Kirken

Kir­ken — hvem er det?
Den Orto­dok­se Kir­ke har den tro, at den udgør den ”ene, hel­li­ge, katol­ske og apo­stol­ske Kir­ke”, vi næv­ner, hver gang vi under gud­stje­ne­sten syn­ger eller frem­si­ger Tros­be­ken­del­sen. Som en del af sin grund­læg­gen­de beken­del­se udsi­ger Kir­ken såle­des sin tro på sig selv som Guds Kir­ke, syn­lig, kon­kret og gen­ken­de­lig ved at være til ste­de og vir­ke blandt men­ne­sker på jorden.

Hvor­for være orto­doks kri­sten?
Der er én og kun én grund til at være orto­doks kri­sten. Nem­lig den, at jeg er over­be­vist om, at min per­son­li­ge frel­se er ulø­se­ligt knyt­tet til Den Orto­dok­se Kir­ke. Om at mit for­hold til Gud bli­ver vir­ke­lig­hed i Kir­ken. Det bety­der, at mit ånde­li­ge liv udspil­ler sig inden for Kir­kens ram­mer, for­di jeg véd dybt i hjer­tet, at Kir­ken er mit ånde­li­ge hjem, og at der ikke er noget andet sted for mig at gå hen.

Kir­ke­træ­et
Kir­ke­træ­et her er udar­bej­det på det fak­ti­ske, histo­ri­ske grund­lag, at det er Den Orto­dok­se Kir­ke, som har beva­ret apost­le­nes og den tid­li­ge Kir­kes tro og lære ufor­an­dret frem til vore dage. Gra­fisk udgør Den Orto­dok­se Kir­ke der­for hovedstammen.