Økumenisk gudstjeneste

På høj­tids­da­gen for Guds­mo­ders Beskyt­tel­se, 1. okto­ber 2009, fejre­des i menig­he­den af sam­me navn en fest­g­ud­stje­ne­ste. Litur­gi­en blev ledet af provsten for Skan­di­navi­en, fader Johan­nes, som i festens anled­ning var rejst til Lyng­by fra Oslo. Med sig hav­de han f. dia­kon Ser­a­fim. For­u­den den mitra­bæ­ren­de provst med­vir­ke­de menig­he­dens præst, f. Poul, samt de gæsten­de præ­ster, f. Ser­gij fra hel­li­ge Ale­xan­der Nevskij Menig­hed, Moskvas patri­ar­kat, f. Mihai fra det rumæn­ske patri­ar­kat og den ser­bi­ske præst, f. Emi­li­jan, som for nylig er ind­t­rå­dt i Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Eksarkat.

Det var en glæ­de på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds fest­dag at kun­ne fejre en sandt øku­me­nisk gud­stje­ne­ste, hvor orto­dok­se krist­ne af én og sam­me tro mød­tes på tværs af natio­na­le, juris­dik­tio­nel­le og orga­ni­sa­to­ri­ske for­skel­le. I vor lil­le kir­ke lød den gud­dom­me­li­ge litur­gis ord på dansk, norsk, sla­visk og rumænsk, og sam­men modt­og vi den hel­li­ge nad­ver, som for­e­ner os alle i Guds Kirke.

f. Poul

Billeder fra festgudstjenesten