Riv alle kirker ned

I en bemær­kel­ses­vær­dig dekla­ra­tion af 12. Marts erklæ­rer stor­muf­tien af Sau­di-Ara­bi­en, Abdul Aziz bin Abdul­lah, at det er ”nød­ven­digt at nedri­ve alle (krist­ne, red.) kir­ker i hele regionen”.

Erklæ­rin­gen er del af et svar til en dele­ga­tion fra Kuwait, som hav­de fore­s­purgt, om sha­ri­a­loven til­la­der byg­ge­ri af kir­ker i emira­tet. Stor­muf­tien base­rer sin afgø­rel­se på en såkaldt hadith, som stam­mer fra pro­fe­ten Muham­med, som på sit døds­le­je skul­le have udtalt, at ”der må ikke være to reli­gio­ner på Den ara­bi­ske Halvø.”

En leden­de arti­kel i The Was­hin­g­ton Times den 16. marts bekla­ger den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Obama’s tavs­hed angå­en­de stor­muf­tiens dekla­ra­tion. Avi­sen skri­ver også:

Hvis paven opfor­dre­de til at destru­e­re alle moskéer i Euro­pa, vil­le det væk­ke vold­som fur­o­re. Klo­ge hove­d­er vil­le kaste sig over kir­ken, Det hvi­de Hus vil­le straks udsen­de en bekym­ret erklæ­ring … Men når den mest ind­fly­del­ses­ri­ge leder i den mus­lim­ske ver­den udste­der en fatwa om at nedri­ve de krist­ne kir­ker, er tavs­he­den øredøvende.

Der er ikke tale om en ube­ty­de­lig, radi­kal imam, som for­sø­ger at opild­ne sine til­hæn­ge­re med hade­fuld tale. Det­te er en over­lagt, vil­let og spe­ci­fik afgø­rel­se fra én af de mest frem­træ­den­de lede­re i den mus­lim­ske ver­den. Den er ikke blot for­plig­ten­de for dem, muf­tien har direk­te myn­dig­hed over. Den er også et sig­nal til andre i den mus­lim­ske ver­den om, at det ikke ale­ne er til­ladt, men en pligt at øde­læg­ge kirker.

Redak­tio­nen note­rer sig de dia­me­tralt mod­sat­te opfat­tel­ser af begre­bet reli­gions­fri­hed.

Kil­der:
www.orthodoxie.comThe Was­hin­g­ton Times