Ikoner og kristne bedetæpper

Fored­rag af Liisa Kunin­gas den 29. maj 2010 om iko­ner, med krist­ne bede­tæp­per som ind­falds­vin­kel. I førkri­sten tid var det kun de for­nem­me få, der fik lov at stå på fine tæp­per og løbe­re, men fra kri­sten­dom­mens begyn­del­se har det været alle krist­ne forundt at stå på para­di­sets tæp­pe eller til­sva­ren­de mosaik­ker under litur­gi­en og lidt efter lidt nær­me sig Guds rige, at gå og stå på tæp­per, der afbil­der tro­ens tri­um­f­port og nådens lil­jer. I de fle­ste orto­dok­se kir­ker er der smuk­ke tæp­per, som i vores, hvor vi står på et tæp­pe, der kun­ne min­de os om Livets Træ. Lyt selv vide­re til Liisas foredrag…