Samtaleeftermiddage om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

Opda­te­ring 8/3–2024: Se næste dato her

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark — Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed ind­by­der til en ræk­ke sam­ta­le­ef­ter­mid­da­ge for menig­he­dens kate­ku­me­ner og andre, der måt­te være inter­es­se­ret i at for­dy­be sig i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Sam­ta­ler­ne ledes af menig­he­dens præst og for­stan­der fader Poul Seb­be­lov og tager udgangs­punkt i bogen Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom, der kan købes i kir­ken for 250 kr.

De føl­gen­de dato­er lig­ger fast:

Lør­dag den 3. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne:
Hvor­dan kan man tale om kri­sten tro?

Oplæg af f. Poul, 3. febru­ar 2024:

Lør­dag den 10. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Side 33–53 i Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom.

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den anden sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 10. febru­ar 2024:

Under den efter­føl­gen­de sam­ta­le blev føl­gen­de bog omtalt:

Step­hen de Young: The Reli­gion of the Apost­les — Ortho­dox Chri­sti­a­ni­ty in the First Century

Vi tal­te også om Kri­sti ord på Kor­set: Min Gud, min Gud! Hvor­for har du for­ladt mig?
Dis­se ord fin­der vi også i sal­me 22:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/22

De kend­te ord “Ordet blev men­ne­ske, for at vi kun­ne bli­ve Gud” blev også nævnt. De kom­mer fra hel­li­ge Atha­na­sios den Sto­re fra Ale­xan­dria.

Lør­dag den 17. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: s. 53–66 i bogen.

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Tros­be­ken­del­sen
1. oplæg af f. Poul til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen som Fade­ren – Tros­be­ken­del­sen
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Lør­dag den 24. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Hel­li­gån­den og kapit­let “Døden” i bogen.

Om Hel­li­gån­den – Tros­be­ken­del­sen
1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Om døden
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Der vil som udgangs­punkt være aftentje­ne­ste kl. 17.00 de sam­me dage.

Ste­det er kaf­festu­en i menig­he­dens loka­ler på:

Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Til­mel­ding til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på email: webmaster@ortodoks.dk / mobil: 29845382