Præsteordination

Den nye præst.

Den nye præst.

Søn­dag den 13. novem­ber 2016 fandt en vig­tig begi­ven­hed sted i katedralen i Rue Daru i Paris. F. dia­kon Lazarus Kold blev ordi­ne­ret som præst af Ærke­bi­skop Johan­nes (Ren­ne­teau).

Ordi­na­tio­nen blev gen­nem­ført under vær­di­ge og fest­li­ge for­mer i katedralen. For­u­den ærke­bi­skop­pen med­vir­ke­de ni præ­ster, to pro­to­di­a­ko­ner og tre ”almin­de­li­ge” dia­ko­ner i den høj­ti­de­li­ge litur­gi. Det betød, at man i den stop­fyld­te rus­si­ske kated­ral kun­ne høre ekte­ni­er og ekfo­ne­ser på fransk, engelsk, geor­gisk og dansk. Lige­som den nye præst som sin før­ste tje­ne­ste læste ambon­bøn­nen på sit eget sprog.

F. Lazarus ordi­na­tion er en afgø­ren­de milepæl i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds liv og udvik­ling. Fra en spæd begyn­del­se til­ba­ge i år 2001, hvor en fåtal­lig grup­pe dan­ske blev knyt­tet til Hl. Niko­lai Menighet i Oslo som kir­ke­for­e­ning, har menig­he­den udvik­let sig til en selv­stæn­dig enhed med nu to præ­ster og én dia­kon. En menig­hed, der som basis benyt­ter dansk, men også er åben over for andre sprog og natio­na­li­te­ter. Såle­des læses Fader Vor ved hver ene­ste Litur­gi på en ræk­ke for­skel­li­ge sprog.

Med ordi­na­tio­nen af f. Lazarus er der åbnet mulig­hed for end­nu fle­re akti­vi­te­ter i Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark sam­ti­digt med, at ind­sæt­tel­sen af en ung præst peger på stør­re bred­de og med Guds hjælp kan sik­re fort­sat udvik­ling i frem­ti­den.

Vi ønsker f. Lazarus lyk­ke til med ordi­na­tio­nen.

AXIOS, AXIOS, AXIOS!