Gudstro - Hvad går det ud på?

Det er tit­len på en ny hjem­mesi­de fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­se om orto­doks kris­ten­dom pri­mært ret­tet mod dem, som er tee­na­ge­re, eller er på vej til at bli­ve det. Her kan man læse om den krist­ne tro og om Kir­ken. Man er vel­kom­men til at stil­le spørgs­mål efter tek­sten, eller skri­ve om, hvad man selv tæn­ker. Man er også vel­kom­men til at fore­slå nog­le fle­re emner.

Klik på bil­le­det her­un­der eller her for at gå til siden: Gud­stro