6. oktober: Hellige apostel Thomas

Hellige apostel Thomas