Ærkebiskop Gabriel udnævnt til Ridder af Den Hellige Grav

Ærkebiskop Gabriel udnævnes som ridder af Den Hellige Grav

Søn­dag den 30. Okto­ber deko­re­re­de Hans Hel­lig­hed, Patri­ark af Jeru­sa­lem, Theo­fi­los III, Hans Emi­nen­ce Ærke­bi­skop Gabri­el af Coma­ne, Eks­ark for Den øku­me­ni­ske Patri­ark med det sær­li­ge kors som Rid­der af Den Hel­li­ge Grav.

Udmær­kel­sen blev over­rakt i patri­ar­ka­tet på dagen, som afslut­te­de Ærke­stif­tets pil­grims­rej­se til Det hel­li­ge Land under det besøg, Ærke­bi­skop Gabri­el aflag­de hos patri­ar­ken for at tak­ke den­ne for ven­lig mod­ta­gel­se. Ærke­bi­skop Gabri­el blev her ledsa­get af fle­re præ­ster samt af Hiero­di­a­kon Athanasios.

Ved over­ræk­kel­sen under­stre­ge­de patri­ar­ken, at den­ne ære­ful­de udmær­kel­se kun udde­les af Jerus­a­lems Patri­ar­kat, Kir­ker­nes moder, ved helt sær­li­ge lej­lig­he­der, og at den til­de­les Ærke­bi­skop Gabri­el af Coma­ne i aner­ken­del­se af hans pasto­ra­le ind­sats som Ærke­bi­skop og for hans vid­nes­byrd om Orto­dok­si­en i Vesteuropa.

Hans Emi­nen­ce Ærke­bi­skop Gabri­el tak­ke­de, meget rørt, Hans Hel­lig­hed og sag­de, at han, på veg­ne af Ærke­stif­tet, for­plig­te­de sig til aktivt at støt­te patri­ar­ka­tet i form af hjælp til én eller fle­re unge fra Jeru­sa­lem, som måt­te ønske at kom­me til Paris for at stu­de­re ved Insti­tut Saint Serge.

Kil­der:
Ærke­stif­tets hjemmeside
Jerus­a­lems Patri­ar­kats hjemmeside

Over­sat og for­kor­tet af redaktionen.