Den Ortodokse Kirke i Danmark har absolut intet at gøre med Rusland

Den 22. janu­ar 2024 brin­ger både Jyl­lands-Posten, TV‑2 , Fyns Stift­s­ti­den­de og Nord­jy­ske artik­ler om for­bin­del­ser mel­lem vis­se orto­dok­se menig­he­der i Dan­mark, det gæl­der Køben­havn, Hobro og Bågø, og så Moskvas patri­ar­kat, alt­så Den Orto­dok­se Kir­ke i Rusland.

EU-kom­mi­sio­nens dan­ske pres­se­med­del­el­se sam­me dag hen­vi­ser til Jyl­lands-Postens arti­kel og skri­ver bl.a. som følger:

Fle­re euro­pæ­i­ske lan­de hol­der vågent øje med den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke, hvis over­ho­ved, patri­ark Kirill, støt­ter op om den Rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne. I Bul­ga­ri­en er fle­re rus­si­ske præ­ster ble­vet beskyldt for at “påvir­ke soci­a­le og poli­ti­ske pro­ces­ser i Bul­ga­ri­en”, og er ble­vet udvist. Patri­ark Kirill har indrej­se­for­bud i Tjek­ki­et og Est­land og er sank­tio­ne­ret af Stor­bri­tan­ni­en.

Men i Dan­mark har den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke sta­dig frit spil. Det skri­ver Jyl­lands-Posten, som lør­dag afslø­rer, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i for­å­ret 2023, efter direk­te ind­blan­ding fra uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (S), sik­re­de, at Moskva­pa­tri­ar­ka­tet kan fort­sæt­te med at sen­de pen­ge ind i Danmark.”

De i den anled­ning frem­kom­ne oplys­nin­ger har ført til, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ble­vet ind­kaldt til Sam­råd i Fol­ke­tin­gets Uden­rigs- og Inte­gra­tions­ud­valg. Ind­kal­del­sen er for­an­le­di­get af Inger Støj­berg og Peter Skaarup, beg­ge fra Danmarksdemokraterne.

På oven­stå­en­de bag­grund er det magt­på­lig­gen­de for os at gøre opmærk­som på følgende:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark – Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er et her i lan­det god­kendt tros­sam­fund. Vi har ingen som helst for­bin­del­se eller til­knyt­ning til Rusland eller Moskvas Patri­ar­kat. Vi er en dansk base­ret orto­doks menig­hed i Dan­mark; og vi har siden 2022 ved fle­re lej­lig­he­der klart udtrykt afstand­ta­gen til Putins inva­sion i Ukrai­ne og Moskvas Patri­ar­kats støt­te til inva­sio­nen. Og vi har vendt os imod Den rus­si­ske Kir­kes præten­tio­ner om at være ”over­dom­mer” og belæ­re os i Vesten om den ”ret­te orto­dok­se moral”.

Neden­for er der link til to ind­læg på Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­marks blog omhand­len­de den­ne pro­blem­stil­ling. Vi har det håb, at dis­se ind­læg vil gøre den­ne arti­kels over­skrift ind­ly­sen­de! ”Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark har abso­lut intet at gøre med Rusland”: