Boganmeldelse: Inför Din Bild – Ortodoxa ikoner

Det sven­ske for­la­get Artos, som er kjent for sine man­ge, fine utga­ver av bøker av inter­es­se for orto­dok­se tro­en­de, har i år utgitt en bok av Moni­ka Pohja­nen: ”Inför Din Bild” – Orto­doxa ikoner.

Moni­ka Pohja­nen er ikon­ma­ler med bak­grunn i Vala­mokloste­rets sko­le. Hun er des­su­ten gift med f. Bene­dikt Pohja­nen, og sam­men dri­ver de ”Siril­lus” med bl.a. Kri­sti Förkla­rel­ses menighet og kir­ke i Ôver­ka­lix (Sve­ri­ge). Hun er såle­des en per­son som selv står midt i en orto­doks kir­ke­lig sam­men­heng, ikke bare en som besku­er det uten­fra og intel­lek­tu­elt gjen­nom lit­te­ra­tur. Hen­nes til­nær­m­ing er gjen­nom det leven­de kir­ke­li­vet. Det pre­ger også hen­nes bok og er dens ster­ke side.

Vi er så vant med de man­ge og sto­re kunstbø­ke­ne med pre­sen­tasjon av de ypper­ste ikonskat­ter fra rus­si­ske og byzan­tin­ske muse­er, sam­lin­ger og kated­ra­ler, at den leven­de til­nær­m­in­gen til iko­ne­ne som en del av vår egen nære vir­ke­lighet blir skjø­vet til side. Der­for er den­ne boken fra Moni­ka Pohja­nen ver­di­full. Det­te er også en stor og påko­stet bok hvor den orto­dok­se bil­de­tra­disjo­nen pre­sen­te­res, men ut fra Moni­ka Pohja­nens egne ikoner.

Hun gir oss del i sin lan­ge van­dring med ikon­kun­sten, fra de enk­le og ube­hjel­pe­li­ge for­s­ø­ke­ne til sine siste med mer velutvik­let og sik­ker pen­sel­fø­ring. Det er en pre­sen­tasjon hvor hun stil­ler frem sin sår­barhet og sine svakhe­ter også, ikke bare det vel­lyk­ke­de. Net­topp der­for er det så ver­di­ful­lt. Om vi i Skan­di­navia skal kun­ne utvik­le en lokal ikon­kunst som avspei­ler vår karak­ter og men­ta­li­tet, slik det er i de gam­le orto­dok­se lan­de­ne, da må noen ta de før­ste ste­ge­ne. Ingen kom­mer oppover en sti­ge, før noen har lagt de før­ste trin­ne­ne som andre kan tråk­ke på for å kom­me vide­re. Det er det­te Moni­ka Pohja­nen bl.a. gjør.

Man­ge av iko­ne­ne i boken avspei­ler i sine far­ger og sin pen­sel­fø­ring noe som kan oppfat­tes som net­topp Skan­di­na­visk, selv om moti­ve­ne er de tra­disjo­nel­le i orto­doks ikon­kunst. Her fin­nes mang­ler og feil, men det gjør det også på de iko­ne­ne vi fin­ner i de nevn­te prak­t­ver­ke­ne fra Rus­sland, Hel­las og andre ste­der… Det er bare det at vi så lett ser over med de mang­ler og feil som fin­nes på gam­le, antik­ke iko­ner med til­strek­ke­lig pat­i­na, for de er lik­som hel­li­get av alde­rens tyng­de og den sam­men­heng de fin­nes i. Noen set­ter opp ”kano­ni­ske” reg­ler for hvor­dan iko­ne­ne skal være, som om det skul­le dreie seg om mate­ma­tisk dog­ma­tikk. Man påpe­ker feil i nye iko­ner og kre­ver at slik og slik må de være for å være ”rik­tig kano­ni­ske”. Det ER ikke all­tid slik at alle hel­li­ge per­so­ner har sine navn skre­vet på iko­ne­ne, ikke hel­ler på de gam­le mestre­nes ver­ker; det er ikke slik at alle hel­li­ge per­so­ner må ha hver sin glo­rie på alle iko­ner, slik er det ikke hel­ler på alle de sto­re mestre­nes iko­ner, hel­li­get av elde og bruk.

Det er lett å bli små­lig, å la seg hen­ge opp i ”peti­tes­ser” i ste­det for å set­te pris på at noen våger å ta de før­ste ste­ge­ne i all sin skrøpelighet.

Moni­ka Pohja­nens bok er en inn­fø­ring i sider ved ikon­kun­sten gjen­nom hen­nes egne iko­ner over ca 25 år. Hun gir et inn­le­den­de kapit­tel om iko­ne­ne, deret­ter en serie iko­nil­lu­strasjo­ner med­føl­gen­de kort tekst med motiv fra Det gam­le testa­men­te, deret­ter fra Det nye testa­men­tet, så iko­ner under tit­te­len ”Män­niskan som ikon” – det er Kristus og hel­ge­ne­ne, og avslut­ter med englene.

Hen­nes mann, f. Bene­dikt Pohja­nen, har et avslut­ten­de kapit­tel: ”Iko­ne­nes ikon”, av teo­lo­gisk karak­ter. Boken er på 135 sider, stort for­mat, med far­ge­re­pro­duksjo­ner på glan­set papir.

Den kan anbefales.

f. Johan­nes Johansen
Hl. Tri­fon Ski­ta, Norge

Bogen kan blandt andet købes her (red.)