Bøker og hefter om ortodoks tro og spiritualitet – Hl. Trifon Forlag

Fra Hl. Tri­fon Ski­ta, Skabland, 2090 Hur­dal.

e‑post: fader.johannes@ortodoks.org

inter­nett: www.ortodoks.org

 

Tito Col­li­an­der:
Gresk-orto­doks tro og livs­syn
54 s. Kr 50.

Erke­bi­skop Paa­va­li av Fin­land:
Vår tro
88 s. Kr 150.

Arki­man­dritt Chri­sto­for­os Stavro­poulos:
Del­ta­ke­re i gud­dom­me­lig natur
Den orto­dok­se kir­kes lære om frel­sen.
88 s. Kr 130.

Hl. Ser­a­fim av Sarov
Hans liv og under­vis­ning. Aka­tist
108 s. Kr 150.

Epi­fa­nij den Vise:
Hl. Ser­gij från Rado­nesh
48 s. Kr 50.

Hel­li­ge Tri­fon av Petsjen­ga
104 s. ill. kr. 150

Roma og Kon­stan­ti­nopel
En øku­me­nisk kon­fron­tasjon
40 s. kr. 50

Arki­man­dritt Johan­nes (Johan­sen):
Orto­dok­se røster i Nord II
108 s. ill. kr 150

 

Fra Solum for­lag, Oslo:

Orto­doks bøn­ne­bok med for­kla­rin­ger og liten katekis­me
v/ f. Johan­nes Johan­sen
192 s. Kr 248

Den orto­dok­se kir­kes gud­dom­me­li­ge litur­gi­er
De tre litur­gi­e­ne med alter­na­ti­ve tek­ster
For­ord og illu­strasjo­ner
V/ f. Johan­nes Johan­sen
208 s. innb. Kr. 298

Filo­ka­lia
Utvalg og overs. v/ f. Johan­nes Johan­sen
189 s. Kr 200.

 

Fra Nor­ges Bokrei­ding­s­lag, Ber­gen:

Ola Brei­ve­ga:
Austan­l­jos. Glim­tar av orto­doks kri­sten­tru
78 s. Kr 120

Den gud­dom­le­ge litur­gi­en
Til nynorsk v. Ola Brei­ve­ga.
96 s. Kr 120

 

Fra Ver­bum for­lag, Oslo:

Tor­ste­in Tol­lef­sen:
Teo­lo­gi i far­ger. Iko­ner i Nor­ge
96 s, ill. kr 275