Kontakt – Den Ortodokse Kirke i Danmark

Præst og for­stan­der f. Poul Seb­be­lov
Tlf: (+45) 38 87 36 96
E‑mail: forstander@ortodoks.dk

Præst f. Lazarus Kold Chri­sten­sen
Mobil: (+45) 23 42 70 82
E‑mail: lazaruskold@ortodoks.dk

F. dia­kon Irakli Tsa­kadze
Mobil: (+45) 20 61 89 60
E‑mail: diakonirakli@ortodoks.dk

Læser Jakob Smith
Ansvar­lig for hjem­mesi­den
Mobil: (+45) 29 84 53 82
E‑mail: webmaster@ortodoks.dk

Kontaktperson i Aarhus

Robert Johan­nes Ulrich
Mobil: 26 66 91 12
E‑mail

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kir­ke­fonds-kon­to:

Andelskas­sen Oikos
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virk­som­hed.

Adres­se
Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Find vej via Rejseplanen.dk


Vis stør­re kort