11. juli: Hellige Sophrony fra Essex

I søn­dags, 2. søn­dag efter Pin­se, var det “De loka­le Hel­li­ges Søn­dag”. Den dag ihukom­mer og fejrer vi de hel­li­ge, som har vir­ket “lokalt”, alt­så i vore lan­de og i vores egen kul­turkreds. Og som har vir­ket på “loka­le” sprog og der­med været for­stå­e­li­ge og til­gæn­ge­li­ge for orto­dok­se krist­ne i Vest­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, også i Danmark.

Én af de “loka­le hel­li­ge” er Hl. Sop­hro­ny (Sak­ha­rov, f. 1896 — + 1993), som vi ihukom­mer den 11. juli. Rus­sisk af fød­sel hav­de han stør­ste­par­ten af sit vir­ke net­op i Vest­eu­ro­pa, I Frank­rig og Eng­land; og net­op i Vest­eu­ro­pa har Hl. Sop­hro­ny haft umå­de­lig stor betyd­ning for den orto­dok­se tro og Den Orto­dok­se Kir­kes gen­komst og vækst.

Hl. Sop­hro­ny grund­lag­de i år 1959 Hel­li­ge Johan­nes Døbe­rens Klo­ster i Essex, Eng­land. Det klo­ster og mil­jø­et omkring det har gen­nem alle åre­ne siden da været en meget vig­tig fak­tor for man­ge men­ne­skers mulig­hed for at lære Den Orto­dok­se Kir­ke at ken­de på sprog, de kun­ne for­stå. Kloste­ret har været ‑og er fort­sat — en for­me­lig mag­net for orto­dok­se tro­en­de og søgen­de fra man­ge lan­de, blandt dem Danmark.

Hl. Johan­nes Døbe­rens Klo­ster blev etab­le­ret ( i øvrigt med en dansk non­ne, Sr. Phila­re­ta med det bor­ger­li­ge navn Nina, som var med helt fra begyn­del­sen) med bag­grund i den hel­li­ge Silou­an fra Athos’ liv og ånde­li­ge arv. Et leven­de tegn på den arv er, at der godt 30 år sene­re, i Bre­tag­ne i Frank­rig, blev grund­lagt et klo­ster af én af Hl. Sop­hro­nys ele­ver, Père Symeon Cos­sec. Også det klo­ster lever fort­sat (på fransk) og er et leven­de “bevis” for, at Hl. Silou­ans og Hl. Sop­hro­nys ånde­li­ge arv er virk­som blandt os i Vesteuropa.

Selv har jeg (f. Poul, præst og for­stan­der for Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed i Dan­mark) mødt Hl. Sop­hro­ny en enkelt gang. Et for mig helt afgø­ren­de møde! Det var i 1992, året før hans død. Jeg var, sam­men med min kone, Inger Bir­git­te, på besøg i Hl. Johan­nes Døbe­rens Klo­ster. Under besø­get modt­og jeg f. Sophrony’s vel­sig­nel­se — på fransk 🙂 Vores møde var kort, men intenst, og jeg har båret den hel­li­ge Sop­hro­nys vel­sig­nel­se med mig lige siden. Båret den med mig som en dyre­bar skat og som én af de ånde­li­ge grund­pil­ler i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed. En grund­pil­le til frem­me af et orto­dokst, kri­stent, litur­gisk liv på dansk i Danmark.

Hel­li­ge Sop­hro­ny, bed til Gud for os!

f. Poul

11. juli 2024


Hel­li­ge Sop­hro­nys lev­neds­be­skri­vel­se på Hel­li­ge Johan­nes Døbe­rens Klosters hjemmeside