De hellige

Der er men­ne­sker, som har ofret hele deres liv til at føl­ge efter Kristus. En del af dis­se har Gud udvalgt som Kir­kens hel­li­ge. Den frem­me­ste blandt dis­se er selv­føl­ge­lig Jesu moder, vor alhel­li­ge Guds­mo­der, Jom­fru Maria. Blandt de hel­li­ge fin­der vi også pro­fe­ter­ne, apost­le­ne, kir­ke­fædre­ne, mar­ty­rer­ne, beken­der­ne, hel­bre­der­ne og man­ge ere­mit­ter og mun­ke, som har truk­ket sig til­ba­ge til klo­stre­ne eller til øde­mar­ken for helt at kun­ne vie sig til bøn­nen og kam­pen mod det onde.

Den hel­li­ge Silou­an — en nuti­dig hel­gen

Hel­li­ge Igna­ti­us af Anti­okia

Kri­sten ydmyg­hed og keno­se iføl­ge den hel­li­ge Silou­an

Fast­hold din tan­ke på hel­ve­de, og opgiv ikke håbet

Nye hel­li­ge i vort stift

The Ortho­dox Vene­ra­tion of Mary the Bir­t­h­gi­ver of God

 

2. Novem­ber: Hel­li­ge munk Gabri­el, Beken­der og Dåre i Kristus (af Geor­gi­en)

13. novem­ber: Vor hel­li­ge fader Johan­nes Chryso­st­o­mos

4. decem­ber: Den hel­li­ge Johan­nes af Dama­s­kus

6. decem­ber: Den hel­li­ge Nicho­las Under­gø­re­ren

1. janu­ar: Vor hel­li­ge fader Basi­li­os den Sto­re, ærke­bi­skop af Cæs­a­rea

14. janu­ar: Den Hel­li­ge Nino

18. janu­ar (og 2. maj): Vor hel­li­ge fader Atha­na­sios

25. janu­ar: Hel­li­ge Gre­gor Teo­lo­gen (af Nazi­anz)

1. febru­ar: Den hel­li­ge Bri­gid af Kil­da­re

31. marts — hel­li­ge Moder Maria Skob­tsova af Paris