ho­dox News
Tje­ne­ste med nyhe­der fra den orto­dok­se verden

Opslagsværker

Ort­ho­doxWiki
Et onli­­ne-lek­si­­kon, der løben­de er under udar­bej­del­se af til­meld­te med­lem­mer. Inde­hol­der pt. 4232 artik­ler. Star­tet i novem­ber 2004.

Pages Ort­ho­doxes La Transfiguration
Cana­disk side på fransk med mas­ser af tek­ster / ressourcer.

St. Pacho­mi­us Library
“A First Draft for a Living Encycl­o­pæ­dia of Ort­ho­dox Christianity”. 

Indkøb

Net­bu­tik­ker med iko­ner, røgel­se, oli­e­lam­per mv.

Hl. Tri­fon klo­ster — produkter
Her har du mulig­he­den for at købe lit­te­ra­tur, bivoks­lys og iko­ner fra Hel­li­ge Tri­fon Klo­ster i Norge.

Istok
Nio­ras
Ora­ma World

Bøger

Ambon
Net­bog­han­del til­knyt­tet vort ærke­stifts ski­te i Vavd, Sverige.

La Pro­cu­re, 3 Rue de Mézières, 75006 Paris
Den­ne bog­han­del er et besøg værd, hvis man kom­mer til Paris og i øvrigt kan læse fransk. De har en afde­ling med bøger af for­fat­te­re fra den Orto­dok­se Kir­ke. Lin­ket hen­vi­ser til en gene­rel side, idet La Pro­cu­re er en kæde med butik­ker i fle­re fran­ske byer. 

Klosterliv

Hel­li­ge Tri­fon Skita
Norsk klo­ster v. Fader Arki­man­drit Johan­nes og Fader Mun­ke­di­a­kon Serap­him fra Hel­li­ge Niko­lai Menighet.

Monastère Ort­ho­doxe Notre Dame de Tou­te Protection
Vores ærke­stifts klo­ster i Bus­sy, Frank­rig. Siden er på fransk, men for de ikke-fransk­kyn­­di­­ge er der også man­ge spæn­den­de bil­le­der på de enkel­te sider.

Monastère Ort­ho­doxe Saint Silouane
Vort ærke­stifts klo­ster i Saint Mars de Locque­nay i Frankrig.

Ort­ho­dox Mona­ste­ri­es Wor­ldwi­de Directory
En kata­log med adres­ser og links til klo­stre over hele verden. 

Litteratur

Monachos.net
En side, hvis for­mål er at til­ve­je­brin­ge adgang til pri­­mær- og sekun­­dær-tek­­ster af og om kir­ke­fædre­ne, kloster­li­vet og litur­gi­en. Der­til er der res­sour­cer vedr. det at læse græsk, en omfat­ten­de link-sam­ling og et dis­kus­sions­forum. Siden besty­res af M.C. Ste­en­berg, “fel­low” i patri­stisk teo­lo­gi og kir­ke­hi­sto­rie ved The Uni­ver­si­ty of Oxford.

Myrio­bi­blos
Et elek­tro­nisk bibli­o­tek base­ret i Græken­land med tek­ster af for­skel­lig karak­ter på bl.a engelsk, fransk og tysk.

Den Hellige Skrift

La Sep­tan­te
Elek­tro­nisk udga­ve af Sep­tu­ag­int med græsk tekst til ven­stre og fransk tekst til højre.

Bibel­sel­ska­bet
Det Dan­ske Bibel­sel­skabs hjem­mesi­de, bl.a. med Bibe­len Onli­ne.

Enkeltpersoner

Metro­po­li­tan Ant­ho­ny of Sou­rozh – Ser­mons and Talks
Tek­ster af Metro­po­lit Ant­ho­ny Bloom.

Pro­top­res­byter Ale­xan­der Schmemann
Artik­ler af og om Fader Ale­xan­der Sch­me­mann samt foto­gra­fi­er af ham.

Kirkefædrene

Ear­ly Church Fathers
En løben­de udar­bej­det elek­tro­nisk udga­ve af en 38-binds sam­ling af
skrift­li­ge vær­ker fra kir­kens før­ste 800 år. En under­af­de­ling af
pro­jek­tet Chri­sti­an Clas­si­cs Ethe­re­al Library.

ELPENOR – Home of the Gre­ek Word
Smuk side, hvor man kan læse man­ge af kir­ke­fædre­nes tek­ster i en dob­­belt-opsæt­­ning med engelsk tekst til ven­stre og græsk tekst til høj­re. Siden inde­hol­der også res­sour­cer til læs­ning af græsk.

Liturgiske tekster

Arki­man­drit Fader Ephrems hjemmeside
Litur­gi­ske tek­ster på engelsk.

Litur­gi­ske tek­ster på engelsk
Fra biskop Ale­xan­ders (ROCOR) hjem­mesi­de.

Tidsskrifter

In Com­mu­ni­on
Tids­skrift udgi­vet af The Ort­ho­dox Pea­ce Fel­lows­hip of the Pro­tection of the Mot­her of God. Side med artik­ler fra gam­le numre.

Ort­ho­doxy Today
Elek­tro­nisk tids­skrift redi­ge­ret af Fader Johan­nes Jacob­se fra The
Gre­ek Ort­ho­dox Arch­dio­ce­se of Ame­ri­ca. Eti­ske, soci­a­le og kul­tu­rel­le emner.

Den Ortodokse Kirke

Hen­vis­nin­ger­ne her­un­der er opdelt efter kir­kens struk­tur i patri­ar­ka­ter, auto­ke­fa­le kir­ker, stif­ter osv. Listen er ikke en fuld­stæn­dig over­sigt, da ikke alle har hjemmesider.

Patriarkater

Ecu­me­ni­cal Patriarchate
Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed hører under Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat i Kon­stan­ti­nopel v. patri­ark Bart­ho­lo­mæ­os d. 1. Se også den­ne side.

Gre­ek Ort­ho­dox Patri­ar­cha­te of Ale­xan­dria and All Africa

Gre­ek Ort­ho­dox Patri­ar­cha­te of Antioch and all the East

Jeru­sa­lem Patriarchate

Autokefale Kirker

Over­ho­ve­der­ne for kir­ker­ne i Rusland, Rumæ­ni­en, Ser­bi­en og Bul­ga­ri­en bærer beteg­nel­sen Patri­ark. Over­ho­ve­det for kir­ken i Geor­gi­en bærer beteg­nel­sen Kato­li­kos-Patri­ark. Over­ho­ve­der­ne for resten af kir­ker­ne bærer beteg­nel­ser­ne Ærke­bi­skop eller Metro­po­lit.

The Bul­ga­ri­an Ort­ho­dox Church

Ecc­lesia
Den græ­ske kirke.

Geor­gi­an Catholicos-Patriarchate

Ort­ho­dox Church of Cyprus

Rus­si­an Ort­ho­dox Church

Roma­ni­an Ort­ho­dox Church

Ser­bi­an Ort­ho­dox Church

Stifter

Europa

Arche­ve­che des Parois­ses Ort­ho­doxes de Tra­di­tion Rus­se en Euro­pe Occidentale
Vores ærke­stift. Her­til hører:
The Dea­ne­ry of Gre­at Bri­tain and Ireland

Assem­blée des Évêques Ort­ho­doxes de France
Præ­sen­ta­tion af For­sam­lin­gen af Orto­dok­se Biskop­per i Frank­rig (AEOF). Alle kano­ni­ske orto­dok­se biskop­per i Frank­rig er med i den­ne for­sam­ling, der søger at mani­feste­re enhe­den i den Orto­dok­se Kir­ke i Frankrig.

USA

Antio­chi­an Ort­ho­dox Chri­sti­an Arch­dio­ce­se of North America

Gre­ek Ort­ho­dox Arch­dio­ce­se of America

Ort­ho­dox Church in America

Menigheder

Arci­ve­scova­do per le Chie­se orto­dos­se rus­se in Euro­pa occidentale
Vort ærke­stifts menig­he­der i Italien.

Egli­se Ort­ho­doxe de Nan­tes, Saint Basile
Menig­hed i Nan­tes, Frankrig.

Hel­li­ge Niko­lai Menighet
Den menig­hed i Oslo, som vi i star­ten hør­te under.

Kri­sti Förkla­rings Orto­doxa Kyr­ka, Överkalix
En svensk menig­heds-side med bil­le­der, artik­ler og andet godt.

Kri­sti Förkla­rings Orto­doxa Kyr­ka, Stockholm
Kalen­der, rute­be­skri­vel­se og en arti­kel om menig­he­dens histo­rie er at fin­de på den­ne side.

Ort­ho­doxe Com­mu­nau­teit van de Hei­li­ge Geor­gios te Antwerpen
Menig­hed i Antwer­pen, til­hø­ren­de vores stift.

Ort­ho­doxe Kerk van de hei­li­ge Panteleimon
En menig­hed i Hol­land, hvor Ærke­bi­skop Gabri­el har været præst.

Ort­ho­doxe Paro­chie H.H. Eer­st­tro­nen­de Apo­ste­len Petrus en Paulus
Menig­hed i Deven­ter, Hol­land, til­hø­ren­de vores stift.

Ort­ho­doxe paro­chie van de Hei­li­ge Myrondraagsters
Menig­hed i Bre­da, Hol­land, til­hø­ren­de vores stift.

Parois­se Ort­ho­doxe de la Trés Sain­te Trinité
Hjem­mesi­de for den fran­ske menig­hed der fejrer Gud­stje­ne­ste i Ale­xan­dre Nev­sky Kated­ra­lens krypt.

Saint-Sérap­hin-de-Sarov et la Protection-de-la-Mère-de-Dieu
Menig­hed i Paris. Deres side inde­hol­der bil­le­der, artik­ler, histo­rie og man­ge andre gode ting.

Ski­te en Paro­chie van de Hei­li­ge Pro­fe­et Elias
Ske­te og menig­hed til­hø­ren­de vores stift. 

Uddannelse

Insti­tut de Théo­lo­gie Ort­ho­doxe Saint-Serge
Vores ærke­stifts teo­lo­gi­ske insti­tut i Paris.

IOCS Distan­ce Lear­ning Services
E-lærings­­por­tal for fjernstu­de­ren­de på Insti­tu­te for Ort­ho­dox Chri­sti­an Stu­di­es. Der er også mate­ri­a­le til­gæn­ge­ligt for gæster, blandt andet en ræk­ke video­er med fore­læs­nin­ger og opta­gel­ser af gudstjenester.

The Insti­tu­te for Ort­ho­dox Chri­sti­an Studies
I Cam­brid­ge, Storbritannien.

Saint Tikhon’s Ort­ho­dox The­o­lo­gi­cal Seminary
I Penn­sylva­nia, USA.

Saint Vla­di­mirs seminary

Radio, Film og Billeder

Anci­ent Faith Radio
Ame­ri­kansk inter­­­net-radio, der har et væld af podcasts inden­for man­ge emner. Der­til kan man også via deres live­stream høre man­ge eksemp­ler på kir­kens mang­fol­dig­hed af musik.

Bil­le­der fra kano­ni­se­rin­gen af bl.a. Moder Maria Skobtsova
Taget i Paris maj 2004 af Jim Forest.

The Ecu­me­ni­cal Patriarchate’s Channel
Youtu­­be-video­ka­­nal for Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat, Patri­ark Bart­ho­lo­mæ­os d. 1.

L’Eglise Ort­ho­doxe Aujourd’hui
Arkivsi­de for et fransk radiopro­gram om Den Orto­dok­se Kirke.

Ort­ho­dox Photos
Her er der bil­le­der af og beret­nin­ger om per­so­ner, ste­der og gen­stan­de fra Kir­kens liv.