Vi tror ikke på en bog

Præ­di­ken – Søn­dag den 13. sep­tem­ber 2015
For­fe­sten til Korsophøjelsen

I Fade­rens og Søn­nens og Hel­li­gån­dens Navn

Kære brød­re og søstre i Kristus

Vi tror ikke på en bog! Vi tror på en Per­son, vi tror på Kristus Jesus. Vi tror ikke på en bog, for i Guds Kir­ke har vi ingen ”hel­li­ge bøger”. Hver­ken bøger, bil­le­der eller andet er hel­ligt i og for sig. Det er der­for, vi syn­ger i Litur­gi­en: ”Én er hel­lig, én er Her­re, Jesus Kristus til Gud Faders ære”.

Vi tror ikke på en bog! Lad os for­stå det ret. Jo, vi ærer evan­ge­lie­bo­gen, vi ærer den som Kri­sti ver­ba­le ikon, lige­som vi ærer bil­le­der­ne, iko­ner­ne af Kristus, Guds­mo­der og de hel­li­ge til alle tider. Men vi ærer bogen og iko­ner­ne af de hel­li­ge af én ene­ste grund: Ikke for­di de i sig selv er hel­li­ge, men for­di de alle peger på og viser os vej til Kristus, Guds Søn og Ord, som er ble­vet Men­ne­ske for vor frel­ses skyld.

Nog­le taler om ”de tre bogens reli­gio­ner”, og med det søger de at etab­le­re lig­hed mel­lem kris­ten­dom, jøde­dom og islam. Sådan­ne lig­he­der eksi­ste­rer da også. Men mere afgø­ren­de er for­skel­le­ne. Dem bør vi hæf­te os ved. Vi, som er krist­ne, vi tror på Ordet. Guds Ord. Men med ordet mener vi ikke så og så man­ge bog­sta­ver, der bli­ver til så og så man­ge ord på så og så man­ge sider i den­ne eller hin bog. Med Guds Ord peger vi på ikke på en lov­bog eller et sæt reg­ler for ret livs­fø­rel­se, vi peger på Ham, som i begyn­del­sen var til, Ham, der om Sig selv siger: Jeg er! Vi peger på Ordet som var hos Gud, Ordet som selv er Gud. Kort sagt: Når vi taler om Guds Ord, taler vi om Kristus.

Der­med er vi ude over, ja frie for alle bekym­rin­ger om vi nu læser den ”helt rig­ti­ge” Bog: Om der skul­le være en sær­lig ”orto­doks bibel” med ét helt sær­lig ”orto­dokst” antal skrif­ter, base­ret på en helt sær­lig ”orto­doks” over­sæt­tel­se eller grund­skrift. – Beva­res, alt sådant kan have inter­es­se for den histo­ri­ske og filo­lo­gi­ske forsk­ning, men for tro­en spil­ler det ingen rol­le. Og der­med læg­ger vi fuldt og helt afstand til islams opfat­tel­se af bogen som Guds eget dik­te­re­de ord (på ara­bi­sk, selv­føl­ge­lig!) om, hvor­dan vi men­ne­sker skal leve og opfø­re os.

Vi tror, lad os gen­ta­ge det, at Kristus er Vej­en og Sand­he­den og Livet. Vi tror, at Guds Ord er en Per­son, ikke en bog. Bogen er, i det høje­ste, et tro­ens hjæl­pe­mid­del og ikke tro­ens gen­stand. Om så alle ver­dens bib­ler blev brændt på flam­men­de bål, vil­le ilden ikke kun­ne til­in­tet­gø­re Kristus og der­med brin­ge Guds Ord til tavshed.

Vi har læst fra Johan­ne­se­van­ge­li­et i dag – en kort tekst, som i sin mid­te har det vers, vi tol­ker og for­står som et kon­cen­trat af Kri­sti Evan­ge­li­um og der­med som det ene­ste, vi dybest set behø­ver for at vide, hvad kris­ten­dom er. Det gæl­der Joh. 3 vers 16, som lyder sådan her: Thi såle­des elske­de Gud ver­den, at Han gav Sin Søn, den Enbår­ne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal forta­bes, men have evigt liv.

Enhver, som tror på Kristus! Ikke alle muli­ge andre slags tro, for der fin­des, siger apost­len Peter, intet andet Navn under Him­len, hvor­ved vi kan frel­ses. – Og slet ikke tro­en på, at vi ved sær­ligt from­me hand­lin­ger, alt­så ved at leve ord-ret og bog­sta­ve­ligt efter for­skrif­ter­ne i den­ne eller hin bog skul­le kun­ne ret­fær­dig­gø­re os eller fortje­ne frel­sen uden om Kristus og tro­en på Ham.
….
Der er den sene­ste tid opstå­et en meget foru­ro­li­gen­de situ­a­tion i Dan­mark og resten af Euro­pa. Der fin­der en veri­ta­bel fol­ke­van­dring sted, hvor et meget stort antal men­ne­sker fra Mel­le­mø­sten og Afri­ka søger nord­på og skaf­fer sig adgang til de euro­pæ­i­ske lan­de. I den sid­ste uge har vi set en de facto opløs­ning af alle afta­ler til regu­le­ring af til­strøm­nin­gen, vi har set, hvor­dan land efter land giver afkald på at hånd­hæ­ve gæl­den­de reg­ler og for­ord­nin­ger, også her hos os i Dan­mark, hvor myn­dig­he­der­ne har opgi­vet al regu­le­ring, hvor man afspær­rer motor­ve­je for den tra­fik, de er bereg­net til, for i ste­det at over­la­de dem til sto­re grup­per af van­dren­de flygt­nin­ge, hvis iden­ti­tet og mål ingen ken­der. Nog­le kal­der det et begyn­den­de kaos. Kaos, som for­stær­kes af selv­tægt fra et ikke lil­le antal men­ne­sker, som på helt pri­vat basis til­by­der de ure­gi­stre­re­de flygt­nin­ge trans­port tværs gen­nem lan­det. Man­ge sør­ger for at få ind­sat­sen fil­met, så de siden kan udstil­le deres gode ger­nin­ger på face­book og lig­nen­de medi­er: Se bare, hvor god og men­ne­skekær­lig, jeg er …

På den­ne foru­ro­li­gen­de bag­grund blev der i ons­dags udsendt en pres­se­med­del­el­se fra Dan­ske Kir­kers For­ret­nings­ud­valg i sam­ar­bej­de med Kon­takt­grup­pen for Mus­li­mer og Krist­ne. Den var at læse i K. D. i fre­dags, og er sik­kert også ble­vet bragt i andre medi­er. Erklæ­rin­gen har over­skrif­ten: Mus­li­mer og krist­ne opfor­drer til at vise flygt­nin­ge ven­lig­hed og respekt.

Der er noget, der byder mig imod i den­ne erklæ­ring, og jeg har spe­ku­le­ret gan­ske læn­ge over, hvad det er. De fle­ste af de 5 afsnit er gen­ta­gel­ser eller vari­a­tio­ner af over­skrif­ten, alt­så opfor­drin­ger til at vise med­men­ne­ske­lig­hed, ven­lig­hed og respekt over for flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re. Den opfor­dring kan vel ingen have noget imod, hel­ler ikke jeg, tvær­ti­mod. Selv­føl­ge­lig bør vi vise ven­lig­hed og respekt, det er sør­ge­ligt og skam­me­ligt at se, når enkel­te føjer spot til ska­de ved at håne og mis­hand­le men­ne­sker der i for­vej­en har det meget svært.

Men hvad så? Hvad er det, der er galt? Jo, erklæ­rin­gen fra Dan­ske Kir­kers Råd, der nederst på papi­ret præ­sen­te­rer sig som — bestå­en­de af 16 med­lem­skir­ker, her­af Fol­kekir­ken, Den katol­ske Kir­ke, Den Orto­dok­se Kir­ke og en ræk­ke frikir­ker — erklæ­rin­gen fra det­te krist­ne råd næv­ner ikke med ét ord den Kristus, Guds Søn og Ord, som frel­ser enhver, der tror på Ham. Det krist­ne råd fin­der det ikke ulej­lig­he­den værd at næv­ne Kri­sti Navn, det ene­ste Navn under him­len, hvor­ved vi frelses.

I ste­det gør Dan­ske Kir­kers Råds For­ret­nings­ud­valg tro­en til en abstrakt, ube­stemt stør­rel­se, som ikke nød­ven­dig­vis har noget med Kristus at gøre. – Sam­men med Mus­li­mer­nes Fæl­les­råd udta­ler de: Vor gud­stro kal­der på kon­kret hand­ling … for, hed­der det vide­re: der er et kald i vore hel­li­ge bøger om, at vi skal tage imod den frem­me­de … Og så slut­ter pas­sa­gen sådan her: Som krist­ne og mus­li­mer i Dan­mark opfor­drer vi til lokal handling.

Med andre ord: Dan­ske Kir­kers Råd sidestil­ler kri­sten og mus­lim­sk tro som to stør­rel­ser, der egent­lig har helt sam­me ind­hold, blot med lidt for­skel­li­ge ord: ”Vor gud­stro” … og ”vore hel­li­ge bøger” til­si­ger os at optræ­de på dén og dén måde, og der­for opfor­drer vi i fæl­les­skab til den­ne eller hin måde at hand­le på. – Her­fra er der ikke langt til det ukri­ste­li­ge udsagn, at enhver bli­ver salig i sin tro. Til gen­gæld er der uen­de­ligt langt til evan­ge­li­sten Johan­nes’ kon­cen­trat af den krist­ne tro:
Thi såle­des elske­de Gud ver­den, at Han gav Sin Søn, den Enbår­ne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal forta­bes, men have evigt liv.

Ham være lov og pris til evig tid! … Amen.