Prædiken af f. Poul, Festen for Hl. Nikolaos, Ærkebiskop af Myra, 6. december 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 17 – 21
Luk. 6: 17 – 23

Prædiken af f. Poul, 25. Søndag efter Pinse, 4. december 2022

Den øver­ste ikon er af hel­li­ge Johan­nes af Dama­s­kus, som ihukom­mes den 4. decem­ber.

Den neder­ste ikon, “Den Barm­hjer­ti­ge Sama­ri­ta­ner”, knyt­ter sig til evangelieteksten.

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 1–6
Luk. 10: 25–37

Prædiken af f. Poul, 24. Søndag efter Pinse, 27. november 2022

Iko­nen er af hel­li­ge stormar­tyr Jakob Per­se­ren, som ihukom­mes 27. november:
https://ortodoks.dk/2022/27-november-hellige-stormartyr-jakob-perseren

Læs­nin­ger:
Ef. 2: 14–22
Luk. 8: 41–56

Prædiken af f. Poul, 22. Søndag efter Pinse, 13. november 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 6: 11–18
Luk. 16: 19–31

Prædiken af f. Poul, 21. Søndag efter Pinse, 6. november 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 2: 16–20
Luk. 8: 5–15

Prædiken af f. Poul, 20. Søndag efter Pinse 30. oktober 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 1: 11–19
Luk. 7: 11–16

Prædiken af f. Poul, 19. Søndag efter Pinse, 23. oktober 2022

Læs­nin­ger:
2. Kor. 11:31 – 12:9
Luk. 6: 31–36

Prædiken af f. Poul, 18. Søndag efter Pinse, Fædrene fra det 7. Økumeniske Koncil, 16. oktober 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 7–16
Joh. 17: 1–13

Prædiken af f. Poul, 17. Søndag efter Pinse, 9. oktober 2022

Læs­nin­ger:
2. Kor. 6:16 ‑7:1
Mat­t­hæus 15: 21–28

Ny bog på dansk om Den Ortodokse Kirkes Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

Bogen er skre­vet fra en posi­tion i Den Orto­dok­se Kir­ke, men også med udblik til både romersk-katolsk og (især) lut­hersk, fol­kekir­ke­lig teo­lo­gi og tro. Den er tænkt som en dansk base­ret intro­duk­tion til Orto­dok­si­en, for­fat­tet og udgi­vet i Dan­mark, alt­så i et over­ve­jen­de fol­kekir­ke­ligt land­skab, og med et ønske om at pege på lig­he­der og brudflader.

Pro­lo­gen skit­se­rer de før­ste kon­tak­ter mel­lem lut­hersk og orto­doks teo­lo­gi i 1500-tal­let samt den nuti­di­ge (mang­len­de) kir­ke­li­ge sam­ta­le i Danmark.

Epi­lo­gen søger at opsum­me­re de lig­he­der og skil­le­linjer, der har været behand­let gen­nem bogens kapit­ler. Den sva­rer også på, hvor­for bogens for­fat­ter for godt 30 år siden fandt det nød­ven­digt at for­la­de den dan­ske fol­kekir­ke og slut­te sig til Den Orto­dok­se Kirke.

Bogen kan købes via mail: forstander@ortodoks.dk

Den koster 250 kr. + forsendelse

Den kan også købes direk­te (hvor­ved for­sen­del­se spa­res) ved fremmøde:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark
Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Kbh. Ø