Besøg af Ærkebiskop Johannes

Ærkebiskop Johannes under ihukommelserne

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed hav­de i wee­ken­den 5./6. maj 2018 besøg af vores Ærke­bi­skop, Johan­nes af Cha­rioupo­lis.

Om lør­da­gen fejre­de vi aftentje­ne­ste med akat­hist til Guds­mo­ders Beskyt­tel­se sam­men med Ærke­bi­skop Johan­nes. Lør­dag aften var der mid­dag for præ­ste­skab og menig­heds­råd.

Om søn­da­gen fejre­de vi den biskop­pe­li­ge litur­gi, hvor også f. Emi­li­jan og f. Mihai delt­og.

Efter litur­gi­en nød vi en udvi­det kir­ke­kaf­fe i sel­skab med Ærke­bi­skop Johan­nes, som fløj hjem til Paris søn­dag aften.

Læs mere på ærke­stif­tets hjem­mesi­de

Prædiken, Palmesøndag, 1. april 2018

Palmesøndags ikon

Pal­me­søn­dag

Præ­di­ken af f. Poul, 1. april 2018:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 4:4–9

Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 12:1–18

Maria Bebudelse, Prædiken, 25. marts 2018

Ikon af Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 2:11–18

Evan­ge­li­um: Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38

Prædiken på Hellige Johannes af Stigens Søndag, 18. marts 2018

Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes af Sti­gen

Præ­di­ken af f. Lazarus på Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gens Søn­dag, 18. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 6:13–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 9:17–31.

3. Søndag i Fasten: Det Hellige Kors - prædiken

Præ­di­ken af f. Poul, Det Hel­li­ge Kors’ Søn­dag, 11. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 4:14–5:6.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

Prædiken, Hellige Gregor Palamas' Søndag, 4. marts 2018

Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 1:10–2:3.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 2:1–12.

Aarhus: Den lange vej mod Opstandelsen

Oplæg til sam­ta­le, fre­dag den 9. marts 2018, kl. 16.00 i Vor Frue Kir­kes Kloster­kir­ke, Vor Frue Kir­ke­plads 2, 8000 Aar­hus C

Den Orto­dok­se Kir­kes Tra­di­tion anvi­ser en bestemt, vel­de­fi­ne­ret og mar­kant vej frem mod Påske, hvor vi får del i Kri­sti Opstan­del­se, Hans sejr over døden og spræng­nin­gen af døds­ri­gets por­te. Ram­men for de tro­en­des for­be­re­del­se til høj­ti­den er de 40 dage, som udgør Den Sto­re Faste; men vi ind­le­der alle­re­de ind­flyv­nin­gen til Påske gen­nem de 4 søn­da­ge, der lig­ger for­ud for sel­ve Fasten. Vi skal tale om, hvad faste i det hele taget bety­der og om nog­le af tema­er­ne for de enkel­te søn­da­ge gen­nem mere end 2 måne­ders for­be­re­del­se.

Guds­tjenester i Aar­hus

Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 25. februar 2018

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 25. febru­ar 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26, 32–12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Prædiken af f. Poul, Tilgivelsens Søndag – Uddrivelsen af Paradis, 18. februar 2018

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–4:14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.

Prædiken på Den Yderste Doms Søndag, 11. februar 2018

Præ­di­ken af f. Poul på Den Yder­ste Doms Søn­dag, 11. febru­ar 2017:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46