14. januar: Den Hellige Nino

Den hellige Nino. Ikon af Nana Quparadze.

Den hel­li­ge Nino. Ikon af Nana Quparadze.

Den Hel­li­ge Nino blev født i Kapa­doki­en i Lil­lea­si­en i slut­nin­gen af tred­je århund­re­de. Nino blev opdra­get af Nian­fora – en from ældre kvin­de. Da hun var fjor­ten, spurg­te Nino Nian­fora om, hvor Kri­sti klæ­der var kom­met hen, og fik at vide, at de kun­ne fin­des i Ibe­ri­en – det nuvæ­ren­de Georgien.

I en drøm kom Guds­mo­der til Nino og opfor­dre­de hen­de til at præ­di­ke evan­ge­li­et i Geor­gi­en. Hun love­de at beskyt­te Nino, og efter­lod som et tegn her­på et kors lavet af vintræ.

Nino fik vel­sig­nel­se til at tage afsted, men blev udsat for man­ge farer under­vejs. Hun leve­de som pil­grim på Guds nåde, men blev med tiden træt og mod­løs. En nat hvor hun var fal­det udmat­tet om, fik hun et drøm­me­syn, hvor en majestætisk mand gav hen­de en skriftrul­le, som hun læste da hun våg­ne­de igen:

San­de­lig siger jeg jer: Hvor som helst i hele ver­den det­te evan­ge­li­um præ­di­kes, skal også det, hun har gjort, for­tæl­les til min­de om hen­de. [Matt. 26:13]

Her kom­mer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvin­de, for I er alle én i Kristus Jesus. [Gal. 3:28]

Da sag­de Jesus til dem: Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brød­re, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig. [Matt. 28:10]

Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. [Matt. 10:40]

For jeg vil give jer mund og mæle og en vis­dom, som ingen af jeres mod­stan­de­re vil kun­ne mod­stå eller mod­si­ge. [Lukas 21:15]

Når de frem­stil­ler jer i syna­go­ger og for øvrig­he­der og myn­dig­he­der, så vær ikke bekym­re­de for, hvor­dan eller med hvad I skal for­sva­re jer, eller hvad I skal sige. For Hel­li­gån­den vil i sam­me stund lære jer, hvad der skal siges. [Luke 12:11–12]

Frygt ikke dem, der slår lege­met ihjel, men ikke kan slå sjæ­len ihjel, men frygt der­i­mod ham, der kan lade både sjæl og lege­me gå fortabt i Hel­ve­de. [Matt. 10:28]

Gå der­for hen og gør alle fol­kesla­ge­ne til mine discip­le, idet I døber dem i Fade­rens og Søn­nens og Hel­li­gån­dens navn, og idet I lærer dem at hol­de alt det, som jeg har befa­let jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind­til ver­dens ende. [Matt. 28:19–20]

Styr­ket og bero­li­get fort­sat­te Nino, ind­til hun ankom i Geor­gi­en, hvor hun var vid­ne til til­be­del­sen af de loka­le guder. Da hun bad til Gud om, at gude­bil­le­der­ne måt­te bli­ve øde­lagt, blev de skyl­let væk i et vold­somt uvejr.

Nino slog sig ned i hoved­sta­den Mtskhe­ta, hvor hun boe­de i en hyt­te i nær­he­den af den kon­ge­li­ge gart­ner og hans kone, Anast­a­sia. Der fik Nino ry for hel­lig­hed både på grund af hen­des dag­li­ge from­hed og hen­des miraku­lø­se hel­bre­del­ser. Hun hel­bred­te Dron­ning Nana fra en syg­dom, som ingen læge hav­de kun­net stil­le noget op imod. Kong Miri­an omvend­te sig, da han blev red­det fra et vold­somt uvejr lige­som det, der hav­de øde­lagt hans gudebilleder.

Efter at have præ­di­ket og omvendt man­ge jøder og hed­nin­ge, lær­te Nino histo­ri­en om Kri­sti dragt. En jøde ved navn Eli­oz, hav­de fået tøjet fra den sol­dat ved kors­fæ­stel­sen, i hvis lod tøjet var fal­det, og hav­de bragt det hjem til Geor­gi­en. Hans søster, Sido­nia, hav­de knu­get drag­ten til sit bryst og var fal­det død om. Ingen kun­ne vri­ste drag­ten fra hen­de, og den var ble­vet begra­vet sam­men med hen­de. Et ceder­træ, der vok­se­de i kon­gens have, stod efter tra­di­tio­nen på søste­rens grav. Nino var usik­ker på, hvil­ket træ der kun­ne være tale om, men hun vid­ste, at jor­den var hellig.

Nino døde i begyn­del­sen af fjer­de århund­re­de, efter at hun hav­de set kri­sten­dom­men spre­de sig over hele Geor­gi­en. Nino blev begra­vet i nær­he­den af det sted, hvor hun var død – i byen Bod­bi. Kir­ken, som er byg­get ved gra­ven, er til­eg­net Hl. Georg, og blev Bod­bis metro­po­li­ta­nat. Hen­des kors blev sendt til katedralen i Mtskheta.

Iko­ner af Hl. Nino viser hen­de med kor­set af vin­træ, og efter det 17. århund­re­de med rul­len, som hun modt­og i sin andet syn. Hl. Nino kal­des Lige-med-apost­le­ne, for­di hun præ­di­ke­de evan­ge­li­et i Geor­gi­en. Hen­des titel, hen­des kors, og hen­des rul­le udtryk­ker hen­des sam­ar­bej­de med Gud om at spre­de Hans ord, og at brin­ge et nyt folk ind Hans fold.