Rumænsk nationalisme

Den 11. febru­ar 2010 udgik der fra Buka­rest et offi­ci­elt doku­ment med tit­len ”Appel om rumænsk enhed og vær­dig­hed i Den Orto­dok­se Kir­ke i Rumæ­ni­en.” Appel­len er under­skre­vet af den rumæn­ske patri­ark Dani­el og en lang ræk­ke andre rumæn­ske biskopper.

Rund­skri­vel­sen er desvær­re end­nu et trist eksem­pel på den natio­na­lis­me, som pla­ger vis­se orto­dok­se mil­jø­er. For rumæ­ner­ne er langt fra de ene­ste, som hjem­sø­ges af natio­na­lis­mens spø­gel­se. Skri­vel­sen fra Buka­rest styr­ker sig da også med at hen­vi­se til, at både Moskvas og Ser­bi­ens patri­ar­ka­ter ”for læn­ge siden har påbe­gyndt pro­ces­sen med, at præ­ste­skab og tro­en­de ven­der til­ba­ge til deres moder-kirker.”

Ind­hol­det i den udsend­te appel er, at rumæ­ne­re hører til i den rumæn­ske kir­ke, uan­set hvor de bor, og uan­set, om de af per­son­li­ge, fami­liæ­re eller andre årsa­ger har fået et andet, lokalt, kir­ke­ligt til­hørs­for­hold. Rund­skri­vel­sen er, hed­der det, ”en ind­træn­gen­de appel til alle præ­ster og alle tro­en­de rumæ­ne­re i udlan­det, som uden vel­sig­nel­se befin­der sig i andre orto­dok­se kir­ker … om at retab­le­re direk­te for­bin­del­se med deres moder-kirke.”

En ræk­ke frem­træ­den­de, fran­ske orto­dok­se læg­ger tyde­lig afstand til den rumæn­ske appel med en skri­vel­se, udsendt den 11. april 2010 i Paris. Blandt under­skri­ver­ne er f. Boris Bobrin­skoy, tid­li­ge­re rek­tor for Insti­tut St. Ser­ge, f. Ale­xis Str­u­ve, for­stan­der for Den hel­li­ge Tre­e­nig­heds Menig­hed i Rue Daru og f. Jean Breck, pro­fes­sor ved Insti­tut St. Ser­ge. Udover de tre nævn­te er der yder­li­ge­re 25 under­skri­ve­re, alle kend­te per­son­lig­he­der i det orto­dok­se mil­jø i Frankrig.

I svar­skri­vel­sen hed­der det blandt andet: ”Det er med stor sorg, vi har stif­tet bekendt­skab med [den rumæn­ske kir­kes] skri­vel­se …, som mang­ler enhver refe­ren­ce til Gud, til Kristus og til Hel­li­gån­den … Vi er bekym­re­de over den­ne appel, som lader for­stå, at alle rumæ­ne­re uden for Rumæ­ni­en helt natur­ligt bør fore­træk­ke ’direk­te’ fæl­les­skab med Den Orto­dok­se Kir­ke i Rumæ­ni­en. Jamen, der er kun én Kir­ke, Kri­sti Kir­ke, og alle har vi direk­te fæl­les­skab i Hans Lege­me og i Hans Blod.”

Som svar til den rumæn­ske appel cite­rer de 28 fran­ske orto­dok­se end­vi­de­re fra kir­ke­mø­det i Kon­stan­ti­nopel i 1872: ”Vi afvi­ser, mis­bil­li­ger og for­døm­mer – som væren­de i mod­sæt­ning til Evan­ge­liets og vore Fædres hel­li­ge, kano­ni­ske lære – etno­fyle­tis­men, det vil sige diskri­mi­na­tion efter etni­ske kri­te­ri­er, [lige­som vi for­døm­mer] stri­dig­he­der og uove­r­ens­stem­mel­ser af natio­nal karak­ter, som optræ­der i Kri­sti Kirke.”

Svar­skri­vel­sen afslut­tes med føl­gen­de: ”Kri­sti Kir­ke kan ikke gøres til instru­ment for én enkelt nations enhed og vær­dig­hed. Kir­ken er frel­sens ark, den åbner por­ten til Guds Rige, og den til­hø­rer ingen enkelt nation. Trods vor uvær­dig­hed anstren­ger vi os for at vid­ne om den­ne frel­sens vir­ke­lig­hed, og vi appel­le­rer til fort­sat enhed mel­lem alle orto­dok­se krist­ne i Vesten. Og vi kal­der til for­svar for Den Orto­dok­se Kir­kes vær­dig­hed, som er grund­lagt på den apo­stol­ske ekk­lesi­o­lo­gi: Siden pin­se­un­de­ret kom­mer det ikke an på at være græker eller jøde … eller skyter, men Kristus er alt og i alle.” (Kol. 3:11)

Vi i Guds­mo­ders Beskyt­tel­se menig­hed deler de fran­ske orto­dok­ses bekym­ring over fyle­tis­men. Og vi spør­ger os selv, om udnæv­nel­sen af en rumænsk orto­doks biskop, Maka­rios, for Skan­di­navi­en i 2008 og den efter­føl­gen­de (og fort­sat pågå­en­de) bestræ­bel­se på at etab­le­re rumæn­ske menig­he­der i en ræk­ke stør­re og min­dre dan­ske byer, vi spør­ger os, om alt det­te er end­nu et udslag af den natio­na­lis­me, som kom­mer klart til udtryk i rund­skri­vel­sen af 11. febru­ar fra Buka­rest. Det er der desvær­re noget, som tyder på, for biskop Maka­rios fin­des også blandt under­skri­ver­ne på den natio­na­li­sti­ske appel til ”rumænsk enhed og værdighed”.

Det er trist, at den rumæn­ske Kir­ke på den­ne måde bidra­ger til den fal­ske fore­stil­ling, at den orto­dok­se krist­ne tro skul­le være natio­nalt bestemt. For den orto­dok­se ekk­lesi­o­lo­gi, alt­så læren om kir­ken, er den helt mod­sat­te: Kir­ken er lokal, det vil sige, Kir­ken er en kon­kret stør­rel­se dér, hvor de tro­en­de sam­les om Her­rens alter. Den loka­le Kir­ke er præ­get af spro­get og kul­tu­ren dér, hvor den befin­der sig, men Kir­ken er ikke bestemt af én natio­nal iden­ti­tet, tvær­ti­mod giver Kir­ken plads til for­skel­li­ge natio­na­le, sprog­li­ge og kul­tu­rel­le særpræg.

KRISTUS ER OPSTANDEN!

f. Poul

Kil­de til dekla­ra­tio­nen fra Buka­rest og sva­ret fra de fran­ske orto­dok­se: www.orthodoxie.com