Metropolit Josephs Fastebudskab 2021 / Lenten Message of Metropolitan Joseph 2021

Read the Len­ten Mes­sa­ge in English

Hvad er vi forpligtede til at sige på Tilgivelsens Søndag?

Vi læser hos evan­ge­li­sten Mat­tæus 18 kapi­tel: Her­re, hvor ofte skal jeg til­gi­ve min bro­der, når han for­syn­der sig imod mig? Er syv gan­ge nok? Og Her­ren Jesus sag­de til ham: Jeg siger dig: ikke syv gan­ge, men halvfjer­s­dindsty­ve gan­ge syv gange!

Den­ne pas­sa­ge fra evan­ge­li­et viser et para­dig­meskift i den from­me jødes sind. De fle­ste men­te den­gang, at, at hvis de til­gav deres næste én gang, var det til­stræk­ke­ligt, og tre gan­ge var stor­sin­det; så hl. Peters tan­ke om at til­gi­ve syv gan­ge var helt “uden for nummer”.

Alli­ge­vel hand­ler Her­rens svar ikke bare om sim­pel mate­ma­tik, halvfjerds gan­ge syv, men det hand­ler om, at vi skal være uden græn­ser i vores til­gi­vel­se. Her­rens Bøn [Fader Vor] taler om, at vi får for­la­del­se for vor skyld i sam­me mål, hvor­med vi for­la­der vore skyld­ne­re. Og vi syn­der hver dag, med eller uden vores vil­je, i tan­ke, ord og hand­ling, bevidst eller ubevidst.

Hvad så Vla­di­ka, siger I: Hvad med dem, som igen og igen sår­er os på den ene eller den anden måde?Hvordan kan vi fort­sæt­te med at til­gi­ve sådan et men­ne­ske? – At til­gi­ve nogen er ikke det sam­me som at sige, at vi fort­sat er på ven­ska­be­lig fod med dem. Hvis nogen ved­va­ren­de sår­er os, kan vi natur­lig­vis læg­ge afstand til dem. Men ønsker vi eller til­fø­jer vi dem ondt, eller hvis vi søger hævn, så er det ikke efter Her­rens vil­je. Vores pligt er at sæt­te dem øverst på vores bøn­ne-liste og så bede til, at Her­ren vil mild­ne deres hjer­ter og bevæ­ge dem til at ven­de sig bort fra sår­en­de opfør­sel. Vi skal bede til Gud, at Han vil fyl­de os med med­fø­lel­sens ånd over for dem, som til­fø­jer os smer­te; for de lider også, og vi må gen­ta­ge nad­ver­bøn­nen, hvor der lyder som føl­ger: Her­re, lad ikke min fjen­de forta­bes for min skyld, thi også jeg er en synder.

Præ­cis som vi er for­plig­te­de til at sige på Til­gi­vel­sens Søn­dag, sådan siger også jeg til jer alle, fædre, brød­re, søstre og ven­ner i Her­ren, som jeg har for­nær­met eller sår­et på nogen måde, jeg beder jer ydmygt om til­gi­vel­se. Pro­steno! Prosti! Jeg til­gi­ver jer! Til­giv I mig! Må Gud til­gi­ve os alle!

Leki Veliki Posti! Jeg ønsker jer en vel­sig­net fastetid!

I kær­lig­hed og bøn

Sign. Met. Joseph

 


What are we obliged to say at Forgiveness Sunday?

Dea­rest Beloved,

We read from the 18th chap­ter of St. Evan­ge­list Mat­t­hew: “Then Peter came to Him and said: “Lord, how often should my bro­t­her sin against me and I for­gi­ve him? Up to seven times?”

And Lord Jesus said to him: “I do not say to you up to seven times, but up to seven­ty times seven.” (21, 22)

This pas­sa­ge from the Holy Gospel’s les­son illu­stra­tes a para­digm shift in the mind of the pious Jew. Most in that time thought for­gi­ving their neig­h­bor once was suf­fi­ci­ent and three times generous, so St. Peter’s thin­king of for­gi­ve­ness up to seven times was “оff the charts”.

Yet the Lord’s answer is not about simp­le math of seven­ty times seven, but about our being limit­less in our for­gi­ve­ness. The Lord’s pray­er spe­aks about our being for­gi­ven by the Lord for our deb­ts (much more serious than simp­le “trans­gres­sions” as some trans­la­tions have) in the same mea­su­re that we for­gi­ve others. And, we sin daily, wil­ling­ly or unwil­ling­ly, in thought, word and deed, known and unknown.

So, dedo Vla­dyka”, you say: “What about tho­se who repe­a­ted­ly wound us in some way? How do we con­ti­nue to for­gi­ve that per­son?” To for­gi­ve someo­ne is not the same thing as to say that we con­ti­nue to chum aro­und with them. If they are con­ti­nu­al­ly doing hurt­ful thin­gs to us, we can certain­ly distan­ce our­sel­ves from them. But to wish them or do them harm or to extra­ct reven­ge is not accep­tab­le to the Lord. Our obliga­tion is to move them to the head of our pray­er list and pray that the Lord will sof­ten their hearts and have them turn from such hurt­ful behavi­or. We must pray that God will fill us with a spi­rit of com­pas­sion for the one who brings us pain, sin­ce they are suf­fe­ring also and we need to repe­at the Pre-Com­mu­ni­on pray­er that has the sen­ten­ce: “Lord, do not let my ene­my come to per­di­tion for the sake of me a sinner,”

Just as we are obli­ged to say at For­gi­ve­ness Sun­day, I say to all of you, fat­hers, bro­t­hers, sisters and fri­ends in the Lord, whom I have offen­ded or woun­ded in any way, I hum­bly beg your for­gi­ve­ness. Pro­steno! Prosti! I for­gi­ve you; For­gi­ve me; God for­gi­ve all!
Leki Veliki posti! Have a bles­sed Gre­at Lent!

With love and pray­er, (S) + Metro­po­li­tan JOSEPH