Den Store Faste

Hel­li­ge Efraim Syre­rens Bøn
Blandt samt­li­ge hym­ner og bøn­ner til faste­ti­den er der én, kort bøn, som vi kan beteg­ne som fastebøn­nen par excel­len­ce. Tra­di­tio­nelt til­skri­ves den en af det ånde­li­ge livs sto­re lære­re, Hl. Efraim Syreren.

Den Lysen­de Sørg­mo­dig­hed
Fader Ale­xan­der Sch­me­mann er mester for en kort, kyn­dig, inspi­re­ren­de og lære­rig for­kla­ring af for­skel­li­ge aspek­ter af Den Sto­re Faste. Gre­at Lent hed­der bogen, som er skre­vet på engelsk og udkom­met i 1969, mens fader Ale­xan­der var rek­tor for St. Vla­di­mir The­o­lo­gi­cal Semi­nary i U.S.A. Her brin­ger vi kom­men­te­re­de glimt fra nog­le kapit­ler i bogen.

Den Sto­re Faste – 5 Mis­for­stå­el­ser
Hvis vi vil for­stå tek­ster­ne i Tri­o­dion [faste­ti­dens litur­gi­ske tekst­sam­ling] rig­tigt og sam­ti­digt begri­be den spi­ri­tu­a­li­tet, der lig­ger under dem, må vi være opmærk­som­me på fem mis­for­stå­el­ser angå­en­de påskefasten.

Prædikener op til og i løbet af Den Store Faste

Zakæus’ Søn­dag:

Tol­de­rens og Fari­sæ­e­rens Søndag:

Den Fortab­te Søns Søndag:

Den Yder­ste Doms Søndag:

Til­gi­vel­sens Søndag:

Orto­dok­si­ens Søndag:

Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søndag:

Det Hel­li­ge Kors’ Søndag:

Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gens Søndag:

Hel­li­ge Maria af Ægyp­tens Søndag: