Fader Alexander Men 1935 - 1990

Fader Alexander Men

Fader Ale­xan­der Men

 

Over­sigt over hans liv og værker

Den indre vej

Se doku­men­tar­film om fd. Alexander

Den 22. janu­ar i år, 2010, kun­ne Ale­xan­der Men være fyldt 75 år, hvis ikke han var ble­vet myr­det på åben gade en tid­lig søn­dag mor­gen i 1990 på vej til at fejre den Gud­dom­me­li­ge litur­gi i en for­stad til Moskva…

Neden­stå­en­de tekst af Ale­xan­der Men, ”Den indre vej”, står i Manu­el pra­tique de prière, udgi­vet i 1998 (édi­tions Cerf, Col­lection Épip­ha­nie, over­sat fra rus­sisk til fransk af Michel Evdokim­ov).

I en meget oplagt og nær­mest mun­ter tone hen­ven­der fader Ale­xan­der sig til sine til­hø­re­re og os andre med det bud­skab, at vi kun kan bekæm­pe mod­løs­hed m.m. ved at gøre brug af ”Åndens løftestang”.

Hans bemærk­ning i sid­ste afsnit: ”I dag lak­ker det mod slut­nin­gen af påske­ti­den”, må bety­de, at det dre­jer sig om den tale, han var invi­te­ret til at hol­de i Påskens Lyse Uge i 1990 på Moskvas olym­pi­ske sta­dion for en stor reli­gi­øs forsamling.

Først en over­sigt over hans liv og værker:

Ale­xan­der Men bli­ver født den 22. janu­ar 1935 i Moskva, i en fami­lie af jødisk oprin­del­se. Hans mor Élé­na og den­nes kusi­ne, Véra Vas­si­lie­va­kaïa, har beg­ge fun­det den krist­ne tro på trods af tidens her­sken­de atei­s­me, og de kom­mer til at bety­de meget for hans ånde­li­ge udvik­ling. Han bli­ver døbt hem­me­ligt i sep­tem­ber sam­ti­dig med sin mor i en isba (træhyt­te) i Zagorsk, tæt ved Saint-Ser­ge-Tre­e­nig­he­dens klo­ster af en præst i ’kata­kom­ber­kir­ken’, fader Sérap­him Batiuokov.

I 1947 tager han kon­takt til Moskvas præ­ste­se­mi­na­ri­um, som er genåb­net tak­ket være de bevil­lin­ger, Sta­lin har givet til Kir­ken under kri­gen. For­stan­de­ren lover at opta­ge ham, når han bli­ver myn­dig. Han opmuntres i sit reli­gi­øse kald af for­stan­de­rin­den for et lil­le hem­me­ligt non­ne­klo­ster i Zagorsk. Alle­re­de da stu­de­rer han Bibelen.

I 1950 bli­ver han altertje­ner i en kir­ke i Moskva. På egen hånd begyn­der han at stu­de­re Kir­ke­fædre­ne. Han for­dy­ber sig i læs­ning af filo­sof­fer­ne. Snart opda­ger han de rus­si­ske reli­gi­øse tæn­ke­re, i sær­de­les­hed Vla­di­mir Solov­jov (1853–1900). Som 15-årig skri­ver han sit før­ste essay, der i kim inde­hol­der hans sene­re værker.

I 1953 kom­mer han ind som elev på Pels­værks­ko­len, i nær­he­den af Moskva.

I 1954 redi­ge­rer han den før­ste ver­sion af Jesu liv, Men­ne­ske­søn­nen

I 1955 flyt­ter Pels­værks­ko­len til Irkout­sk, og han lærer Sibi­ri­en at kende.

I 1956 gif­ter han sig i Moskva med sin klas­se­kam­me­rat, Nata­la Gri­goren­ko. De får bør­ne­ne Élé­na, som bli­ver iko­no­graf, og Mihail.

I 1958 bli­ver han, få uger før sin afslut­ten­de eksa­men fra Pels­værks­ko­len, plud­se­lig eks­klu­de­ret; admi­ni­stra­tio­nen har opda­get, at han regel­mæs­sigt begi­ver sig til bis­pe­går­den for at gøre tje­ne­ste. Han må for­la­de Irkout­sk uden diplom. En ny anti­re­li­gi­øs kampag­ne er under opsej­ling i landet.

Efter hjem­kom­sten til Moskva bli­ver han dia­ko­n­or­di­ne­ret den 1. juni, efter til­skyn­del­se af sin ånde­li­ge vej­le­der fader Nico­laï Goloub­stov, som blandt andre døber Stal­ins datter.

Han påbe­gyn­der kor­re­spon­dan­ce­kur­ser ved Lenin­grads teo­lo­gi­ske semi­na­ri­um.

I 1959 redi­ge­rer han en ny ver­sion af Men­ne­ske­søn­nen.

I 1960 den 1. sep­tem­ber bli­ver han præ­ste­o­r­di­ne­ret i Moskva af biskop Stép­ha­ne, som er på linie med fader Ale­xis Mét­chov (som efter revo­lu­tio­nen dan­ne­de en lil­le sam­let menig­hed af intel­lek­tu­el­le og for­ske­re, og som Ale­xan­der Men hav­de stif­tet bekendt­skab med i 1947)

Han ansæt­tes ved Ala­bi­no sogn i omeg­nen af Moskva.

Han skri­ver Reli­gio­nens kil­der, før­ste bind af men­ne­ske­he­dens ånde­li­ge søgen – fra begyn­del­sen til den bibel­ske Åben­ba­ring – som han arbej­der på i 20 år. De føl­gen­de bind hel­li­ges til­sy­ne­kom­sten af mono­tei­s­men (Magi og mono­tei­s­me), den indi­ske og kine­si­ske ånde­lig­hed (Ved stil­he­dens døre), den græ­ske tan­ke (Dio­ny­sios, Log­os, Skæb­nen) og GT’s pro­fe­ter (Gud­s­ri­gets Bud­brin­ge­re).

Fra 1960 til 1964 restau­re­rer han kir­ken i Ala­bi­no og orga­ni­se­rer sog­nets liv. Unge begyn­der at grup­pe­re sig omkring ham.

I 1964 for­sø­ger myn­dig­he­der­ne, under for­skel­li­ge påskud, at rej­se en sag imod ham, blandt andet ved at ankla­ge ham for tyve­ri i for­bin­del­se med restau­re­re­rin­gen af Ala­bi­nokir­ken. Han udsæt­tes for for­føl­gel­ser og for­hør. Til slut luk­ker man sagen, men for­flyt­ter ham til et andet sogn i Moskva­re­gio­nen, til Tarassovka.

Han påbe­gyn­der kor­re­spon­dan­ce­kur­ser ved det Teo­lo­gi­ske Aka­de­mi i Moskva.

Fra 1964 til 1970 er han ’vikar­præst’ i Taras­sov­ka, og den ansvars­ha­ven­de i sog­net er ham fjendt­ligt stemt. Imid­ler­tid er der et sta­digt sti­gen­de antal af voks­ne og unge, der, i mødet med ham, ønsker at kon­ver­te­re og anmo­der om at bli­ve døbt. Han til­træk­ker intel­lek­tu­el­le, viden­skabs­folk, for­fat­te­re og kunst­ne­re. Han knyt­ter ven­skab med Solzje­nit­syn. Han bli­ver ånde­lig vej­le­der for Nadeja Man­del­stam, enken efter den sto­re dig­ter Ossip Man­del­stam, der døde i gulag.

Han fort­sæt­ter med at skri­ve på sin reli­gions­hi­sto­rie og lærer sig græsk og hebræisk.

Fra 1968 til 1970. I 1968 afslut­ter han, inden for det teo­lo­gi­ske kor­re­spon­dan­ce­kur­sus’ ram­mer, sin dok­to­raf­hand­ling om ”De mono­tei­sti­ske ele­men­ter i de præ-krist­ne reli­gio­ner og filo­so­fi­er”.

Han ind­sam­ler mate­ri­a­le om det berøm­te Opti­na Pusti­na klo­ster, især hos dig­te­ren Nadej­da Pav­lovitch, der arbej­der som bibli­o­te­kar på klo­stret og er ånde­lig dat­ter af sta­rets Necta­ri­us (død 1927).

Det krist­ne ori­en­tal­ske Cen­ter i Bruxel­les publi­ce­rer den rus­si­ske ori­gi­na­lud­ga­ve af hans bog Men­ne­ske­søn­nen, hvis manuskript er ble­vet bragt til Vesten af nog­le ven­ner. Efter­føl­gen­de bli­ver en halv snes andre bøger af fader Ale­xan­der publi­ce­ret af sam­me for­lag, og der­ef­ter hem­me­ligt bragt til­ba­ge til Rusland. Ingen af dis­se vær­ker bli­ver udgi­vet i Rusland i hans leve­tid. Såle­des udkom­mer i 1969 Him­len på jor­den, en for­kla­ring af den orto­dok­se litur­gi, og Reli­gio­nens kil­der i 1970.

Fra 1970 til 1983. I 1970 for­flyt­tes han til sit nye sogn Navaïa Dérév­nia, en tre­di­ve km nord for Moskva, hvor han bli­ver til sin død.

Her­ef­ter hel­li­ger han stør­ste­delen af sin tid til pasto­ral akti­vi­tet og mis­sion. Fra hele lan­det kom­mer man til ham. Ille­galt, som det jo måt­te være på den tid, orga­ni­se­rer han bøn­ne­grup­per, bibelstu­die- og kate­ke­se­grup­per. Han skri­ver Noter om bøn og tre bøger for børn: Hvor kom­mer det hele fra?, Ver­dens Lys, Ver­dens Salt.

Han afslut­ter fle­re binds reli­gions­hi­sto­rie og arbej­der på adskil­li­ge vær­ker om Bibe­len, i 1981 under tit­len Hvor­dan skal vi læse Bibe­len?, Nøg­le til læs­ning af den hel­li­ge Skrift og kom­men­ta­rer til NT, brugt i en udga­ve af Bibe­len lige­le­des udgi­vet af Det krist­ne ori­en­tal­ske Cen­ter i Bruxelles.

Paral­lelt med alle dis­se akti­vi­te­ter og for at brød­fø­de sin fami­lie skri­ver han som ”neger” (ano­nym hjæl­per, som skriver/oversætter i en anden forfatter/oversætters navn. /red.) bl.a. om de før­ste Kir­ke­fædre og fle­re andre emner.

I 1979 dør hans mor Élé­na, som har bistå­et ham meget i præsteembedet.

I 1983 i Bruxel­les udkom­mer sjet­te og sid­ste bind af reli­gio­ner­nes histo­rie På tær­s­k­len til det Ny Testa­men­te.

Fra 1983 til 1984 bli­ver han ofte tru­et af KGB og under­læg­ges en stri­be for­hør. Han må del­vis opgi­ve kon­tak­ten med sine ånde­li­ge børn for ikke at udsæt­te dem for fare. Han hel­li­ger sig for­be­re­del­sen af en stor bibelstu­di­e­en­cykl­ope­di, som end­nu ikke er ble­vet udgivet.

I 1986 sæt­ter KGB ind med en ny offen­siv, som udmønt­er sig som angreb i pres­sen, hvor han ankla­ges for at have ”orga­ni­se­ret en reli­gi­øs kreds”.

I 1988 fejres 1000-året for Ruslands dåb. Fejrin­gen mar­ke­rer afslut­nin­gen på den for­føl­gel­se af de krist­ne, der brød ud umid­del­bart efter den bol­sje­vi­sti­ske revo­lu­tion i 1917.

Lige før min­de­høj­ti­de­lig­he­der­ne i for­bin­del­se med jubilæ­et, hol­der han sin før­ste offent­li­ge konference.

Fra 1988 til 1989. Alle­re­de fra slut­nin­gen af 1988 får han til­budt mulig­hed for at præ­di­ke og hol­de kon­fe­ren­cer i sto­re for­sam­lings­lo­ka­ler i fabrik­ker og klub­ber, i radio­en og fjern­sy­net. Han benyt­ter sig af den nye reli­gi­øse poli­tik og gri­ber enhver lej­lig­hed til at for­kyn­de Evan­ge­li­et.

Han igang­sæt­ter en ræk­ke akti­vi­te­ter, udfø­rer pio­ner­ar­bej­de. For eksem­pel besø­ger han regel­mæs­sigt et bør­ne­ho­spi­tal, skaf­fer medi­cin og injek­tions­sprøjter fra Cana­da og Ita­li­en. Han brin­ger hjælp til hjem­kom­ne sol­da­ter, der er ble­vet ned­brud­te og trau­ma­ti­se­re­de af kri­gen i Afghanistan.

Han er medstif­ter af Bibel­sel­ska­bet og tids­skrif­tet ”Bibe­lens Ver­den”. Han opret­ter et ”orto­dokst uni­ver­si­tet”, åbent for alle, med det for­mål at til­by­de en teo­lo­gisk og bibelsk uddan­nel­se for læg­folk. Han ska­ber ”Kul­tu­rel renæs­san­ce”, et sel­skab med et oply­sen­de og huma­ni­tært formål.

Efter at have været ”vikar” i mere end tyve år bli­ver han ende­lig udnævnt som ansvar­lig præst for sit sogn. Men han føler også stær­ke­re end nogen­sin­de, at hans dage er tal­te. Han mod­ta­ger død­strus­ler.

I 1990 ved påske­tid bli­ver han invi­te­ret til at del­ta­ge som taler ved en stor reli­gi­øs for­sam­ling på Moskvas olym­pi­ske sta­dion. Fjern­sy­net bestil­ler en ræk­ke udsen­del­ser af ham.

Den 2. sep­tem­ber ind­vi­er han en kate­ke­sesko­le for børn i sin landsby.

Søn­dag den 9. sep­tem­ber, klok­ken seks om mor­ge­nen, bli­ver fader Ale­xan­der, under end­nu uopkla­re­de omstæn­dig­he­der trods utal­li­ge under­sø­gel­ser, myr­det med økse­hug på åben gade, på vej til at fejre den Gud­dom­me­li­ge liturgi.

Man kal­der ham hyr­de, pro­fet, mar­tyr, apo­stel: Den rus­si­ske præst Ale­xan­der Men var én af de strå­len­de og dyna­mi­ske skik­kel­ser, der mar­ke­rer den soci­a­le, poli­ti­ske og øko­no­mi­ske over­gang. Han befandt sig på over­gan­gen mel­lem to sto­re epo­ker i den rus­si­ske histo­rie: Kom­mu­nis­men, der blev ind­ledt af den bol­sje­vi­sti­ske revo­lu­tion i okto­ber 1917 og ”efter-kom­mu­nis­men”, der blev ind­ført af Mik­haïl Gor­bat­chev, da han kom til mag­ten i Kom­mu­ni­st­par­ti­et i 1985.

Fader Ale­xan­ders tragisk kor­te liv dæk­ke­de de skif­ten­de peri­o­der af ned­trap­ning og optrap­ning i for­føl­gel­ser­ne af Kir­ken under Sta­lin og hans efter­føl­ge­re, der til sidst mun­de­de ud i Mik­haïl Gor­bat­chevs perestroïka.

Det var under over­skrif­ten pere­stroïka, at fader Ale­xan­der leve­de de to sid­ste år af sit liv. I de to år, som gik for­ud for dra­bet på ham, nåe­de han at hol­de ca. 200 kon­fe­ren­cer om kris­ten­dom for det mest for­skel­lig­ar­te­de publi­kum, man skrev om ham i avi­ser og revy­er, der var bud efter ham i radio- og tv-udsen­del­ser, man begynd­te at udgi­ve hans bøger i Rusland, bøger der tid­li­ge­re ude­luk­ken­de blev udgi­vet i udlandet…

Fader Ale­xan­der Mens arv er meget betyd­nings­fuld i man­ge hen­se­en­der ikke blot for Rusland og den orto­dok­se ver­den, men for hele den krist­ne ver­den, han figu­re­re­de blandt ”Tro­ens vid­ner i det XX århund­re­de” – han var ble­vet fore­slå­et af De katol­ske biskop­pers Kon­fe­ren­ce i Frank­rig – frem­hæ­vet i for­bin­del­se med en øku­me­nisk min­de­høj­ti­de­lig­hed, der fandt sted i Colos­se­um i Rom den 7. maj 2000, og var fore­stå­et af pave Johan­nes-Paul II.

Den indre vej

Af fader Ale­xan­der Men

Vi har alle vore grun­de, ydre som indre, til at føle os træt­te og tyn­ge­de. At håbe, at situ­a­tio­nen vil ændre sig radi­kalt på én eller anden måde – fx når vi får ferie – er omsonst, for vi har alle­re­de holdt fle­re feri­er, uden at vi af den grund er ble­vet vores tyng­de og træt­hed kvit.

Vi er alle unge, I er i hvert fald. Vi lever i en under­lig, men også mun­ter tid, som jeg slet ikke er ked af at leve i, selv om den sæt­ter homo sapi­ens’ ner­ver på en hård prø­ve. Så meget desto mere som vi bor i en stor­by og der­med er under­lagt et udmat­ten­de pres. Men hvad kan vi gøre ved det?

Det mang­ler ikke på forslag:

afspæn­ding, diver­se selv­træ­nings­pro­gram­mer osv. jeg har stu­de­ret dem både i teo­ri og prak­sis. Jeg har fun­det ud af, at de bestemt ikke er dår­li­ge, men kun er for folk, der har fri­tid nok. Vi er under­lagt fak­to­rer, som er urok­ke­li­ge. Vi ken­der pro­cent­de­len af vore arve­li­ge fak­to­rer, de utal­li­ge kon­flik­ter som duk­ker op på vores arbejds­plads og hjem­me, kort sagt vores liv er langt fra fri­ta­get for van­ske­lig­he­der. De natur­li­ge mid­ler til at rege­ne­re­re, til at for­ny os fore­går i slo­w­mo­tion, eller slet ikke. Der­for vil jeg gan­ske enkelt min­de jer om noget, som I nok selv er fuldt ud klar over, nem­lig at der eksi­ste­rer over­na­tur­li­ge mid­ler til at hjæl­pe os ud af kni­ben. Det er kun ved at gøre brug af åndens løf­te­stang, at man til syven­de og sidst kan mod­ta­ge extra kraft til at over­vin­de sjæ­lens doven­skab og svagelighed.

For at nå der­til skal man ikke, som i selv­træ­nings­pro­gram­mer­ne, anven­de sær­li­ge kon­cen­tra­tions­me­to­der, have megen tid til sin rådig­hed, men man må nød­ven­dig­vis ofre mindst en 6 ‑10 minut­ter om dagen på bøn, et abso­lut mini­mum: Hvad end ens livs­be­tin­gel­ser er, skal man sim­pelt­hen reci­te­re bøn­ner­ne, ikke ofre min­dre tid på Evan­ge­li­et, på hele den Hel­li­ge Skrift. Euka­ri­stien er lige­le­des nød­ven­dig, lige­som bøn i fæl­les­skab. Dis­se fire ting er ikke teo­ri, men afprø­vet i praksis.

Hvor man­ge kom­mer ikke til mig i den­ne til­stand af sva­ge­lig­hed, som er vores fæl­les lod, og siger til mig: ”Jeg hen­gi­ver mig ikke til en sådan prak­sis.” Lige i øje­blik­ket ved jeg ikke, hvad jeg skal sva­re dem. Det er som, hvis en læge sag­de til sin patient: ”Du har dår­lig lever, du må ikke spi­se fede og sal­te ting…”, og han så repli­ce­re­de: ”Dok­tor, jeg spi­ser mæng­der af flæsk og sild hver dag.” Lægen kan kun løf­te sine hæn­der mod himlen…

Der fin­des præ­ci­se meto­der, hvis resul­ta­ter er afprø­ve­de. Deres prak­ti­ske anven­del­se er i øvrigt æld­gam­mel. Vi bør huske på, at Guds gave såvel som den gud­dom­me­li­ge nåde og vel­sig­nel­se ikke er en patent­løs­ning eller et hvil­ket som helst hjæl­pe­mid­del, hvis vi glem­mer det, så går vores sel­v­op­ta­get­hed og vores krav over for Gud frem for alt andet.Vi vil ikke være Hans skab­ning, men gøre Ham til vores ting, en ting der kan tje­ne os. Med andre ord, man på gale veje, og det er tvin­gen­de nød­ven­digt at begi­ve sig ind på den indre vej og gå i dybden. […]

Vi har tre typer bøn: bøn­ner om opfyl­del­se af for­skel­li­ge behov – vores fore­truk­ne bøn­ner, bøn­ner hvor vi angrer og tak­si­gel­ses­bøn­ner. Behovs­bøn­nen er vel­sig­net og påbudt. Selv ”Fader vor” inde­hol­der behov. Læg dog mær­ke til, at det ikke er beho­ve­ne, der kom­mer i før­ste ræk­ke, men bøn­nen om evnen til at mod­ta­ge, ønsket om at være i over­ens­stem­mel­se med Guds vil­je: ”Din vil­je ske, kom­me dit rige”; først der­ef­ter hed­der det: ”Giv os i dag vort dag­li­ge brød.” Det er den indre fri­gø­rel­se, for­stå det. Vi er ikke frie, og for at fri­gø­re os må vi først ret­te på vore ånde­li­ge ”skul­dre”, der er ble­vet helt krum­bø­je­de under byr­den. Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt, at hvis vi før­te blot halv­de­len af Bjerg­præ­di­ken ud i livet, vil­le alle vore kom­plek­ser for­svin­de. Det må vi tro på. Ustand­s­e­ligt er der noget, der nager os, som kan frem­kal­de en neu­ro­se: Man skal gøre det ene og det andet, man skal hele tiden alt muligt. Langt fra at være en hjælp er den slags akti­vi­te­ter kun en kil­de til pro­ble­mer; de bli­ver til fik­se idéer og ska­ber et liv i evig bekymring.

Husk dog på, at vi er døde­li­ge, at livet er kort, og at Her­ren har sagt:

”I skal ikke bekym­re jer om, hvad I spi­ser og drik­ker i mor­gen” (Mat 6:25; Luk 12:22). [ …] Selv om vi læg­ger pla­ner for frem­ti­den, så bør de blot være en løs skit­se, ikke en tyn­gen­de byr­de, der under­ku­er os.

Vi er frie, og vi er lyk­ke­li­ge, på trods af de onder som vi er under­lagt, for­di vi er del­ta­ge­re i det gud­dom­me­li­ge myste­rie. Der åbner sig et vid­strakt, for­bløf­fen­de og forun­der­ligt per­spek­tiv for os. Des­u­den får vi brød­re og søstre her i kir­ken, i hele byen, over hele jor­den. Vi er inkorpo­re­ret i den gud­dom­me­li­ge evighed.

End­nu en for­bløf­fen­de ting: Vi kan betrag­te enhver ting, abso­lut alt, de viden­ska­be­li­ge form­ler, et hvil­ket som helst fæno­men gen­nem det gud­dom­me­li­ge pris­me. I mor­ges tænd­te jeg for tv’et, en blæks­p­rut­te kom til syne. Hvil­ket syn, sim­pelt­hen gud­dom­me­ligt! Fil­men var desvær­re ved at være slut, men dis­se få sekun­der fyld­te mig med begej­string. Den mest almin­de­li­ge ting kan frem­kal­de en hen­ryk­kel­se i os. Vi må ikke miste den­ne evne til at se på en ny måde på tin­ge­ne, på vore nære, på ver­den omkring os, bli­ve et nyt men­ne­ske og leve med stør­re let­hed, skub­be grun­de­ne til mod­løs­hed langt bort fra os, når det er nød­ven­digt, hæve os over dem, opfø­re os som frie rej­sen­de. Apost­len Paulus skri­ver, at vi blot er ”frem­me­de og udlæn­din­ge på jor­den” (Heb 11:13). I ét af de apo­kry­fe evan­ge­li­er siger Her­ren Jesus, at ver­den er en bro, og en bro er et overgangssted.

Vi siger om Fade­ren, at Han er i Him­le­ne. Hvad er en far? Det er vores slægt­ning, det er ham vi frem for nogen er i slægt med. Og hvad bety­der ”i Him­le­ne”? Det er et andet plan af vir­ke­lig­he­den, det er vores fæd­re­land. Jeg bru­ger ikke ”Fæd­re­land” i betyd­nin­gen jor­disk føde­sted eller et sted, som vi føler os sær­ligt knyt­te­de til, men som et sted, der ikke har sin lige. Sjæ­len kan knyt­te sig til en gade, et hus, et sprog, en by, et land. Det lig­ger natur­ligt for os, sådan er vi skabt. Men det, vi kal­der ”Fæd­re­land”, er noget andet, van­ske­ligt at begri­be. Ler­mon­tov har for­søgt at gøre det begri­be­ligt i et berømt digt, hvor sjæ­len, efter at være ble­vet bragt til jor­den af en engel på sit fød­sels­tids­punkt, for altid beva­rer ekko­et af eng­le­nes sang i sig. Det er kun et bil­le­de, men et sigen­de bil­le­de for­di vores Fæd­re­land befin­der sig andet­steds. Et eller andet for­bin­der os med Åndens ver­den, der­for er vi gæster på den­ne jord, hvor vi af og til føler os så dår­ligt til­pas; vi bli­ver del­vist bevid­ste om alt det, i den udstræk­ning den­ne ver­den er dan­net af sim­pel mate­rie og ”lig­ger under for den onde” (1Joh 5:19). Vi stø­der os på ham, og han sår­er os. Så er det så meget desto vig­ti­ge­re at påkal­de Ånden, må I for­stå. Det er især, når vi er for­sam­le­de, at Ånden kom­mer. Det er der­for, vi for­sam­les i kir­ken og beder sam­men, så meget vi formår.

I dag lak­ker det mod slut­nin­gen af påske­ti­den, og vi synes at genop­le­ve alle de sto­re begi­ven­he­der. På ny kom­mer den genop­stand­ne Her­re os i møde, som Han gjor­de med sine discip­le på vej­en til Emmaüs, idet Han sag­de: ”Fred være med jer” (Luk 24:36; Joh 20:19). ”Fred være med jer” er ikke blot en hil­sen hos de gam­le hebræ­e­re. Natur­lig­vis brug­te Han den i den betyd­ning, men der­u­d­over til­lag­de Han den noget meget dybt. På hebræ­isk bety­der sha­lom (fred) ikke blot ”ikke krig”, men rum­mer også en sær­lig vel­sig­nel­ses­ge­stus, en sær­lig til­stand af sjæle­fred, nær­hed til Gud. Det er den fred, vi beder Ham om, fred med Gud, fred med hin­an­den. Vi skal bede for at føle, at Han er med os i sel­ve det­te øje­blik. Guds Ord vil være med os, vi vil tage Det med hjem, Det vil leve i os, og vi vil for­sø­ge at leve i lyset og håbet. Vi er lyk­ke­li­ge, men ken­der ikke vores lyk­ke, vi er rige, men råder ikke over rig­dom­men til gavn for os selv. Der­for skal vi i dag ren­se os for vore for­syn­del­ser og bekym­rin­ger, vor foru­ro­li­gel­se og vor ven­ten, vore syn­der og vor smer­te. Og vi skal bede Her­ren om at give os styr­ke. Det er det vigtigste.

Og nu: lad os bede!

Kil­der:
www.pagesorthodoxes.net

Lumière du Tha­bor, Bul­le­tin des Pages Orthodoxes 

La Trans­fi­gu­ra­tion, Bul­le­tin numéro 37 – décem­bre 2009

Præ­sen­ta­tion, udvalg og over­sæt­tel­se ved Inger Bir­git­te Bjerg 20.01.2010