Bibelstudiegruppe

Den Hellige SkriftFra den 18. august til den 8. decem­ber 2015 mød­tes vi hver fjor­ten­de dag og læste Hebræ­er­bre­vet sam­men. Efter hver stu­di­e­grup­pe afslut­te­de vi afte­nen med at læse Akat­hist til Guds­mo­ders Beskyttelse.

Når vi er kom­met ind i 2016 fort­sæt­ter vi stu­di­e­grup­pen. Man er vel­kom­men til at mel­de sig til via neden­stå­en­de for­mu­lar. Nær­me­re infor­ma­tion om dato­er følger.

Vi vil for­sø­ge, at dyk­ke ned i de bibel­ske tek­ster og gen­nem­gå de for­skel­li­ge lag, her­un­der Kir­kens offi­ci­el­le lære, hvad tek­sten bety­der for os per­son­ligt og hvor­le­des dis­se beret­nin­ger kan kom­me til at vir­ke i vores liv.

Alle er vel­kom­men til at del­ta­ge, menig­he­dens med­lem­mer, såvel som gæster, orto­dok­se såvel som folk uden til­knyt­ning til Den Orto­dok­se Kirke.

Efter stu­di­e­grup­pen vil der være mulig­hed for at del­ta­ge i læs­nin­gen af en akathist.

Vel mødt.