Hjertesprog – Porphyrios af Athos' liv og visdomsord

Fader Porp­hy­rios fra Athos er en munk og præst, der leve­de fra 1906 til 1991. Han boe­de på Athos-halvø­en i begyn­del­sen og i slut­nin­gen af sit jor­di­ske liv, men stør­ste­delen af sit liv leve­de og vir­ke­de han i Athen, hvor han blev ånde­lig fader og vej­le­der for man­ge syge og nød­li­den­de. Ved Guds nåde gjor­de han man­ge unde­re til hjælp for men­ne­sker omkring ham. Efter sin hen­soven er han ble­vet kendt vidt omkring i Den Orto­dok­se Kir­ke via over­sæt­tel­ser­ne af hans lev­neds­be­skri­vel­se og visdomsord.

Nu er dis­se også ble­vet over­sat til dansk af Cand. The­ol. Mari­an­ne Boe­sen, i bogen “Hjer­te­sprog — Porp­hy­rios af Athos’ liv og vis­domsord”, der udkom 1. sep­tem­ber 2010 på for­la­get Alfa. Man bli­ver hur­tigt gre­bet af f. Porp­hy­rios’ enkel­hed, mild­hed og kær­lig­hed ved læs­ning i bogen og bli­ver opmun­tret til glæ­de og alvor i del­ta­gel­sen i Den Orto­dok­se Kir­kes Liv. Et liv, det for dan­ske­re er fuldt ud muligt at bli­ve bekendt med, ikke bare via bøger, men ved besøg i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed. Se gud­stje­ne­ste­li­sten her.