8. juli: Hellige Sulliva fra Selja

Hellige Sunniva fra Selja
Hel­li­ge Sun­ni­va fra Selja

Med til­la­del­se fra Hel­li­ge Niko­lai Menighet i Oslo, Nor­ge, brin­ger vi neden­stå­en­de tekst om hel­li­ge Sun­ni­va fra Sel­ja som kom­mer fra Hel­li­ge Niko­lai Menighets hjem­mesi­de. (red.)

Frem til år 1054 var den lat­in­ske Vest­kir­ken én og sam­me Kir­ke som de orto­dok­se kir­ke­ne. Der­for har også Nor­ge vært et orto­dokst land med orto­dok­se hel­ge­ner. Som orto­dok­se krist­ne i Nor­ge har vi behov for å be med nor­ske hel­li­ge. Sam­ti­dig har vi en ene­stå­en­de anled­ning til og kanskje et ansvar for å syn­lig­gjø­re orto­dok­se røt­ter her­til­lands. Net­topp der­for er vår iko­nost­as på Hels­fyr utvi­det med fire hel­ge­ner som alle har til­knyt­ning til Nor­ge, nem­lig Hl. Sun­ni­va, Hl. Hal­lvard, Hl. Olav og Hl. Trifon.

Hl. Sunniva og seljemennene

Hl Sunniva Hl Halvard
Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den hel­li­ge Sun­ni­va vok­ste opp vest i det krist­ne Irland omkring mid­ten av det tien­de århund­re. Hun var kongs­dat­ter og tid­lig klok. Da faren døde, tok hun over sty­ret av kon­ge­døm­met. Siden hun var en vak­ker og mek­tig jom­fru, ønsket mang en bei­ler hen­nes hånd. En hedensk viking tru­et hen­ne gjen­tat­te gan­ger; han pla­get og plyn­dret fol­ket og skap­te ufred i riket da hun ikke vil­le gif­te seg med ham. Sun­ni­va fant situ­asjo­nen uut­hol­de­lig og innkal­te fol­ket til råd. Her la hun frem pro­ble­met for dem, og kon­klu­der­te iføl­ge saga­en slik: “Jeg vil gjø­re meg fri, som en ætt­stor kvin­ne, og over­gi meg til min Her­re Jesu Kri­sti makt og for­syn, og alle de som vil føl­ge meg må gjø­re slik.” Hun vil­le for­la­te lan­det slik at befolk­nin­gen kanskje ende­lig kun­ne få fred.

Sun­ni­va var høyt elsket av fol­ket både for sin omsorg for de fat­ti­ge og under­tryk­te og for sin from­me iver for gud­stje­ne­ste­li­vet. Der­for valg­te man­ge å føl­ge hen­ne i utlen­dighet. Kvin­ner, menn og barn for­lot sin fed­re­nejord for godt. Som skik­ken i Irland til­sa, la de ut på det åpne hav uten årer, ror eller seil og uten våpen; like­som Noah gikk de ombord og la sine liv i Her­rens hender.

Efter lang tid i rom sjø drev ski­pe­ne mot nor­ske­ky­sten. Noen stran­det på øya Kinn i Sogn og Fjor­da­ne, mens Sun­ni­vas skip lan­det len­gre nord i fyl­ket, på øya Sel­ja syd for Stad­lan­det. Øya var til­dels skog­k­ledt, rik på fersk­vann, og sjø­en var full av fisk. Sel­ja fun­ger­te des­su­ten som bei­te­mark for fe eid av bøn­der inne på fast­lan­det. På vest­si­den av Sel­ja fant sel­je­men­ne­ne (som Sun­ni­va og manns­ka­pet hen­nes siden er blitt kalt) noen sto­re ste­in­hel­le­re og huler. Der slo de seg ned og levet et aske­tisk liv med utsikt til Nord­s­jø­en. Der fei­ret de sine guds­tjenester og lovet Gud under den vel­di­ge Vest­lands­him­me­len. Kosten var faste­mat: fisk og grøn­ne vekster.

I et kri­stent irsk dikt fra den­ne tiden heter det: “Fry­de­ful­lt er det at jeg kan stå på øyas bryst… At jeg kan se de prek­ti­ge fug­le­flok­ker over det vide hav, at jeg kan se de mek­ti­ge hva­ler, de stør­ste av alle unde­re… At jeg kan pri­se Her­ren som har makt over alt, him­me­len med dens eng­ler, jor­den og tidevannet.”

Bøn­de­ne på fast­lan­det ble imid­ler­tid uro­li­ge da de oppda­get at der var frem­me­de ute på Sel­ja. Over­be­vist om at sel­je­men­ne­ne var ute efter dyre­ne, send­te bøn­de­ne bud på Håkon Jarl (ca. 935–995), en hed­ning som styr­te Nor­ge fra Trøn­delag. Ladejar­len kom med full hær­styr­ke for å angripe den for­svars­lø­se møya og hen­nes våpen­lø­se menn. Idet fol­ket på Sel­ja fikk øye på krigs­ski­pe­ne i det fjer­ne, innså de at døden vil­le kom­me. Råd­vil­le trakk de inn under hel­ler­ne og bad fortrøst­nings­ful­lt til Kristus, selv oppstan­den fra en hule i fjel­let, at Han måt­te frel­se deres sje­ler, og om at deres lege­mer ikke måt­te fal­le i kri­ger­nes hen­der. Med ett brast de sto­re kam­pe­ste­i­ne­ne og dek­ket de beden­de. Slik ble bøn­nen hørt, og slik ble Hl. Sun­ni­va og sel­je­men­ne­ne de før­ste orto­dok­se mar­ty­rer på norsk jord.

Jar­len på sin side ble alde­les for­fjam­set da han ikke fant noen folk på Sel­ja (for han had­de sett dem fra båten) og måt­te snu med ufor­ret­tet sak.

Efter det­te hend­te man­ge mer­ke­li­ge ting på Sel­ja: En bon­de mistet hesten sin, men fant til sist hop­pa stå­en­de for­an den sto­re ste­in­røysa vest på Sel­ja; hun stod fje­tret frem­for en søy­le av vidun­der­lig lys.

Noen år sene­re drog to heden­ske stormenn, som beg­ge het Tord, nor­d­over fra Fjor­da­ne for å bes­ø­ke jar­len. På vei for­bi Sel­ja ble de over­ra­sket av et mer­kver­dig syn: Et ster­kt og fagert lys strå­l­te ned mot Sel­ja fra oven. De to gikk i land for å under­s­ø­ke, og der fant de et men­ne­ske­ho­de som anget søtt og duf­tet av hon­ning. Forun­dret som disip­le­ne ved Kri­sti for­kla­rel­se på Tabor tok de to hed­nin­ge­ne med seg den hel­li­ge relik­vi­en til Nida­ros. Dér var det imid­ler­tid skjedd vis­se omvelt­nin­ger: Den upo­pu­læ­re jar­len var styr­tet, og den orto­dok­se misjons­kon­gen Olav Tryg­g­va­son (968‑1000) had­de overtatt mak­ten. Olav var opp­vokst i Est­land og ved Vla­di­mir den Hel­li­ges hoff i Rus­sland. Han var prim­sig­net (blitt kate­ku­men) i Kon­stan­ti­nopel før han iføl­ge enkel­te kil­der skal ha hjul­pet Vla­di­mir med krist­nin­gen av Rus­sland. Siden kom han til Essex, ble døpt i Eng­land og bidrog så til krist­nin­gen av Norden.

Kong Olav og de to Tord’e­ne ble gode ven­ner; han for­tal­te dem om den tre­e­ni­ge Gud og bad dem ta imot dåpen. De to var ikke uvil­li­ge til det, men vil­le spør­re kon­gen om det mer­ke­li­ge hodet. Kon­gen og hans biskop Sigurd så straks at det­te var et hel­gen­ho­de. Tord’e­ne valgt så å ikle seg Kristus i den hel­li­ge dåp. Der var stor gle­de ved hoffet.

Olav og Sigurd for­hør­te seg om Sel­ja blant nord­men­ne­ne på tin­get på Dragsei­det. Fór de der­ne­st ut til Sel­ja og fant vis­se­lig vel­luk­ten­de knok­ler i ura. Ende­lig treng­te de inn til en liten hule i ber­get hvor de fant Hl. Sun­ni­vas kropp like hel med hår og hold.

Der­med lot de byg­ge en Sun­ni­va-kir­ke i fjellsi­den. Lev­nin­ge­ne ble lagt i relik­vieskrin i det Her­rens år 996 og anbragt i kir­ken. I hulen (som kal­les Sun­ni­va­hu­len) ble der rei­st et lite kapell — tro­lig viet erke­en­ge­len Mika­el. Da den sto­re hel­gen­kon­gen Olav Haralds­son den Hel­li­ge (995‑1030) kom for å fort­set­te nav­ne­brorens krist­nings­verk, lan­det han på Sel­ja, og vi kan reg­ne med at han fei­ret litur­gi i Sun­ni­va-kir­ken eller under steinhellene.

Med sel­je­men­ne­ne had­de vikin­gri­ket Nor­ge fått sine før­ste hel­ge­ner: men­ne­sker som ikke ydet verds­lig mot­stand, men sat­te sin lit til Kri­sti kors — for Guds kraft ful­len­des i svakhet. (2. Kor. 12,9) Sene­re ble der rei­st fle­re kir­ker, og Sel­ja ble bis­pe­se­te for Vest­lan­det. I romersk-katolsk tid ble der anlagt et bene­dik­ti­ner-klo­ster på øya, og relik­vieskri­net ble flyt­tet til høy­al­te­ret i Ber­gen dom­kir­ke. Under refor­masjo­nen ble kloste­ret så ned­lagt og lig­ger i dag i rui­ner. Relik­vi­e­ne ble like­le­des plyn­dret. Ingen vet len­ger hvor lev­nin­ge­ne befin­ner seg. En rek­ke Sun­ni­va-iko­ner og andre frem­stil­lin­ger fin­nes dog bevart; hun avbil­des van­lig­vis med en ste­in­hel­le i hånden.

Hl. Sun­ni­va og sel­je­men­ne­ne har sær­lig vært skyts­hel­ge­ner for Vest­lan­det, men har vært æret helt nord i Troms, og deres fest­dag Sel­je­vo­ka eller Sun­ni­va­da­gen fei­res den 8. juli. Man­ge nor­ske jen­te­barn er kalt Syn­nø­ve efter Hl. Sun­ni­va. Sel­ja har vært et pil­e­grims­mål i tusen år og er det frem­de­les. Frem­de­les pip­ler der hel­bre­den­de vann fra Sun­ni­vas hel­li­ge kil­de ved hel­ler­ne. Og frem­de­les er den Hl. Sun­ni­va og sel­je­men­ne­ne med de orto­dok­se tro­en­de på Hels­fyr og andre steder.