Foredrag om Den Ortodokse Kirke

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Hvis I, i jeres menig­hed eller anden sam­men­hæng, har inter­es­se for det­te, er I vel­kom­ne til at tage kon­takt.

Muli­ge emner:

Den Orto­dok­se Kir­ke – en anden ver­den?

Orto­doks og lut­hersk tro – lig­he­der og for­skel­le

Gud­dom­me­lig­gø­rel­se eller theo­sis

Myste­ri­er eller sakra­men­ter i orto­doks for­stå­el­se

Døden og livet efter døden

Hel­lig­gø­rel­se i orto­doks teo­lo­gi og prak­sis

Iko­ner i teo­lo­gi og litur­gi

Den Orto­dok­se Kir­ke i Vesten – histo­rie og nutid

Andre emner/overskrifter kan afta­les efter ønske, fx er der for tiden en ikke rin­ge inter­es­se for Den Orto­dok­se Kir­kes stil­ling til det øku­me­ni­ske vir­ke.

Honorar efter afta­le.

Hen­ven­del­se til fader Poul Seb­be­lov: forstander@ortodoks.dk