Gudstjenester

Ortodokse Gudstjenester i Aarhus

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed – Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark hol­der en gang om måne­den guds­tjenester i Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke i Aar­hus ved fader Poul Sebbelov.

Nyt i Aarhus

Fra sep­tem­ber 2017 ind­fø­rer vi for­søgs­vis et arran­ge­ment fre­dag efter­mid­dag i for­bin­del­se med den måned­li­ge litur­gi i Kloster­kir­ken i Aarhus.

Før­ste gang bli­ver fre­dag den 8. sep­tem­ber kl. 16.00. F. Poul ind­le­der med et oplæg om Kir­ke­å­ret. Efter oplæg­get er der sam­ta­le ud fra oplæg­get. Vi slut­ter med aftentje­ne­ste i Klosterkirken.

Dagen efter, lør­dag, er der som altid Litur­gi kl. 10.00.

Kommende datoer

Neden­stå­en­de dato­er lig­ger fast. Nye dato­er eller evt. aflys­nin­ger vil bli­ve annon­ce­ret her og i vores nyheds­brev, som man kan mel­de sig til på forsiden.

Lør­dag den 9. sep­tem­ber 2017
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sognegården.

Lør­dag den 14. okto­ber 2017
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sognegården.

Lør­dag den 4. novem­ber 2017 (OBS!)
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sognegården.

Lør­dag den 9. decem­ber 2017
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sognegården.

Find vej


Vis stør­re kort