Prædiken af f. Poul, 20. Søndag efter Pinse 30. oktober 2022

Læs­nin­ger:
Gal. 1: 11–19
Luk. 7: 11–16

Prædiken 22. november 2015 – Gudsmoders Indføring i Templet

I Fade­rens og Søn­nens og Hel­li­gån­dens Navn!

Kære brød­re og søstre i Kristus

Vi har en opgave!

For lidt over 15 år siden inter­viewe­de jeg en præst til den lil­le måned­li­ge publi­ka­tion, Kir­ke­bla­det, som jeg var med til at udgi­ve op igen­nem 90-erne. F. Abra­ham hed han. Han hav­de for­talt om sin opvækst i Eng­land og om sin kon­ver­sion til Den Orto­dok­se Kir­ke. Han hav­de m.a.o. en bag­grund, der lig­ner den, så man­ge af os har: En kri­sten vest­eu­ro­pæ­er, som efter moden over­vej­el­se er kon­ver­te­ret til Den Orto­dok­se Kir­ke. Der­for stil­le­de jeg ham føl­gen­de spørgs­mål: Hvor­dan fore­stil­ler du dig Orto­dok­si­en og Den Orto­dok­se Kir­kes frem­tid i Vesten? Og jeg uddy­be­de spørgs­må­let sådan her: Det er ingen hem­me­lig­hed, at de fle­ste men­ne­sker i den vest­li­ge kul­tur opfat­ter Orto­dok­si­en som noget umå­de­lig frem­me­d­ar­tet, som egent­lig ikke hører til her hos os. – Og til sidst: Ser du, f. Abra­ham, nogen mulig til­nær­mel­se mel­lem de to stør­rel­ser Orto­dok­si­en og Vesten?

Læs mere