14. september: Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Fra Synaxa­ri­et:

Det Dyre­ba­re og Liv­gi­ven­de Kors’ Ophøjelse.

Hl. Kon­stan­tin den Sto­re for­be­red­te sig på at mar­che­re mod Rom for at kon­fron­te­re sin rival til kej­ser­mag­ten Maxen­ti­us, da det Liv­gi­ven­de Kors’ tegn viste sig for ham på mid­dags­him­len omgi­vet af inskrip­tio­nen: ”Ved det­te tegn skal Du sej­re”. Han fik der­for sine stan­dar­ter smyk­ket med Kor­sets Tegn og vandt en for­mi­da­bel sejr, der sat­te ham i stand til at tage mag­ten over hele den Romer­ske ver­den og sik­re Kri­sten­dom­mens triumf.

I sin rege­rings 20. År (326) send­te Kon­stan­tin sin moder Hl. Hele­na til Jeru­sa­lem for at til­be­de på de hel­li­ge ste­der og for at fin­de ste­der­ne for Den Hel­li­ge Grav og det Hel­li­ge Kors, som var dæk­ke­de af brok­ker og rester fra byg­ge­plad­ser fra Kej­ser Hadri­ans tid, da han udvi­de­de byen. Hl. Hele­na for­lod sig på de tro­en­des mundt­li­ge over­le­ve­rin­ger og fandt det dyre­ba­re Tro­fæ sam­men med de kors, hvor­på de to røve­re hav­de hængt og de tre nag­ler, som hav­de gen­nem­bo­ret Frel­se­rens liv­gi­ven­de krop, men hun kun­ne ikke se, hvil­ket af de fund­ne kors, der var Kri­sti Kors.

Maca­ri­us, der var Patri­ark af Jeru­sa­lem, iden­ti­fi­ce­re­de Kri­sti Kors på føl­gen­de måde: en døen­de kvin­de blev hel­bredt ved at berø­re det hel­li­ge Træ. De to andre kors udvir­ke­de ingen unde­re. Dron­nin­gen og hele hen­des hof ære­de så det hel­li­ge Kors med stor hen­gi­ven­hed. Fol­ket, som var for­sam­le­des i sto­re tal på ste­det ønske­de lige­le­des at få del i nåden, eller i det mind­ste – så bræn­den­de var deres kær­lig­hed til Kristus – at se det­te Vor For­lø­sel­ses Tegn på afstand, så Patri­ar­ken steg op på ambon’en med Kor­set i hæn­der­ne og løf­te­de det højt op, så alle kun­ne se det, men for­sam­lin­gen udbrød: ”Kyrie elei­son!” Det­te var hæn­del­sen, der udvir­ke­de i alle Kir­ker fejrin­gen af det dyre­ba­re Kors’ Ophø­jel­se; ikke blot som ihukom­mel­se, men også for at vise, at det­te skam­mens red­skab var ble­vet vores glæ­de og stolt­hed. Ved at genkal­de os Patri­ar­kens hand­ling og ved at hæve Kor­set mod alle kom­pas­sets ver­dens­hjør­ner og syn­ge ”Kyrie elei­son!” viser krist­ne i dag, at ved at besti­ge Kor­set for­so­ne­de Kristus alle ting med sig og for­e­ne­de hele ska­bel­sen i Sit Lege­me, så vi gen­nem Ham har fået adgang til Faderen.

Kors af typen Konstantin den Stores Kors
Kors af typen ‘Kon­stan­tin den Sto­res Kors’, som fin­des i Vatope­dik­lo­stret på Athos. Det aktu­el­le kors her min­der mest om den ser­bi­ske Kej­se­rin­de Hele­nas Kors, som fin­des i Dio­ny­siou Klostret.