Om døden

2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom

Om Helligånden – Trosbekendelsen

1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Jeg tror” – Trosbekendelsen – Den Treenige Gud

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den anden sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 10. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”:

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her

Under den efter­føl­gen­de sam­ta­le blev føl­gen­de bog omtalt:

Step­hen de Young: The Reli­gion of the Apost­les — Ortho­dox Chri­sti­a­ni­ty in the First Century

Vi tal­te også om Kri­sti ord på Kor­set: Min Gud, min Gud! Hvor­for har du for­ladt mig?
Dis­se ord fin­der vi også i sal­me 22:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/22

De kend­te ord “Ordet blev men­ne­ske, for at vi kun­ne bli­ve Gud” blev også nævnt. De kom­mer fra hel­li­ge Atha­na­sios den Sto­re fra Ale­xan­dria.

Hvordan kan vi tale om kristen tro? – en filosofisk ramme

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov, den 3. febru­ar 2024, til de efter­mid­da­ge vi ind­le­der med sam­ta­ler om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og prak­sis, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her

Samtaleeftermiddage om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark — Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed ind­by­der til en ræk­ke sam­ta­le­ef­ter­mid­da­ge for menig­he­dens kate­ku­me­ner og andre, der måt­te være inter­es­se­ret i at for­dy­be sig i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Sam­ta­ler­ne ledes af menig­he­dens præst og for­stan­der fader Poul Seb­be­lov og tager udgangs­punkt i bogen Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom, der kan købes i kir­ken for 250 kr.

De føl­gen­de dato­er lig­ger fast:

Lør­dag den 3. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne:
Hvor­dan kan man tale om kri­sten tro?

Oplæg af f. Poul, 3. febru­ar 2024:

Lør­dag den 10. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Side 33–53 i Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom.

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den anden sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 10. febru­ar 2024:

Under den efter­føl­gen­de sam­ta­le blev føl­gen­de bog omtalt:

Step­hen de Young: The Reli­gion of the Apost­les — Ortho­dox Chri­sti­a­ni­ty in the First Century

Vi tal­te også om Kri­sti ord på Kor­set: Min Gud, min Gud! Hvor­for har du for­ladt mig?
Dis­se ord fin­der vi også i sal­me 22:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/22

De kend­te ord “Ordet blev men­ne­ske, for at vi kun­ne bli­ve Gud” blev også nævnt. De kom­mer fra hel­li­ge Atha­na­sios den Sto­re fra Ale­xan­dria.

Lør­dag den 17. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: s. 53–66 i bogen.

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Tros­be­ken­del­sen
1. oplæg af f. Poul til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen som Fade­ren – Tros­be­ken­del­sen
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024:

Lør­dag den 24. febru­ar 2024, kl. 15.00.
Emne: Hel­li­gån­den og kapit­let “Døden” i bogen.

Om Hel­li­gån­den – Tros­be­ken­del­sen
1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Om døden
2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024:

Der vil som udgangs­punkt være aftentje­ne­ste kl. 17.00 de sam­me dage.

Ste­det er kaf­festu­en i menig­he­dens loka­ler på:

Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Til­mel­ding til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på email: webmaster@ortodoks.dk / mobil: 29845382

Den Ortodokse Kirke i Danmark har absolut intet at gøre med Rusland

Den 22. janu­ar 2024 brin­ger både Jyl­lands-Posten, TV‑2 , Fyns Stift­s­ti­den­de og Nord­jy­ske artik­ler om for­bin­del­ser mel­lem vis­se orto­dok­se menig­he­der i Dan­mark, det gæl­der Køben­havn, Hobro og Bågø, og så Moskvas patri­ar­kat, alt­så Den Orto­dok­se Kir­ke i Rusland.

EU-kom­mi­sio­nens dan­ske pres­se­med­del­el­se sam­me dag hen­vi­ser til Jyl­lands-Postens arti­kel og skri­ver bl.a. som følger:

Fle­re euro­pæ­i­ske lan­de hol­der vågent øje med den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke, hvis over­ho­ved, patri­ark Kirill, støt­ter op om den Rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne. I Bul­ga­ri­en er fle­re rus­si­ske præ­ster ble­vet beskyldt for at “påvir­ke soci­a­le og poli­ti­ske pro­ces­ser i Bul­ga­ri­en”, og er ble­vet udvist. Patri­ark Kirill har indrej­se­for­bud i Tjek­ki­et og Est­land og er sank­tio­ne­ret af Stor­bri­tan­ni­en.

Men i Dan­mark har den rus­sisk-orto­dok­se kir­ke sta­dig frit spil. Det skri­ver Jyl­lands-Posten, som lør­dag afslø­rer, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i for­å­ret 2023, efter direk­te ind­blan­ding fra uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (S), sik­re­de, at Moskva­pa­tri­ar­ka­tet kan fort­sæt­te med at sen­de pen­ge ind i Danmark.”

De i den anled­ning frem­kom­ne oplys­nin­ger har ført til, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ble­vet ind­kaldt til Sam­råd i Fol­ke­tin­gets Uden­rigs- og Inte­gra­tions­ud­valg. Ind­kal­del­sen er for­an­le­di­get af Inger Støj­berg og Peter Skaarup, beg­ge fra Danmarksdemokraterne.

På oven­stå­en­de bag­grund er det magt­på­lig­gen­de for os at gøre opmærk­som på følgende:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark – Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er et her i lan­det god­kendt tros­sam­fund. Vi har ingen som helst for­bin­del­se eller til­knyt­ning til Rusland eller Moskvas Patri­ar­kat. Vi er en dansk base­ret orto­doks menig­hed i Dan­mark; og vi har siden 2022 ved fle­re lej­lig­he­der klart udtrykt afstand­ta­gen til Putins inva­sion i Ukrai­ne og Moskvas Patri­ar­kats støt­te til inva­sio­nen. Og vi har vendt os imod Den rus­si­ske Kir­kes præten­tio­ner om at være ”over­dom­mer” og belæ­re os i Vesten om den ”ret­te orto­dok­se moral”.

Neden­for er der link til to ind­læg på Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­marks blog omhand­len­de den­ne pro­blem­stil­ling. Vi har det håb, at dis­se ind­læg vil gøre den­ne arti­kels over­skrift ind­ly­sen­de! ”Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark har abso­lut intet at gøre med Rusland”:

Metropolit Josephs Julebudskab 2023

Guds Søn blev menneske - hellige Gregor Palamas

Guds Søn blev men­ne­ske
for at vise os hvil­ke høj­der Han fører os op til,
for at vi ikke skal blæ­se os op og tro, at vi selv kan over­vin­de træl­dom­men under djæ­vel­en,
for at Han, som har to natu­rer, kun­ne bli­ve mel­lem­mand og for­e­ne beg­ge natu­rer,
for at løse os fra syn­dens læn­ker,
for at vise Guds kær­lig­hed til os,
for at vise os hvil­ken bund­løs ond­skab, vi var fal­det i, hvil­ket kræ­ve­de at Gud blev men­ne­ske,
for at bli­ve et for­bil­le­de i for­ned­rel­sen, som er knyt­tet til legem­lig­hed og lidel­se,
for at bli­ve et læge­mid­del mod hov­mo­det,
for at vise, at Gud skab­te vor natur god,
for at bli­ve leder for det nye liv, bekræf­te opstan­del­sen og gøre ende på fortviv­lel­sen,
for, som Men­ne­ske­søn, at tage del i døden og gøre men­ne­ske­ne til Guds søn­ner og del­ta­ge­re i gud­dom­me­lig udø­de­lig­hed,
for at vise, at men­ne­ske­na­tu­ren ale­ne af alt, som er til, er skabt i Guds bil­le­de, at den er så nært beslæg­tet med Gud, at den kan for­e­nes med Ham i en per­son,
for at hædre lege­met, og net­op det døde­li­ge lege­me,
for at de hov­mo­di­ge ånder ikke skul­le tro, at de er rene­re end men­ne­sket og bli­ve gud­dom­me­li­ge på grund af deres ule­gem­lig­hed og til­sy­ne­la­den­de udø­de­lig­hed,
for at for­e­ne men­ne­sket med Gud, de som af natu­ren er adskilt, blev Kristus mel­lem­mand mel­lem de to naturer.

Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas
(1296–1359)

45. stiftsmøde i Detroit 20. - 24. juli 2023

Metropolit Joseph, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit, 23. juli 2023.
Metro­po­lit Joseph, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit, 23. juli 2023.

I dage­ne tors­dag den 20. juli til man­dag den 24. juli 2023 delt­og f. Poul Seb­be­lov og kir­ke­læ­ser Jakob Smith som repræ­sen­tan­ter for Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed i det 45. stifts­mø­de i vores stift. Mødet fandt sted i Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

Alle­re­de tors­dag efter­mid­dag hav­de der været møder med vores biskop Metro­po­lit Joseph, møder, som var for­be­holdt popa­di­as and dia­co­nis­sas, alt­så ægte­fæl­ler til præ­ster og diakoner.

Fre­dag mor­gen den 21. juli blev der fejret biskop­pe­lig Litur­gi i Hl. Cle­ment af Ohrid Kirke.

Mens vi venter på transport til kirken inden morgentjenesten, fredag den 21. juli 2023, møder vi vores biskop, Metropolit Joseph for første gang i hotellets lobby. Fra venstre: Metropolit Joseph, fader Poul.
Mens vi ven­ter på trans­port til kir­ken inden mor­gentje­ne­sten, fre­dag den 21. juli 2023, møder vi vores biskop, Metro­po­lit Joseph for før­ste gang i hotel­lets lob­by. Fra ven­stre: Metro­po­lit Joseph, fader Poul.

Lør­dag var den kon­cen­tre­re­de kon­fe­ren­ce-dag. Efter mor­gen­mad og Mole­ben var der møde med en ræk­ke emner og rap­por­ter fra til­lids­folk og arran­gø­rer, valg af møde­le­del­se, god­ken­del­se af dags­or­den og øvri­ge for­ma­li­te­ter, der hører et offi­ci­elt møde til.

Mødeaktivitet om lørdagen.
Møde­ak­ti­vi­tet om lørdagen.

I løbet af lør­da­gen fik f. Poul mulig­hed for i detal­jer at beret­te for hele for­sam­lin­gen om vor menig­heds til­bli­vel­se og histo­rie og vej ind i Metro­po­lit Joseph’s Stift. Det sam­me gjor­de f. Angel for menig­he­den i Sto­ck­holms ved­kom­men­de. – Ved sam­me lej­lig­hed over­drog f. Poul Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds gave til Metro­po­lit­ten og Stif­tet: En ikon af hl. Johan­nes af Shang­hai og San Fran­ci­sco, som dia­ko­nis­sa Nana Qupa­radze har til­vir­ket. Iko­nen blev mod­ta­get med klapsal­ver af de tilstedeværende.

Metropolit Joseph modtager ikonen af f hl. Johannes af Shanghai og San Francisco.
Metro­po­lit Joseph mod­ta­ger iko­nen af f hl. Johan­nes af Shang­hai og San Francisco.

Lør­dag aften efter aftentje­ne­ste i kir­ken var der ”Banquet Din­ner & Dan­ce”. Det blev en fest­lig afslut­ning med glim­ren­de og rige­lig mad, god ame­ri­kansk vin, hyg­ge­li­ge men­ne­sker og en smuk opvis­ning af bul­garsk fol­ke­dans med til­hø­ren­de musik.

Søn­dag for­mid­dag var der (igen) biskop­pe­lig Litur­gi, hvor alle præ­ster tjen­te ved alte­ret. Så for før­ste gang (anta­ger vi) lød der en dansk ekfo­ne­se fra alte­ret i hl. Cle­ment af Ohrids Kir­ke i Detroit USA.

Biskoppelig liturgi, søndag den 23. juli 2023, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit.
Biskop­pe­lig litur­gi, søn­dag den 23. juli 2023, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

For os, der repræ­sen­te­re­de Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed, var det en stor glæ­de at møde alle de nævn­te og at kun­ne fejre Litur­gi sam­men med dem under Metro­po­lit Joseph’s ledel­se. Og det var en glæ­de at kun­ne tale sam­men, både for­melt på Kon­fe­ren­cens møder og mere ufor­melt under mål­ti­der og den slags.

Metropolit Josephs Julehilsen 2022

ARCHPASTORAL NATIVITY GREETING

Christ is born, glo­ri­fy Him!

Dea­rest Belo­ved Fat­hers, Bro­t­hers and Sisters,

Glory to God in the hig­he­st, and on earth pea­ce, good will toward men” (Luke 2:14). It is with the­se words, that the angels joy­ful­ly pra­i­sed the com­ing to earth of the Son of God on the Holy Eve of Nati­vi­ty two thous­and twen­ty-two years ago. The human race had long awai­ted the Savi­or of the wor­ld, and the shep­herds of Bet­hle­hem, pure in heart and fil­led with sin­ce­re faith, were the first to recei­ve the mes­sa­ge of the Bir­th of Christ. “I bring you good tidings of gre­at joy”, the angel told them, “which shall be to all peop­le. For unto you is born this day in the city of David a Savi­or, which is Christ the Lord.” (Luke 2:10–11).

St. Apost­le Paul calls this event “gre­at is the myste­ry of god­li­ness: God was mani­fest in the flesh” (1 Tim. 3:16). “He Who, being the brigh­t­ness of His glory”, (Heb. 1:3) has beco­me “the Son of man” (Luke 7:34). He has brought low the hea­vens, as the hym­nist poe­ti­cal­ly descri­bes the Bir­th of Christ, and has des­cen­ded to earth. “But when the ful­l­ness of the time was come, God sent forth His Son, made of a Woman, made under the law, to rede­em them that were under the law, that we might recei­ve the adop­tion of sons.” (Gal.4:4–5).

It was out of love, that the Son of God came down to earth and gave us recon­ci­li­a­tion (2 Cor. 5:19), the word of life (Phil. 2:16), that He might lift us up to Hea­ven. (Phil.3:20).

It is this Gospel mes­sa­ge of Christ, which the Apost­les spre­ad to all the peop­les of the wor­ld, and tho­se who belie­ved, they made mem­bers of the Church of Christ and chil­dren of God through the Myste­ry of Holy Bap­tism (1 John 3:1). Through the labors of the Apost­les in prea­ching the Gospel, local Chur­ches appea­red in all parts of the wor­ld, much as oases in the desert, and the­se Chur­ches in turn com­pri­se the One, Holy, Cat­ho­lic and Apo­sto­lic Church, who­se Head is Christ.

The Church history tells us, that in 988, at the moment when the peop­le of Kiev were being bap­tized in the waters of the Dnie­per River, the Equal-to-the-Apost­les Prin­ce Vla­di­mir pray­ed: “O God, look dawn from hea­ven, and behold, and visit, bless and nourish this our viney­ard, which You have plan­ted with Your right hand.”

Thanks to his ardent labors, the Faith of Christ spre­ad throug­hout the lands of Kie­van Rus and bey­ond. Along with it, the peop­les’ educa­tion and cul­tu­re flouris­hed, and numerous beau­ti­ful temp­les and mona­ste­ri­es were built, whe­re even today Ortho­dox Ukrai­ni­ans and Rus­si­ans pra­i­se and glo­ri­fy The Lord.

Now, that we have ente­red the 2nd Mil­len­ni­um of Ortho­dox Chri­sti­an Faith in the Ukrai­ni­an and Rus­si­an Lands, to our deepe­st regret, we have beco­me wit­nes­ses to a bloo­dy fra­tri­ci­dal war. Despi­te of the con­stant mili­tary ope­ra­tions and atta­cks and the dis­rup­tions of the civi­li­an life, Ortho­dox Chri­sti­ans in both coun­tri­es, Ukrai­ne and Rus­sia, con­ti­nue to wors­hip the Com­ing of Our Lord, born of The Most Holy Vir­gin Mary, in Bethlehem.

My Dear­ly Belo­ved in the New­born Lord, we in our Bul­ga­ri­an Ortho­dox Dio­ce­se, like all the Ortho­dox Ukrai­ni­ans and Rus­si­ans, are reci­pi­ents of the same spi­ri­tu­al lega­cy and ecc­lesi­a­sti­cal tra­di­tions of our pious ance­stors. Just as the branch can­not bring forth fru­it, if it does not remain on the vine (John15:4), so too, we can­not embo­dy in our lives the spi­ri­tu­al lega­cy of our ance­stors, if we do not remain one in our spi­ri­tu­al Mot­her – the Ortho­dox Church of Christ. My warm request to all of you now is: “Plea­se, let us pray to the New­born God-Child for pea­ce in Ukrai­ne, in Rus­sia, and among the nations in the enti­re world!”

It is through the Holy Myste­ri­es that we parta­ke of the never- ending wellspring of Good­ness, and it is through pious living that we dee­pen our roots in the soil of the Church. Just as a seed which has fal­len on fer­ti­le soil brings forth a rich har­vest, so too, we who have been graf­ted to the Church of Christ through the Sacra­ment of Holy Bap­tism, and who remain wit­hin the holy enclo­su­re of the Ortho­dox Church, are to bring forth a rich har­vest through the examp­le of our lives.

Dear­ly Belo­ved in the Lord, fat­hers, bro­t­hers and sisters! I sin­ce­re­ly gre­et you with this day of gre­at joy – the Feast of the Bir­th of Christ.

May the gra­ce of the God-Child born to us today remain with each one of you throug­hout the year, and con­ti­nu­al­ly bring you spi­ri­tu­al joy, renewal and a Bles­sed Ortho­dox Chri­sti­an Life.

During the­se holy days, let us all bring forth our pure and ste­ad­fast faith as a gift to the new­born Christ, and likewi­se give wit­ness to this faith with wor­ks of love and mer­cy. Let us con­ti­nu­al­ly “grow in gra­ce, and in the know­led­ge of Our Lord and Savi­or Jesus Christ. To Him be glory both now and fore­ver. Amen.” (2 Peter 3:18).

Have a Hap­py and Bles­sed New 2023 Year!

With love in the New­born God-Child,

+ (S) Metro­po­li­tan JOSEPH