Kirketræet

Kir­ke­træ­et er en gra­fisk frem­stil­ling af kir­ke­hi­sto­ri­en. I sagens natur kan en sådan gra­fik ikke gøre rede for detal­jer eller for de meget kom­pli­ce­re­de for­hold og årsa­ger, der har dre­vet histo­ri­en gen­nem to årtusinder.

Træ­et her­un­der er udar­bej­det på det fak­ti­ske, histo­ri­ske grund­lag, at det er Den Orto­dok­se Kir­ke, som har beva­ret apost­le­nes og den tid­li­ge Kir­kes tro og lære ufor­an­dret frem til vore dage. Gra­fisk udgør Den Orto­dok­se Kir­ke der­for hovedstammen.

Træ­et kan der­for også læses som kor­rek­tion og kom­men­tar til et kir­ke­ligt tun­nel­syn, der for­sø­ger at ven­de histo­ri­ens kends­ger­nin­ger på hove­d­et ved at frem­stil­le Den Orto­dok­se Kir­ke som et ’side­skud’ til Den Romersk-Katol­ske Kir­ke (se http://www.kristendom.dk)

Kirketræet

Kir­ke­træ­et

Klik på bil­le­det for en stør­re udgave.

Gra­fik­ken er udført af Nana Qua­pa­radze, f. Poul Seb­be­lov er ansvar­lig for teksten.

Publi­ce­ret 16/6–09