45. stiftsmøde i Detroit 20. - 24. juli 2023

Metropolit Joseph, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit, 23. juli 2023.
Metro­po­lit Joseph, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit, 23. juli 2023.

I dage­ne tors­dag den 20. juli til man­dag den 24. juli 2023 delt­og f. Poul Seb­be­lov og kir­ke­læ­ser Jakob Smith som repræ­sen­tan­ter for Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed i det 45. stifts­mø­de i vores stift. Mødet fandt sted i Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

Alle­re­de tors­dag efter­mid­dag hav­de der været møder med vores biskop Metro­po­lit Joseph, møder, som var for­be­holdt popa­di­as and dia­co­nis­sas, alt­så ægte­fæl­ler til præ­ster og diakoner.

Fre­dag mor­gen den 21. juli blev der fejret biskop­pe­lig Litur­gi i Hl. Cle­ment af Ohrid Kirke.

Mens vi venter på transport til kirken inden morgentjenesten, fredag den 21. juli 2023, møder vi vores biskop, Metropolit Joseph for første gang i hotellets lobby. Fra venstre: Metropolit Joseph, fader Poul.
Mens vi ven­ter på trans­port til kir­ken inden mor­gentje­ne­sten, fre­dag den 21. juli 2023, møder vi vores biskop, Metro­po­lit Joseph for før­ste gang i hotel­lets lob­by. Fra ven­stre: Metro­po­lit Joseph, fader Poul.

Lør­dag var den kon­cen­tre­re­de kon­fe­ren­ce-dag. Efter mor­gen­mad og Mole­ben var der møde med en ræk­ke emner og rap­por­ter fra til­lids­folk og arran­gø­rer, valg af møde­le­del­se, god­ken­del­se af dags­or­den og øvri­ge for­ma­li­te­ter, der hører et offi­ci­elt møde til.

Mødeaktivitet om lørdagen.
Møde­ak­ti­vi­tet om lørdagen.

I løbet af lør­da­gen fik f. Poul mulig­hed for i detal­jer at beret­te for hele for­sam­lin­gen om vor menig­heds til­bli­vel­se og histo­rie og vej ind i Metro­po­lit Joseph’s Stift. Det sam­me gjor­de f. Angel for menig­he­den i Sto­ck­holms ved­kom­men­de. – Ved sam­me lej­lig­hed over­drog f. Poul Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds gave til Metro­po­lit­ten og Stif­tet: En ikon af hl. Johan­nes af Shang­hai og San Fran­ci­sco, som dia­ko­nis­sa Nana Qupa­radze har til­vir­ket. Iko­nen blev mod­ta­get med klapsal­ver af de tilstedeværende.

Metropolit Joseph modtager ikonen af f hl. Johannes af Shanghai og San Francisco.
Metro­po­lit Joseph mod­ta­ger iko­nen af f hl. Johan­nes af Shang­hai og San Francisco.

Lør­dag aften efter aftentje­ne­ste i kir­ken var der ”Banquet Din­ner & Dan­ce”. Det blev en fest­lig afslut­ning med glim­ren­de og rige­lig mad, god ame­ri­kansk vin, hyg­ge­li­ge men­ne­sker og en smuk opvis­ning af bul­garsk fol­ke­dans med til­hø­ren­de musik.

Søn­dag for­mid­dag var der (igen) biskop­pe­lig Litur­gi, hvor alle præ­ster tjen­te ved alte­ret. Så for før­ste gang (anta­ger vi) lød der en dansk ekfo­ne­se fra alte­ret i hl. Cle­ment af Ohrids Kir­ke i Detroit USA.

Biskoppelig liturgi, søndag den 23. juli 2023, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit.
Biskop­pe­lig litur­gi, søn­dag den 23. juli 2023, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

For os, der repræ­sen­te­re­de Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed, var det en stor glæ­de at møde alle de nævn­te og at kun­ne fejre Litur­gi sam­men med dem under Metro­po­lit Joseph’s ledel­se. Og det var en glæ­de at kun­ne tale sam­men, både for­melt på Kon­fe­ren­cens møder og mere ufor­melt under mål­ti­der og den slags.