Prædiken 22. november 2015 – Gudsmoders Indføring i Templet

I Fade­rens og Søn­nens og Hel­li­gån­dens Navn!

Kære brød­re og søstre i Kristus

Vi har en opgave!

For lidt over 15 år siden inter­viewe­de jeg en præst til den lil­le måned­li­ge publi­ka­tion, Kir­ke­bla­det, som jeg var med til at udgi­ve op igen­nem 90-erne. F. Abra­ham hed han. Han hav­de for­talt om sin opvækst i Eng­land og om sin kon­ver­sion til Den Orto­dok­se Kir­ke. Han hav­de m.a.o. en bag­grund, der lig­ner den, så man­ge af os har: En kri­sten vest­eu­ro­pæ­er, som efter moden over­vej­el­se er kon­ver­te­ret til Den Orto­dok­se Kir­ke. Der­for stil­le­de jeg ham føl­gen­de spørgs­mål: Hvor­dan fore­stil­ler du dig Orto­dok­si­en og Den Orto­dok­se Kir­kes frem­tid i Vesten? Og jeg uddy­be­de spørgs­må­let sådan her: Det er ingen hem­me­lig­hed, at de fle­ste men­ne­sker i den vest­li­ge kul­tur opfat­ter Orto­dok­si­en som noget umå­de­lig frem­me­d­ar­tet, som egent­lig ikke hører til her hos os. – Og til sidst: Ser du, f. Abra­ham, nogen mulig til­nær­mel­se mel­lem de to stør­rel­ser Orto­dok­si­en og Vesten?

Sådan spurg­te jeg. — Og f. Abra­ham sva­re­de ordret sådan her: Orto­dok­si­en, det håber jeg, vil altid for­bli­ve frem­med for vest­lig kul­tur. Og hvis Vesten kom­mer der­til, at det igen bli­ver kri­stent, så vil det ikke være muligt at beva­re de vest­li­ge sam­fund i deres nuvæ­ren­de form.

Jeg var den­gang cho­ke­ret over hans svar, og det er jeg sådan set fort­sat. For det fore­kom­mer mig helt for­kert vur­de­ret, at den vest­li­ge kul­tur som sådan skul­le være alde­les ufor­e­ne­lig med orto­doks kris­ten­dom. — Hvad skul­le vi da gri­be og gøre i, alle vi, der er vok­set op med Vival­di, Mozart og Carl Niel­sen? Eller med Bir­t­he Wil­ke, Gustav Win­ck­ler og Elvis Pres­ley? Hvad med os, som har læst nor­di­ske fol­ke­vi­ser, Hol­berg, H. C. Ander­sen og Oeh­lens­chlä­ger, da vi gik i sko­le? Eller Goet­he og Sha­kespea­re, hvis vi skal være lidt mere inter­na­tio­na­le. Hvad stil­ler vi op, vi her i Dan­mark, som er så gam­le, at vi måt­te lære sal­me­vers ude­nad og blev indok­tri­ne­ret (vil­le man sik­kert sige i dag) med både Inge­mann og Gundtvig?

Hvad skul­le vi stil­le op, vi vester­læn­din­ge? Skul­le vi for­ka­ste en bloc den kul­tur, vi er vok­set op i? Skul­le vi vaske den men­tale tav­le ren og begyn­de helt for­fra? Skul­le vi gå i lære som rus­se­re, græke­re, rumæ­ne­re eller ser­be­re for ret at kun­ne bli­ve orto­dok­se krist­ne? – Må vi, rent ud sagt, være fri! Det er, som enhver kan høre, et både uri­me­ligt og umu­ligt for­lan­gen­de, og var det betin­gel­ser­ne, da kun­ne vi lige så godt give op på forhånd.

Som sagt: Jeg var cho­ke­ret og der­til fra­stødt af f. Abra­hams svar den­gang. For han hæv­der jo impli­cit, at der over­ho­ve­det ikke er nogen kris­ten­dom til­ba­ge i Vesten. Og han hæv­der vide­re, at skal den krist­ne tro atter bli­ve en afgø­ren­de fak­tor i vore lan­de, i Vesten alt­så, ja så, lad os gen­ta­ge orde­ne, så vil det ikke være muligt at beva­re de vest­li­ge sam­fund i deres nuvæ­ren­de form.

Jeg mener fort­sat ikke, f. Abra­ham den­gang gav et ret­vi­sen­de bil­le­de af de vest­li­ge sam­fund. Men måske hav­de han alli­ge­vel øje for en man­gel og for en sør­ge­lig udvik­ling i Vesten, en udvik­ling, som siden da er ble­vet sta­digt tyde­li­ge­re. Tyde­li­ge­re på bag­grund af det pres og de angreb, Vesten udsæt­tes for. For i den mel­lem­lig­gen­de tid er vi i Dan­mark og en ræk­ke andre lan­de i Vest­eu­ro­pa ble­vet sat under sta­digt sti­gen­de pres, vi bli­ver udsat for en tal­rig til­strøm­ning af men­ne­sker med en helt anden tra­di­tion end vores, og vi udsæt­tes for sta­digt vold­som­me­re angreb i form af ter­r­orak­tio­ner fra isla­mi­ster. Blot i år har vi i Dan­mark set dra­be­ne ved Krudt­tøn­den og Syna­go­gen i Køben­havn og i Frank­rig de vold­som­me ter­r­or­hand­lin­ger på et sati­re­blad, Char­lie Heb­do, og for helt nylig dra­be­ne på et fod­bold­sta­dion og på et kon­cert­sted i Paris.

Vi bli­ver angre­bet, og angri­ber­ne påberå­ber sig udtryk­ke­ligt en reli­gi­øs begrun­del­se for deres had til Vesten og Vestens livs­form. Og vi sva­rer for det meste ikke med at pege på kri­sten­dom­men, men peger i ste­det på en over­fla­disk mod­stand mod al reli­gion, en atei­s­me, kom­bi­ne­ret med nydel­ses­sy­ge og grå­dig­hed. Reak­tio­ner­ne, både de offi­ci­el­le og de fol­ke­li­ge reak­tio­ner på angre­be­ne er oftest meget ned­slå­en­de. Beva­res, men­ne­sker sam­les i for­fær­del­se og for at udtryk­ke deres vil­je til mod­stand mod angre­be­ne. – Og så syn­ger de, med fak­ler i hæn­der­ne, atei­sti­ske san­ge, Poul Hen­nings­ens antik­rist­ne Man bin­der os på mund og hånd, eller de syn­ger John Len­nons tåge­de drøm­me­ri­er: Imag­i­ne all the peop­le …. Eller andet lig­nen­de, for der mang­ler hos fle­re og fle­re umid­del­bar bevidst­hed om det krist­ne fun­da­ment, vore sam­fund er byg­get på.

Søri­ne Got­fred­sen, som er præst i den dan­ske fol­kekir­ke, beskri­ver den mang­len­de dyb­de og den mang­len­de krist­ne for­ank­ring meget præ­cist. Hun skri­ver sådan her: Når for­fær­de­de dan­ske­re mødes på åbne plad­ser med leven­de ild og syn­ger tom­me san­ge uden strejf af evig­hed og for­tæl­ler hin­an­den, at vore vær­di­er aldrig må for­gå, så er det hul­he­den, der skin­ner igen­nem … Og vide­re: Kun få kan efter­hån­den sæt­te ord på det histo­ri­ske og krist­ne arve­gods, der udgør rod­net­tet under vor frie livs­form … Og Got­fred­sen slut­ter sådan her: Hvis vi ikke snart begyn­der at for­stå, at til­væ­rel­sen byg­ger på andet end krop, alko­hol og kor­te neder­de­le, så har vi måske slet ikke kræf­ter­ne til at beva­re den fri­hed, vi elsker.

Sva­re­ne på f. Abra­hams mis­mo­di­ge beskri­vel­se af vor vest­li­ge kul­tur og leve­vis er, at nej! Orto­dok­si­en er ikke ”frem­med” for Vesten! Og vi, som er orto­dok­se krist­ne, vi har den opga­ve, at arbej­de med på atter at gøre kri­sten­dom­men til det syn­li­ge og bevid­ste fun­da­ment for den fri­hed, vi nu igen må kæm­pe for at beva­re fra at bli­ve ned­brudt af angri­be­re. Og i den kamp skal vi skel­ne skar­pt mel­lem fana­tis­mens lov­re­li­gion, som træn­ger sig ind på os, men som kun har foragt til overs for os og vor livs­form, og så på den anden side kri­sten­dom­men, som er fri­he­dens reli­gion, og som er både den histo­ri­ske og ånde­li­ge rod til de sam­fund og den kul­tur, vi er en del af.

Den orto­dok­se kris­ten­dom er såle­des ikke et frem­med­ele­ment i Vesten. Tvær­ti­mod! Og vor opga­ve som orto­dok­se er ikke med reli­gi­øs fun­da­men­ta­lis­me og mora­lis­me at arbej­de hen imod det punkt, hvor, med f. Abra­hams ord, de vest­li­ge sam­fund i deres nuvæ­ren­de form bry­der sam­men og går til grun­de. Det sam­men­brud er der andre, vore fjen­der, som inder­ligt ønsker og mål­ret­tet arbej­der på. – Opga­ven for os er en anden: At beva­re fri­he­den og livs­glæ­den og sam­ti­digt gøre det lysen­de klart, også i Dan­mark, at uden Kristus og uden den ånde­li­ge for­ank­ring i Ham for­vand­les fri­he­den til tom­hed og overfladiskhed.

Lad os da, brød­re og søstre i Kristus, som Maria, Guds­mo­der, som vi fejrer i dag, gem­me Guds Ord i vore hjer­ter og grun­de over dem, så læn­ge vi lever. Og lad os, som Maria, Martas søster, som vi har læst om i dagens evan­ge­lie­tekst, benyt­te hver given lej­lig­hed til at sæt­te os ved Her­rens fød­der, til at betrag­te Kristus og for­dy­be os i Hans ord.

Ham være lov og pris til evig tid!

Amen!

af f. Poul