Besøg af Ærkebiskop Johannes

Ærkebiskop Johannes under ihukommelserne

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed hav­de i wee­ken­den 5./6. maj 2018 besøg af vores Ærke­bi­skop, Johan­nes af Charioupolis.

Om lør­da­gen fejre­de vi aftentje­ne­ste med akat­hist til Guds­mo­ders Beskyt­tel­se sam­men med Ærke­bi­skop Johan­nes. Lør­dag aften var der mid­dag for præ­ste­skab og menighedsråd.

Om søn­da­gen fejre­de vi den biskop­pe­li­ge litur­gi, hvor også f. Emi­li­jan og f. Mihai deltog.

Efter litur­gi­en nød vi en udvi­det kir­ke­kaf­fe i sel­skab med Ærke­bi­skop Johan­nes, som fløj hjem til Paris søn­dag aften.

Læs mere på ærke­stif­tets hjemmeside

Ny Ærkebiskop i Det Vesteuropæiske Eksarkat

Biskop Johannes (Jean Renneteau)

Biskop Johan­nes (Jean Ren­ne­teau)
Kil­de

Den 26. maj blev vor nye Ærke­bi­skop Johan­nes intro­ni­se­ret. Ind­sæt­tel­sen fandt sted i Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Eks­ar­kats hoved­kvar­ter, Ale­xan­der Nevskij Katedralen i Rue Daru, 8. aron­dis­se­ment, Paris, Frankrig.

Ærke­bi­skop Johan­nes (bor­ger­ligt navn Jean Ren­ne­teau) fød­tes i Bor­deaux den 13. novem­ber 1942. Han er Eks­ar­ka­tets før­ste fran­ske Ærke­bi­skop. Han har gjort sine teo­lo­gi­ske stu­di­er på Insti­tut Saint Ser­ge i Paris, og han har været discipel hos fader Sop­hro­nij (Sak­ha­rov), som grund­lag­de Saint-John-the-Bap­tist-kloste­ret i Essex Eng­land i 1959.

I 1974 blev Jean Ren­ne­teau præ­ste­o­r­di­ne­ret af Ærke­bi­skop Georg (Taras­sov) i Paris. Efter­føl­gen­de var han gen­nem en årræk­ke ansvar­lig for TV-pro­gram­met ”Ort­ho­doxie” på kana­len France‑2.

Efter­føl­gen­de blev han udpe­get som for­stan­der for den fransk­spro­ge­de, orto­dok­se menig­hed Sain­te-Cat­he­ri­ne-Sain­te-Tri­nité i Cham­bé­sy, Genève, hvor han har vir­ket som præst i næsten 40 år.

Den 13. febru­ar 2015 blev davæ­ren­de Arke­man­drit Johan­nes (Jean Ren­ne­teau) af Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kats hel­li­ge Syno­de, på anbe­fa­ling af Patri­ark Bart­ho­lo­mæ­os I, énstem­migt valgt som hjæl­pe­bi­skop for Patri­ar­ken med tit­len Biskop af Cha­rioupo­lis. Den 15. marts 2015 blev han ordi­ne­ret som biskop og umid­del­bart der­ef­ter stil­let til dis­po­si­tion for Det vest­eu­ro­pæ­i­ske Eks­ar­kat i Paris.

Den 28. Novem­ber, efter davæ­ren­de Ærke­bi­skop Jobs til­ba­ge­træ­den, blev Biskop Johan­nes af Cha­rioupo­lis udpe­get som locum tenens (sted­fortræ­den­de biskop) for Eksarkatet.

Den 28. marts 2016 blev Biskop Johan­nes med stort fler­tal valgt som kom­men­de Ærke­bi­skop på Eks­ar­ka­tets Ekstra­or­di­næ­re Gene­ral­for­sam­ling. Det valg blev bekræf­tet og til­t­rå­dt af Det øku­me­ni­ske Patri­ar­kats hel­li­ge Syno­de den 22. april 2016, og den 26. maj blev den nye Ærke­bi­skop ind­sat i embedet.

Må Gud give ham man­ge år!