Ny bog på dansk om Den Ortodokse Kirkes Tro, Tradition og Liturgi

Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kristendom.

Tit­len er:

KRISTUS ER OPSTANDEN

ORTODOKS KRISTENDOM

og for­fat­te­ren er f. Poul Seb­be­lov, præst i Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark.

Bogen, der er udgi­vet på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag, er en ind­fø­ring i cen­tra­le sider af Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi. Den er på 161 sider, garn­hæf­tet og med stift bind.

Bogen har føl­gen­de kapitler:

Pro­log
Kristus er opstanden
Trosbekendelsen
Den Tre­e­ni­ge Gud
Døden
Opstan­del­sen og den yder­ste dom
Kirken
Men­ne­skets guddommeliggørelse
Den frie vilje
Guds­mo­der Maria
Liturgi
Ikoner
Epilog

Bogen er skre­vet fra en posi­tion i Den Orto­dok­se Kir­ke, men også med udblik til både romersk-katolsk og (især) lut­hersk, fol­kekir­ke­lig teo­lo­gi og tro. Den er tænkt som en dansk base­ret intro­duk­tion til Orto­dok­si­en, for­fat­tet og udgi­vet i Dan­mark, alt­så i et over­ve­jen­de fol­kekir­ke­ligt land­skab, og med et ønske om at pege på lig­he­der og brudflader.

Pro­lo­gen skit­se­rer de før­ste kon­tak­ter mel­lem lut­hersk og orto­doks teo­lo­gi i 1500-tal­let samt den nuti­di­ge (mang­len­de) kir­ke­li­ge sam­ta­le i Danmark.

Epi­lo­gen søger at opsum­me­re de lig­he­der og skil­le­linjer, der har været behand­let gen­nem bogens kapit­ler. Den sva­rer også på, hvor­for bogens for­fat­ter for godt 30 år siden fandt det nød­ven­digt at for­la­de den dan­ske fol­kekir­ke og slut­te sig til Den Orto­dok­se Kirke.

Bogen kan købes via mail: forstander@ortodoks.dk

Den koster 250 kr. + forsendelse

Den kan også købes direk­te (hvor­ved for­sen­del­se spa­res) ved fremmøde:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark
Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Kbh. Ø