29. juli: Hellige Olav, Norges evige konge (1030)

Ikon af hellige Olav, Norges Evige Konge.
Ikon af hel­li­ge Olav, Nor­ges Evi­ge Kon­ge.
Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.
Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo
Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Med til­la­del­se fra Hel­li­ge Niko­lai Menighet i Oslo, Nor­ge, brin­ger vi neden­stå­en­de tekst om hel­li­ge Olav.
(red.)


Frem til år 1054 var den lat­in­ske Vest­kir­ken én og den sam­me Kir­ke som de orto­dok­se kir­ke­ne. Der­for har også Nor­ge vært et orto­dokst land med orto­dok­se hel­ge­ner. Som orto­dok­se krist­ne i Nor­ge har vi behov for å be med nor­ske hel­li­ge. Sam­ti­dig har vi en ene­stå­en­de anled­ning til, og kanskje et ansvar for, å syn­lig­gjø­re orto­dok­se røt­ter her­til­lands. Net­topp der­for er vår iko­nost­as på Hels­fyr utvi­det med fire hel­ge­ner som alle har til­knyt­ning til Nor­ge: Hl. Sun­ni­va, Hl. Olav, Hl. Hal­lvard og Hl. Trifon.

Olav den Hellige — Norges evige konge

Olav Haralds­son (995‑1030) står i en sær­stil­ling blant nor­ske hel­ge­ner: Han var kon­ge mens han lev­de og ble siden en uhy­re popu­lær hel­gen både i øst og vest. Det er ingen over­dri­vel­se å si at Olav er ver­dens­hi­sto­ri­ens mest betyd­nings­ful­le nord­mann. Der­for er der skre­vet uttal­li­ge tusen sider de siste tusen åre­ne om hans liv og død, hans jær­tegn og mirak­ler. I den­ne omta­len må vi nøye oss med et lite omriss av hans lev­ned og eftermæle.

Olav var en efter­tenk­som og staut mann, rett­fer­dig men streng; han var både skald (dik­ter) og treskjæ­rer. Men først og fremst var han kon­ge­lig, ætling av Harald Hår­fa­gre. Han vok­ste opp som hed­ning på en kongs­gård på Ringeriket.

Ungdomsårene

Det var en rå og brutal tid kongsem­net fød­tes inn i. Som tol­våring for­lot den kraf­ti­ge, brun­hå­re­de gut­ten gårds­li­vets ro og drog til sjøs som viking. Han her­jet i øst og i vest. Efter en stund hav­net han i tje­ne­ste hos en kri­sten kon­ge, Æthel­red II av Eng­land; lite tydet imid­ler­tid på at Olav skul­le bli en hel­lig mann. Dog gikk han snart i tje­ne­ste hos en annen kri­sten, her­tug Richard II av Nor­man­die. Påvirk­nin­gen fra de euro­pei­ske her­sker­ne må ha gjort noe med Olavs sin­nelag, for her, i Rou­en, åpnet han seg for evan­ge­li­et og lot seg døpe til Kristus.
Omlag år 1014 lig­ger Olav med ski­pe­ne sine ved Gibral­tar. Han hører en stem­me som sier: “Far du til­ba­ke til din odel, for du skal bli Nor­ges kon­ge til evig tid!” Den unge man­nen fat­ter ikke helt hva det­te inne­bæ­rer, men han skjøn­ner at det er et tegn og stev­ner nordover.

Konge av Norge

Året efter lan­der Olav på Sel­ja, hel­ge­nøya. Idet han ste­ger ut av skipet, snub­ler han og utbryter: “Nå falt jeg!” Men føl­ge­s­ven­nen sva­rer: “Du falt ikke, kon­ge — nå festet du fot i lan­det.” Drot­ten ler og sier: “Det kan så være, om Gud vil.”

I Olavs liv viser neder­lag seg ikke sjel­den å bli til sei­er. Til tross for det poli­ti­ske neder­la­get som skul­le kom­me, ble han Nor­ges apostel.

Nor­ge er på den­ne tiden et split­tet rike styrt av loka­le høv­din­ger og mek­ti­ge menn. Olav kom­mer til mak­ten og evner å sam­le det split­te­de Nor­ge­s­vel­det. Ti år med fred føl­ger. Og Olav utnyt­ter tiden vel: Med seg i ski­pe­ne som la til på Vest­lan­det had­de kon­gen biskop Grim­kjell og fle­re andre bisko­per og pre­ster; kon­gens kall er å ful­len­de krist­nin­gen av Norge.

Han for­kyn­ner den Gud som har skapt ver­den og alt som lever; han for­kyn­ner Hvi­te­krist (som vikin­ge­ne kal­ler Kristus) født av en jom­fru og oppstan­den fra døden til men­ne­skets frel­se; han for­kyn­ner Den Hel­li­ge Ånd som lever i Kir­ken. I en litur­gisk Olavs­hym­ne heter det at han “utfør­te evan­ge­li­stens tje­ne­ste på mest hen­giv­ne vis, iført tro­ens brynje og frel­sens hjelm. Han bes­øk­te egne­ne der omkring og såd­de overalt frel­sens lære. Gode Jesus, hvil­ke anstren­gel­ser tål­te han ikke for å omven­de folket.”

På den­ne tiden inn­fø­rer Hl. Olav kri­sten­ret­ten: Ved tin­get på Moster (1024) får han ved­tatt krist­ne lover, og han befe­ster tro­ens og kir­ke­in­sti­tusjo­nens stil­ling i lan­det. Før Olavs tid var kir­ken i Nor­ge en løse­lig sam­men­satt misjonskir­ke; nå blir kir­ken nord­men­ne­nes reli­gi­øse fel­les­s­kap. Kri­sten­dom­men trer inn som et vik­tig ele­ment i norsk kul­tur; det blir påbudt å gi arbeids­folk og seg selv fri om søn­da­gen, det blir for­budt å set­te ut uøn­ske­de sped­barn for å dø, tvangsek­tes­kap og fler­ko­ne­ri for­bys, faste- og fest­da­ge­ne blir inn­ført som en del av folks dag­lig­liv osv. Der hvor man tid­li­ge­re har blo­tet og dyr­ket heden­dom­men, på går­der og hel­lig­ste­der, rei­ses nå kir­ke­bygg — stort sett små stav­kir­ker. Hver bygd skal ha en kir­ke. Mes­sen, Den gud­dom­me­li­ge litur­gi, fei­res rundt om i riket.

Men Olav har alt­så ikke ute­luk­ken­de frem­gang. Den digre man­nens iver og strenghet dri­ver ham til å bruke ufi­ne meto­der; han oppfø­rer seg tid­vis mere som poli­ti­ker enn som kri­sten­mann og får folk imot seg. Idet han utvi­der lovens og riks­kon­ge­døm­mets myn­dighet, svek­ker han de loka­le krigs­høv­din­ge­nes makt. Hel­ler ikke stormak­ten Dan­mark er begei­stret for utvik­lin­gen. Når høv­din­ge­ne og dan­ske­kon­gen rot­ter seg sam­men — og deler av bon­de­stan­den hen­ger seg på — har Olav skaf­fet seg et så stort kob­bel fien­der at han må røm­me lan­det. I 1028 tvin­ges kon­gen i utlegd. På vei østover misjo­ne­rer han på Got­land og blir siden reg­net som Got­lands nasjonalhelgen.

Kjærlighet og eksil i Russland

Hel­ler ikke i kjær­lighets­li­vet had­de kon­gen hatt det sto­re hel­let. Tid­lig ble Olav tro­lo­vet med den from­me Inge­gjerd fra Sve­ri­ge (som sene­re skul­le reg­nes blant de hel­li­ge), men før han vis­ste ordet av det, had­de faren gitt hen­ne til Jaroslav den Vise i Rus­sland. Olav ektet iste­den Inge­gjerds halv­sø­ster, fril­le­dat­te­ren Astrid. For­hol­det mel­lom Olav og Inge­gjerd var imid­ler­tid et inder­lig kjær­lighets­for­hold, og beg­ge tok brud­det svært tungt.

Men nå, fle­re år sene­re, blir han alt­så nødt til å gå i eksil. Efter Got­lands­op­p­hol­det farer han vide­re østover til Rus­sland. Som en sla­gen mann søker han ly hos stor­fyr­ste­pa­ret Jaroslav og Inge­gjerd. De tar vel imot ham i Nov­gor­od (eller Kiev — det er uklart hvil­ken av de to hoved­ste­de­ne han opp­hol­der seg i.) Saga­en beret­ter at Olav er begei­stret for å møte sin gam­le flam­me, for de to har frem­de­les et godt øye til hve­ran­dre. Men i det vok­sen­de rus­si­ske riket møter Olav også en vital kris­ten­dom og en kir­ke som blom­strer i all sin prakt. Og i all ydmykhet — klo­stre­ne skyter frem i Jaroslav og Inge­gjerds rike.

Hl. Olav var ingen aske­tisk hel­gen som lev­de et dydig liv i all fromhet og renhet. Hans reli­gi­ø­si­tet treng­te lang tid for å mod­nes. Men nå, som en fal­len kon­ge, får han flust av tid til å grub­le over livet og gå til Gud­stje­ne­ste. Snor­re for­tel­ler at først her, i Gard­a­ri­ke (Rus­sland), lot Olav sin per­son­li­ge kri­sten­tro utdy­pes. Han vur­der­te å dra til Jeru­sa­lem på pil­e­grims­ferd eller å gå i klo­ster. Det viste seg også at han had­de evnen til å hel­bre­de syke, blant andre Inge­gjerds blin­de sønn Vladimir.

Nederlag og seier

I 1030 viser Olav Tryg­g­va­son seg for Haralds­søn­nen i drøm­me; han byr ham å ven­de til­ba­ke til fed­re­lan­det. Olav røskes ut av grub­le­ri­e­ne og tak­ker nei til fyr­ste­pa­rets til­bud om å over­ta sty­ret av Bul­ga­ria. Han har kanskje alle­re­de inn­sett at sei­e­ren må skje gjen­nom neder­lag, og at hans kors lig­ger i Nor­ge. I hvert fall lar han sin sønn Magnus bli til­ba­ke i Rus­sland når han selv drar med en liten styr­ke mot Nor­ge; han vil for­s­ø­ke å gjen­vin­ne riket, selv om nor­ske og sven­ske stormenn råder ham fra det.

Drot­ten rir inn i Nor­ge gjen­nom Ver­da­len. Sla­get står tid­lig om mor­ge­nen på Stik­lestad i Trøn­delag. Det går ikke len­ge før Olavs menn må gi tapt mot over­mak­ten. Kon­gen blir drept av Tho­re Hunds hugg før non den 29. juli. Dagen efter går mer­ke­lig nok bane­man­nen ut på mar­ken og vasker liket. Blo­det fra den døde heler Tho­res egne sår.

Mangt i Olavs liv hand­let om ukri­ste­li­ge ting som makt og vold og krig. Men det under­lig­ste med Olav er hvor­le­des han døde som en mis­lyk­ket kon­ge og en ussel kri­ger med mang­fol­di­ge fien­der i lan­det. I viking­ti­den — en tid da kri­gersk hel­te­mot og styr­ke var en manns vik­tig­ste dyder — døde Olav som en sve­kling. Like­som for hans lidel­ses­døy­en­de tros­brød­re Hl. Boris og Gleb ble hans svakhet ham til styr­ke og hans død til liv.

Snart efter sla­get på Stik­lestad skjed­de nem­lig en meng­de mirak­ler i for­bin­del­se med mar­ty­rens lege­me; der fin­nes egne bokverk som tar for seg alle Olavs mirak­ler og under­gjer­nin­ger, så mang­fol­di­ge er de. Kon­gens lev­nin­ger råt­net ikke, men håret fort­sat­te å vok­se, hans kinn var rød­lat­ne og liv­li­ge. Folk ble hel­bre­det i hopetall.

Med Olav den Hel­li­ges død ble kri­sten­dom­men hele Nor­ges tro. De som net­topp had­de kve­stet kon­gen, ble med ett hans til­hen­ge­re. Sel­ve draps­man­nen Tho­re Hund angret og drog på bots­ferd til Jeru­sa­lem. I døden mak­tet Olav hva han ikke grei­de i livet: å sam­le og krist­ne riket. Slik ble han Nor­ges evi­ge konge.

En europeisk helgen

Ikke bare ble Olav hur­tig Nor­dens mest popu­læ­re hel­gen; han ble også en av de sto­re euro­pei­ske hel­ge­ner. Nida­ros (Trond­heim) ble straks et pil­e­grims­mål for folk fra “hele ver­den”. I vår egen tid val­far­ter frem­de­les orto­dok­se krist­ne (samt pro­te­stan­ter og kato­lik­ker) til Trond­heim, selv om det meste av Olavs­re­lik­vi­e­ne des­sver­re gikk tapt i for­bin­del­se med refor­masjo­nen. Én relik­vie er imid­ler­tid bevart; den befin­ner seg nå i St. Olav romersk-katol­ske dom­kir­ke i Oslo. Resten av Hl. Olavs lev­nin­ger er tro­lig begra­vet ett eller annet sted rundt Nidarosdomen.

Men over det meste av Nor­ge fin­nes Olavskil­der og andre hel­li­ge ste­der som loka­le tra­disjo­ner set­ter i for­bin­del­se med Olavs nær­vær. Nor­ske gut­te­barn er overalt siden blitt kalt Ola(v/f) eller Ole efter den sto­re hel­ge­nen. Også legen­de urter og plan­ter i den nor­ske flora­en fikk navn efter ham. Hl. Olav er av efter­ti­den blitt sett på som en hel­bre­der og bekjem­per av troll.

Olavskul­ten spred­te seg raskt i den krist­ne ver­den, både østover og vestover. Olavskir­ker og ‑monu­men­ter ble snart efter 1030 rei­st også i alle deler av den krist­ne ver­den, blant annet i Nov­gor­od og Vyborg (i Rus­sland), Gdansk (Polen) og Tal­linn (Est­land). Olavs­ka­pel­let i Kon­stan­ti­nopel skal ha oppbe­vart Olavs miraku­lø­se sverd Bæsing. I Fød­selskir­ken i Bet­le­hem fin­nes et gam­melt Olavsi­kon (fra 1200-tal­let) i bysan­tinsk stil malt på en av kir­kens søy­ler. I Nor­den og Vest-Euro­pa har Olavskul­ten vært enda vide­re utbredt; i Sve­ri­ge ale­ne har hver tred­je mid­delal­der­kir­ke et Olavs­bil­le­de, og man kjen­ner over 75 Olavskir­ker i lan­det. Der er for­re­sten en del eksemp­ler på at kir­ker (blant annet i Lon­don og Køben­havn) ble viet både Hl. Olav og Hl. Nikolai!

Hl. Olav ble ikke minst en nasjo­nal hel­gen for Nor­ge. Olavsi­ko­ner ble i mid­delal­de­ren båret i pro­sesjon rundt åkre­ne med bøn­ner for års­vek­sten; Olav ble der­til reg­net som dyre­nes og sær­lig heste­nes beskyt­ter. Hans fest­dag Olsok fei­res den 29. juli (11. august); dagen ble og blir frem­de­les fei­ret med dans, bål og et fest­må­l­tid med øl, røm­me­grøt og spe­ke­mat. Ves­le Olsok kal­les 3. august (16. august) som er en fei­ring av at hans lege­me ble gra­vet opp og lagt i et relik­vieskrin i 1031. Over grav­ste­det ble der sene­re rei­st en Krist­kir­ke som vi idag kal­ler Nidarosdomen.

Både Hl. Niko­lai og Hl. Olga menighet ærer Olav som orto­doks hel­gen, og et Olasvsi­kon ble inn­vi­et av rus­si­ske gei­st­li­ge i den nor­ske ambas­sa­den i Moskva. Olav avbil­des ofte med en øks — martyrvåpenet.