Bogomtale: Peter Halldorf manipulerer

Und­ta­gel­ses­vis brin­ger vi en bog­om­ta­le. Det gør vi, for­di den­ne bog går tæt, ikke blot på Den Orto­dok­se Kir­ke, men på navn­giv­ne per­so­ner fra vort Ærke­stift. Og gør det på en util­ste­delig måde, som dels er stærkt manipule­rende, dels mis­bru­ger offent­ligt, hvad der er sagt og gjort i diskretion.

På det sven­ske for­lag Artos er der her i for­å­ret 2016 udkom­met end­nu en bog af den sven­ske pin­se­præst Peter Hal­l­dorf. Et ”mani­fest for kri­sten enhed” kal­der for­fat­te­ren selv udgi­vel­sen, som fyl­der 80 sider i A‑5 for­mat med tit­len ”Att älska sin näst­as kyr­ka som sin egen” (”at elske sin næstes kir­ke som sig egen”).

Hal­l­dorf har de sene­re år haft en del gen­nem­slags­kraft i såkaldt ”karis­ma­ti­ske”, kir­ke­li­ge kred­se i Skan­di­navi­en, kred­se, der flit­tigt flir­ter med orto­doks kris­ten­dom. Bl. a. er han ophavs­mand til det tem­me­lig komi­ske fæno­men, ”ørkenguds­tjenester”, en kari­ka­tur af den orto­dok­se litur­gi med sand på gul­vet og præ­ster på bare fød­der. I den­ne, hans sene­ste udgi­vel­se, frem­ma­ner Hal­l­dorf end­nu en gang fore­stil­lin­gen om syn­lig kri­sten enhed, højt hævet over alle tros­mæs­si­ge, teo­lo­gi­ske og litur­gi­ske for­skel­le. Det er ufor­plig­ten­de drøm­me­ri­er, som slet ikke for­hol­der sig til vir­ke­lig­he­dens histo­ri­ske, teo­lo­gi­ske og dog­ma­ti­ske grun­de til split­tel­sen mel­lem kristne.

Peter Hal­l­dorf lader som om, alle de brud­fla­der, der er mel­lem Den Orto­dok­se Kir­ke og så de grup­pe­rin­ger, kato­lik­ker og pro­te­stan­ter, som gen­nem histo­ri­en har skilt sig ud fra Kir­ken, slet ikke eksi­ste­rer. Han fore­gi­ver, at de teo­lo­gi­ske og lære­mæs­si­ge for­skel­le ikke er vir­ke­li­ge, men blot over­fla­di­ske mis­for­stå­el­ser, og at alle krist­ne der­for bur­de kun­ne dele nad­ver på tværs af kir­ke­ligt tilhørsforhold.

I vir­ke­lig­he­dens ver­den er der imid­ler­tid kla­re og defi­ner­ba­re mod­sæt­nin­ger mel­lem orto­dok­se, kato­lik­ker og pro­te­stan­ter. De mod­sæt­nin­ger tager Hal­l­dor­fs frem­stil­ling ikke afsæt i, og der­for bli­ver den grund­læg­gen­de mis­vi­sen­de. I ste­det fast­hol­der han en illu­so­risk fore­stil­ling om kir­ke­lig enhed med den sam­me besvær­gen­de for­mu­lar, han igen og igen gen­nem sit for­fat­ter­skab har benyt­tet: ”Vej­en til enhed går ikke gen­nem kon­ver­te­ring til hin­an­dens kir­ker” (p. 28).

Frem for teo­lo­gisk, tros­mæs­sig og litur­gisk afkla­ring gen­nem drøf­tel­ser fore­stil­ler Peter Hal­l­dorf sig vist nok, at den kir­ke­li­ge enhed skal kom­me grad­vist, der­ved at krist­ne fra de for­skel­li­ge, såkald­te ”kon­fes­sio­ner” via ind­byr­des kær­lig­hed lang­somt og umær­ke­ligt smel­ter sam­men. Det­te from­me håb og den­ne luf­ti­ge illu­sion om enhed hin­si­des enhver dog­ma­tik søges under­byg­get, ikke ved teo­lo­gi­ske argu­men­ter, men gen­nem frem­hæ­vel­se af mere eller min­dre karis­ma­ti­ske enkelt­per­so­ner fra for­skel­li­ge kir­ke­sam­fund bl.a. grund­læg­ge­ren af pin­se­be­væ­gel­sen (!), Wil­li­am Sey­mour, og den katol­ske Foco­la­re­be­væ­gel­ses ophavskvin­de, Chi­a­ra Lubich. Dis­se og end­nu fle­re blev, skri­ver Hal­l­dorf, ”vid­ner om at Kristus umu­ligt kan være delt” (p. 19).

Efter såle­des at have listet nog­le af sine per­son­li­ge for­bil­le­der op slut­ter Peter Hal­l­dorf med at spil­le, hvad han lader til at opfat­te som et over­be­vi­sen­de trum­kort. Det gæl­der Gun­nell Val­lquist, man­ge­årigt med­lem af Det Sven­ske Aka­de­mi, som døde 97 år gam­mel i jau­ar 2016. Val­lquist var kato­lik (i øvrigt kon­ver­tit!), men var angi­ve­ligt til­truk­ket af Den Orto­dok­se Kir­ke. Hun var fransk­kyndig, hav­de fransk som sit fag, og kom gen­nem en årræk­ke til påskefej­ring i Den hel­li­ge Tre­e­nig­heds Menig­hed i kryp­ten i Rue Daru i Paris. Menig­he­den hører til vort Ærke­stift, Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Eks­ar­kat. Hal­l­dorf cite­rer fra Val­lquists dag­bog, som hun har over­ladt ham inden sin død. Hun beret­ter om, hvor­dan hun lær­te f. Boris Bobrin­skoy at ken­de under hans besøg i Sve­ri­ge i 1988, og så hed­der det i dag­bo­gen: ”Søn­dag den 5. novem­ber 2000 i kryp­ten i katedralen ved Rue Daru, cele­brant var fader Boris Bobrin­skoy … Jeg stil­le­de mig i kø … jeg mød­te fader Boris’ blik … og jeg fik lov at gå frem. En mær­ke­dag i mit liv. Siden var jeg hvert år vel­kom­men til kom­mu­ni­on, når han cele­bre­re­de.” (p. 45 – 46).

Man for­nem­mer Hal­l­dor­fs tri­umf ved at kun­ne beret­te om en (gan­ske vist kon­ver­te­ret) kato­lik, som mod­ta­ger nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke. Men for at ingen skal være i tvivl med­ta­ger han end­nu en afgø­ren­de pas­sa­ge fra Gun­nell Val­lquists dag­bog: ”Ærke­bi­skop Gabri­el blev infor­me­ret om sagen, god­kend­te den, men beto­ne­de at den ikke måt­te bli­ve kendt” (p. 46).

Den­ne sid­ste sæt­ning er vig­tig! Den bur­de Peter Hal­l­dorf have læst mere end én gang, han bur­de have tænkt grun­digt over den og lagt sig den på sin­de, inden han mis­brug­te den til sine egne for­mål på en måde, som er stik imod dét, Ærke­bi­skop Gabri­el opfor­drer til.

Ved at offent­lig­gø­re den kon­tro­ver­si­el­le beret­ning bevæ­ger Peter Hal­l­dorf sig langt ud over anstæn­dig­he­dens græn­ser! Det er selvsagt ikke muligt at afgø­re, hvad der fak­tisk har fun­det sted. Men hvis histo­ri­en er sand, hvil­ket ikke er ude­luk­ket, ja, så bur­de Hal­l­dorf have respek­te­ret Ærke­bi­skop Gabri­els påbud om diskre­tion frem for at mis­bru­ge en åben­lys und­ta­gel­se fra den gene­rel­le regel, en enkelt­stå­en­de, per­son­lig rela­tion, mis­bru­ge den i sine sta­digt til­ba­ge­ven­den­de for­søg på at udvi­ske alle for­skel­le og i ste­det gøre und­ta­gel­sen til reglen.

Jeg ken­der udmær­ket beg­ge de per­so­ner, Gun­nell Valquist næv­ner. Fader Boris var rek­tor på det orto­dok­se teo­lo­gi­ske insti­tut Saint-Ser­ge i Paris, den­gang jeg i 1990erne var ind­skre­vet som stu­de­ren­de dér, og jeg har fle­re gan­ge fejret Litur­gi sam­men med ham i Rue Daru. Ærke­bi­skop Gabri­el ordi­ne­re­de mig som præst i Oslo i 2003 under ét af sine besøg i Skan­di­navi­en, og han var min og resten af Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Eks­ar­kats ærke­bi­skop frem til sin død i 2013.

Ærke­bi­skop Gabri­el (som for resten var kon­ver­tit til Den Orto­dok­se Kir­ke!) og fader Boris var i deres præ­ste­li­ge vir­ke åbne og vidt fav­nen­de men­ne­sker, og jeg kan ikke ude­luk­ke, at de i helt sær­li­ge til­fæl­de kan have dis­pen­se­ret fra gæl­den­de ord­nin­ger. Til gen­gæld kan jeg garan­te­re for, at de beg­ge to var helt kla­re på, hvad Kir­ken er, og hvad Kir­ken ikke er. Ingen af dem var front­kæm­pe­re for ”gren-teo­ri­en”, sådan som Hal­l­dorf er. De var i deres teo­lo­gi og prak­sis helt på linie med Metro­po­lit Kal­li­stos Ware (som for resten også er kon­ver­te­ret til Den Orto­dok­se Kir­ke!), og med hans defi­ni­tion af Kirken:

”Den Orto­dok­se Kir­ke tror i al ydmyg­hed om sig selv, at den er ’den ene hel­li­ge, katol­ske og apo­stol­ske Kir­ke’, som næv­nes i Tros­be­ken­del­sen. Det­te er den grund­læg­gen­de over­be­vis­ning, som leder orto­dok­se krist­ne i deres rela­tio­ner med andre krist­ne. Der er split­tel­se mel­lem krist­ne, men Kir­ken selv er ikke split­tet og kan hel­ler aldrig bli­ve det.”
(Ware: ”The Ortho­dox Church”, Pengu­in Books 1963 p. 315, min ovs.)

f. Poul