1. oktober: Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­del­se i Konstantinopel.

Den 1. okto­ber *  fejrer Den Orto­dok­se Kir­ke festen for Guds­mo­ders Beskyt­tel­se. Den­ne begi­ven­hed er beskre­vet i bl.a. Synaxa­ri­et således:

Den Alhel­li­ge Guds­mo­ders Beskyt­tel­se: ” Idag står Jom­fru­en for­an os i Kirken,og beder med de hel­li­ges kor til Gud for os. Eng­le og hie­rar­ker fal­der ned for Ham, apost­le og pro­fe­ter fry­der og glæ­der sig, for den hel­li­ge Guds­mo­der går i for­bøn for os hos den evi­ge Gud.”

Den­ne miraku­lø­se åben­ba­ring af Guds­mo­der fandt sted i mid­ten af det 10. århund­re­de i Bla­cher­nae-Kir­ken, hvor hen­des klæd­ning, slør og en del af hen­des bæl­te blev opbe­va­ret efter at være ble­vet over­flyt­tet fra Palæsti­na i det 5. århundrede.

Søn­dag den 1. okto­ber, under Vigi­li­en (Nat­te­vå­gen), mens kir­ken var fyldt til bri­ste­punk­tet af tro­en­de i bøn, løf­te­de Andreas, Tåbe i Kristus, i den fjer­de time sine øjne mod him­len og så vor Alhel­li­ge Frue Guds­mo­der kom­me gen­nem luf­ten omgi­vet og strå­len­de af Him­melsk Lys og omkring hen­de De Hel­li­ges Ska­re; Hl. Johan­nes Døbe­ren og den Alhel­li­ge Apo­stel Johan­nes Teo­lo­gen (Evan­ge­li­sten) gjor­de Him­lens Dron­ning sel­skab. Knæ­len­de bad Den Alhel­li­ge Jom­fru i lang tid med tårer for de krist­ne, og idet Hun nær­me­de sig Biskop­pens Tro­ne fort­sat­te Hun sin bøn.

Den Hel­li­ge skynd­te sig op til alte­ret, åbne­de kisten, hvor Jor­dens Dron­nings Slør opbe­va­re­des, og stå­en­de for­an Kon­ge­li­ge Døre strak­te han det ud over de beden­de. Det hold­tes oppe som af en usyn­lig kraft og var af en sådan stør­rel­se, at det dæk­ke­de hele den sto­re forsamling.

Den Evigt Vel­sig­ne­de Guds­mo­der bad ind­træn­gen­de Her­ren Jesus Kristus om, at Han måt­te tage imod bøn­ner­ne fra hele det folk, der påkal­der Hans Alhel­li­ge Navn og være hur­tigt til at rea­ge­re på Hen­des for­bøn­ner, ”Him­mel­ske Kon­ge, tag imod bøn­ner fra alle dem, der beder til Dig og påkal­der mit navn for at få hjælp. Lad dem ikke gå fra Min Ikon uden at være ble­vet hørt.”

De Hel­li­ge Andreas og Epip­ha­ni­us var fun­det vær­di­ge til at se Guds­mo­der i bøn, og ”så i lang tid Det Beskyt­ten­de Slør bredt ud over fol­ket skin­nen­de med lyn af her­lig­hed. Lige så læn­ge Den Alhel­li­ge Gud­fø­de­r­ske var der, lige så læn­ge var Det Beskyt­ten­de Slør syn­ligt, men da hun tog afsked, blev slø­ret lige­le­des usyn­ligt. Efter at taget det med sig, efter­lod Hun nåden ved sit besøg.”

I et over­væl­den­de lys­glimt for­svandt Guds­mo­der og fór op til Him­len og ud af syne, men Hun efter­lod det krist­ne folk i besid­del­se af sit Hel­li­ge Slør som et løf­te om Hen­des Kær­li­ge Beskyt­tel­se. Guds­mo­der gav ved fle­re lej­lig­he­der den kej­ser­li­ge by (Kon­stan­ti­nopel) klart bevis for sin beskyt­tel­se og lige­le­des hele Kri­sti Hel­li­ge Kir­ke, som er det Ny Jeru­sa­lem. San­de­lig, over alt og til hver en tid kaster Ver­dens Her­ske­rin­de sit slør på mystisk vis over de krist­ne, lige­som Hun beder sin Søn og Her­re for ver­dens frelse.

*: Den­ne Fest høj­ti­de­lig­hol­des især i de sla­vi­ske Kir­ker. I Græken­land er den siden 1960 flyt­tet til den 28. Okto­ber, til Ihukom­mel­se af den Beskær­mel­se, Gud­s­fø­de­r­sken gav de græ­ske Trop­per, da de paa den Alban­ske Front mod­stod den nazi­sti­ske Inva­sion i 1940.

Kil­der:

  • The Synaxa­rion — The Lives of the Saints of the Ortho­dox Church
  • The Pro­logue of Ohrid — http://www.westsrbdio.org/prolog/prolog.htm
  • The Ortho­dox Church of Ame­ri­ca — http://www.oca.org