Bøker og hefter om ortodoks tro og spiritualitet – Hl. Trifon Forlag

Fra Hl. Tri­fon Ski­ta, Skabland, 2090 Hurdal.

e‑post: fader.johannes@ortodoks.org

inter­nett: www.ortodoks.org

 

Tito Col­li­an­der:
Gresk-orto­doks tro og livssyn
54 s. Kr 50.

Erke­bi­skop Paa­va­li av Finland:
Vår tro
88 s. Kr 150.

Arki­man­dritt Chri­sto­for­os Stavropoulos:
Del­ta­ke­re i gud­dom­me­lig natur
Den orto­dok­se kir­kes lære om frelsen.
88 s. Kr 130.

Hl. Ser­a­fim av Sarov
Hans liv og under­vis­ning. Akatist
108 s. Kr 150.

Epi­fa­nij den Vise:
Hl. Ser­gij från Radonesh
48 s. Kr 50.

Hel­li­ge Tri­fon av Petsjenga
104 s. ill. kr. 150

Roma og Konstantinopel
En øku­me­nisk konfrontasjon
40 s. kr. 50

Arki­man­dritt Johan­nes (Johan­sen):
Orto­dok­se røster i Nord II
108 s. ill. kr 150

 

Fra Solum for­lag, Oslo:

Orto­doks bøn­ne­bok med for­kla­rin­ger og liten katekisme
v/ f. Johan­nes Johansen
192 s. Kr 248

Den orto­dok­se kir­kes gud­dom­me­li­ge liturgier
De tre litur­gi­e­ne med alter­na­ti­ve tekster
For­ord og illustrasjoner
V/ f. Johan­nes Johansen
208 s. innb. Kr. 298

Filo­ka­lia
Utvalg og overs. v/ f. Johan­nes Johansen
189 s. Kr 200.

 

Fra Nor­ges Bokrei­ding­s­lag, Bergen:

Ola Brei­ve­ga:
Austan­l­jos. Glim­tar av orto­doks kristentru
78 s. Kr 120

Den gud­dom­le­ge liturgien
Til nynorsk v. Ola Breivega.
96 s. Kr 120

 

Fra Ver­bum for­lag, Oslo:

Tor­ste­in Tollefsen:
Teo­lo­gi i far­ger. Iko­ner i Norge
96 s, ill. kr 275