Foredrag om "Epi­sko­pa­tets rolle i Den Orto­dokse Kirke"

Ved f. diakon Lazarus Kold Christensen

Lør­dag den 15. marts, kl. 15.00
Sted: Blom­ster­væn­get 10, kld., 2800 Kgs. Lyng­by

I marts 2014 invi­te­rer vi til 3 fored­rag. Vi begyn­der lør­dag den 15. marts, kl. 15.00, med en intro­duk­tion til biskop­pens rol­le i Den Orto­dok­se Kir­kes liv. Biskop­pens rol­le har man­ge facet­ter og inklu­de­rer både dog­ma­tisk, sakra­men­talt og admi­ni­stra­tivt leder­skab for de tro­en­de, han er sat som hyr­de for. Der­til kom­mer, at biskop­pen har en væsent­lig rol­le i den enkel­te tro­en­des bøns- og from­heds­liv.

I det­te kor­te fored­rag for­sø­ger f. dia­kon Lazarus at bely­se de væsent­lig­ste aspek­ter af det epi­sko­pa­le vir­ke, set i for­hold til Bibe­len, Kir­kens Tra­di­tion og histo­rie og den moder­ne kon­tekst. Fored­ra­get varer ca. 45 min., hvor­ef­ter der vil være tid til spørgs­mål og sam­ta­le. Fored­ra­get kan yder­me­re ses som ind­led­ning til et fored­rag d. 29/3, om kir­ke­kon­cilet i Moskva 1917–18.

Efter fored­rag og sam­ta­le hol­des der aftentje­ne­ste kl. 17.00.

Til­mel­ding skal ske til Jakob Smith på webmaster@ortodoks.dk
eller mobil 2984 5382 sene­st fre­dag den 14. marts.

Kommende foredrag

Sci­en­ce and Chri­sti­a­ni­ty: Is our Uni­ver­se ant­hro­po­cen­tric?
F. dia­kon Irakli Tsa­kadze
Lør­dag den 22. marts 2014, kl. 15.00
(Det­te fored­rag hol­des på engelsk)

Kir­ke­kon­cilet i Moskva 1917–1918
F. dia­kon Lazarus Kold Chri­sten­sen
Lør­dag den 29. marts 2014, kl. 15.00

Find vej til Gudmoders Beskyttelse

Find vej til Gud­mo­ders Beskyt­tel­se

Find vej