Herrens Frembærelse i Templet – Lokale Hellige, Lokale Kirker

Præ­di­ken af f. Poul, 2. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 7: 7–17
Luk. 2: 22–40

Gås eller kamel? – Hvordan bliver man frelst? Er enhver salig i sin egen tro?

Præ­di­ken af f. Poul, 34. Søn­dag efter Pin­se, 28. janu­ar 2024.

Læs­nin­ger:
Kolos­sen­ser­bre­vet, kap. 3: 12–16
Lukas, kap. 18: 18–27

Samtaleeftermiddage om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark — Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed ind­by­der til en ræk­ke sam­ta­le­ef­ter­mid­da­ge for menig­he­dens kate­ku­me­ner og andre, der måt­te være inter­es­se­ret i at for­dy­be sig i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Sam­ta­ler­ne ledes af menig­he­dens præst og for­stan­der fader Poul Seb­be­lov og tager udgangs­punkt i bogen Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom, der kan købes i kir­ken for 250 kr.

De føl­gen­de dato­er lig­ger fast:

Lør­dag den 3. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne:
Hvor­dan kan man tale om kri­sten tro?

Oplæg af f. Poul, 3. febru­ar 2024:

Lør­dag den 10. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Side 33–53 i Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom.

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den anden sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 10. febru­ar 2024:

Under den efter­føl­gen­de sam­ta­le blev føl­gen­de bog omtalt:

Step­hen de Young: The Reli­gion of the Apost­les — Ortho­dox Chri­sti­a­ni­ty in the First Century

Vi tal­te også om Kri­sti ord på Kor­set: Min Gud, min Gud! Hvor­for har du for­ladt mig?
Dis­se ord fin­der vi også i sal­me 22:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/22

De kend­te ord “Ordet blev men­ne­ske, for at vi kun­ne bli­ve Gud” blev også nævnt. De kom­mer fra hel­li­ge Atha­na­sios den Sto­re fra Ale­xan­dria.

Lør­dag den 17. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: s. 53–66 i bogen.

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Tros­be­ken­del­sen
1. oplæg af f. Poul til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen som Fade­ren – Tros­be­ken­del­sen
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Lør­dag den 24. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Hel­li­gån­den og kapit­let “Døden” i bogen.

Om Hel­li­gån­den – Tros­be­ken­del­sen
1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Om døden
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Der vil som udgangs­punkt være aftentje­ne­ste kl. 17.00 de sam­me dage.

Ste­det er kaf­festu­en i menig­he­dens loka­ler på:

Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Til­mel­ding til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på email: webmaster@ortodoks.dk / mobil: 29845382

Den Ortodokse Kirke i Danmark har absolut intet at gøre med Rusland

Den 22. janu­ar 2024 brin­ger både Jyl­lands-Posten, TV‑2 , Fyns Stift­s­ti­den­de og Nord­jy­ske artik­ler om for­bin­del­ser mel­lem vis­se orto­dok­se menig­he­der i Dan­mark, det gæl­der Køben­havn, Hobro og Bågø, og så Moskvas patri­ar­kat, alt­så Den Orto­dok­se Kir­ke i Rusland.

EU-kom­mi­sio­nens dan­ske pres­se­med­del­el­se sam­me dag hen­vi­ser til Jyl­lands-Postens arti­kel og skri­ver bl.a. som følger:

Fle­re euro­pæ­i­ske lan­de hol­der vågent øje med den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke, hvis over­ho­ved, patri­ark Kirill, støt­ter op om den Rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne. I Bul­ga­ri­en er fle­re rus­si­ske præ­ster ble­vet beskyldt for at “påvir­ke soci­a­le og poli­ti­ske pro­ces­ser i Bul­ga­ri­en”, og er ble­vet udvist. Patri­ark Kirill har indrej­se­for­bud i Tjek­ki­et og Est­land og er sank­tio­ne­ret af Stor­bri­tan­ni­en.

Men i Dan­mark har den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke sta­dig frit spil. Det skri­ver Jyl­lands-Posten, som lør­dag afslø­rer, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i for­å­ret 2023, efter direk­te ind­blan­ding fra uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (S), sik­re­de, at Moskva­pa­tri­ar­ka­tet kan fort­sæt­te med at sen­de pen­ge ind i Danmark.”

De i den anled­ning frem­kom­ne oplys­nin­ger har ført til, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ble­vet ind­kaldt til Sam­råd i Fol­ke­tin­gets Uden­rigs- og Inte­gra­tions­ud­valg. Ind­kal­del­sen er for­an­le­di­get af Inger Støj­berg og Peter Skaarup, beg­ge fra Danmarksdemokraterne.

På oven­stå­en­de bag­grund er det magt­på­lig­gen­de for os at gøre opmærk­som på følgende:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark – Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er et her i lan­det god­kendt tros­sam­fund. Vi har ingen som helst for­bin­del­se eller til­knyt­ning til Rusland eller Moskvas Patri­ar­kat. Vi er en dansk base­ret orto­doks menig­hed i Dan­mark; og vi har siden 2022 ved fle­re lej­lig­he­der klart udtrykt afstand­ta­gen til Putins inva­sion i Ukrai­ne og Moskvas Patri­ar­kats støt­te til inva­sio­nen. Og vi har vendt os imod Den rus­si­ske Kir­kes præten­tio­ner om at være ”over­dom­mer” og belæ­re os i Vesten om den ”ret­te orto­dok­se moral”.

Neden­for er der link til to ind­læg på Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­marks blog omhand­len­de den­ne pro­blem­stil­ling. Vi har det håb, at dis­se ind­læg vil gøre den­ne arti­kels over­skrift ind­ly­sen­de! ”Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark har abso­lut intet at gøre med Rusland”:

Kongeord – Hvorfor er der så meget ondskab, lidelse og død i verden?

Præ­di­ken af f. Poul, 33. Søn­dag efter Pin­se, 21. janu­ar 2024.

Gorm den Gam­le sneg sig ind dér, hvor Harald Blå­tand skul­le have været nævnt.

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 4–11
Luk. 17: 12–19

Prædikede hl. Paulus Sola Fide? Luther, Jakobsbrevet og Zakæus - Velkommen til Kong Frederik d. 10.

Præ­di­ken af f. Poul, 14. janu­ar 2024, 32. Søn­dag efter Pin­se, Teo­fa­ni-festens apodosis:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9–15
Luk. 19: 1–10

Prædiken af f. Poul, Søndagen efter Kristi Dåb, 7. januar 2024

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 7–13
Matt. 4: 12–17

Prædiken af f. Poul, Kristi Dåb – Teofani, 6. januar 2024

Læs­nin­ger:
Titus 2: 11–14 + 3: 4–7
Matt. 3: 13–17

En lille julekoncert - Nikoloz Tsakadze (cello) & Elene Tsakadze (violin)

Efter den gud­dom­me­li­ge litur­gi på Jule­dag, den 25. decem­ber 2023, sam­le­des vi i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed om en lil­le kon­cert med to af vores unge, Niko­loz Tsa­kadze på cel­lo og Ele­ne Tsa­kadze på vio­lin. De spil­le­de 4 julesan­ge for os, som man kan høre herunder.

Nu tæn­des tusind julelys”:

Carol of the bells”:

Gla­de jul”:

Dej­lig er jorden”:

Prædiken af f. Poul, Juledag, Kristi Fødsel, 25. december 2023

Læs­nin­ger:
Gal. 4: 4–7
Matt. 2: 1–12