Erklæring angående Vassula Ryden

Fra Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat i Kon­stan­ti­nopel er der den 16. marts 2011 udsendt en erklæ­ring, som ude­luk­ker Vas­su­la Ryden fra Den Orto­dok­se Kir­ke. I erklæ­rin­gen står der bl.a:

”For at yde gavn­lig beskyt­tel­se mod far­lig ånde­lig for­vir­ring af hele det from­me, orto­dok­se folk, som ikke er inde i sager, som skju­ler en risi­ko for ånde­ligt blænd­værk, ude­luk­ker vi fra Moder­kir­ken Vasi­liki Pen­taki Para­ske­vis Ryden, i vide kred­se kendt under nav­net ’Vas­su­la’, og hen­des orga­ni­sa­tion, som er etab­le­ret under over­skrif­ten ’ Sandt Liv i Gud’, og som ube­sin­digt og over­fla­disk præ­sen­te­rer en lære, base­ret på en påstå­et ’direk­te dia­log mel­lem hen­de selv og Kir­kens grund­læg­ger, Jesus Kristus vor Her­re.’ (Vi ude­luk­ker) lige­le­des dem, som af hen­de er ble­vet vun­det til at være for­kæm­pe­re for ”Sandt Liv i Gud”, som egen­mæg­tigt afvi­ger fra Kir­kens Gud-giv­ne lære, men som også væk­ker anstød hos from­me, tro­en­de ortodokse”.

Erklæ­rin­gen slut­ter såle­des: ”Ende­lig udtryk­ker vi Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kats dybe sorg over hand­lin­ger­ne hos nog­le – hel­dig­vis få – med­lem­mer af Den Orto­dok­se Kir­kes præ­ste­skab, som har del­ta­get ved nævn­te ’Vas­su­las’ cau­se­ri­er og givet hen­de et ’orto­dokst certifikat’.”

Erklæ­rin­gen fra Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat er gen­gi­vet på den fransk­spro­ge­de blog orthodoxologie.blogspot.com, som præ­sen­te­rer den sådan her:

ENDELIG! … Gen­nem lang tid (fle­re årti­er) har orto­dok­se tro­en­de ønsket en sådan beslut­ning for at und­gå at from­me, men enfol­di­ge sjæ­le skul­le for­vil­de sig ind i den­ne usun­de og afspo­re­de ånde­li­ge for­ryk­t­hed. Bed­re sent end aldrig!”