Ærkebiskop Gabriels brev til den nye patriark i Moskva

Paris, den 28. janu­ar 2009

Deres Hel­lig­hed!

Metropolit Kirill, Patriark Alexis II og Ærkebiskop Gabriel i oktober 2007.

Metro­po­lit Kirill, Patri­ark Ale­xis II og Ærke­bi­skop Gabri­el i okto­ber 2007.

Mod­tag mine var­me lykønsk­nin­ger ved Deres valg til den patri­ar­ka­le Tro­ne i byen Moskva under Guds beskyt­tel­se. Ved Guds vil­je og den kir­ke­li­ge for­sam­lings valg er De ble­vet betro­et ror­pin­den på den rus­si­ske, orto­dok­se Kir­kes skib. Jeg tviv­ler ikke om, at Hel­li­gån­dens nåde vil være med Dem i den van­ske­li­ge opga­ve, der ven­ter Dem som førstemand.

Jeg ønsker for Deres Hel­lig­hed, at De må have fysisk og ånde­lig styr­ke og kraft til­li­ge med rige­lig gud­dom­me­lig hjælp i Deres tje­ne­ste for den utal­li­ge flok af den rus­si­ske orto­dok­se Kir­kes ånde­li­ge børn.

Som De er klar over, er der en kom­pleks histo­rie, når det gæl­der rela­tio­ner­ne mel­lem det ærke­stift, som Guds for­syn har betro­et mig, og så den sto­re rus­si­ske Kir­ke, som jeg nærer dyb respekt for.

Jeg er over­be­vist om, at Deres omsorg for at sik­re den kir­ke­li­ge enhed og de gode rela­tio­ner mel­lem alle orto­dok­se tro­en­de, som bor i Vest­eu­ro­pa, efter en kort tid vil gøre det muligt at defi­ne­re de måder, hvor­på vi i fæl­les­skab kan ord­ne de spørgs­mål, som end­nu for­mør­ker vore relationer.

Jeg for­sik­rer Dem, at jeg er rede til, i en kon­struk­tiv og respekt­fuld dia­log, at gøre alt, hvad der er muligt for atter at søge gen­si­dig for­stå­el­se og for at regu­le­re de spørgs­mål og van­ske­lig­he­der, som fort­sat består.

Jeg ønsker for Dem, at Her­ren, ved for­bøn­ner­ne fra de hel­li­ge hie­rar­ker og under­gø­re­re fra Moskva, må skæn­ke Dem et langt liv i spid­sen for den ånde­li­ge flok, Kristus har betro­et Dem.

Jeg befa­ler mig til Deres hel­li­ge bøn­ner for den høje­ste Guds alter.

Med respekt­fuld kær­lig­hed i Herren

Sign. + Gabri­el, ærke­bi­skop af Comane
Eks­ark for Den Øku­me­ni­ske Patriark

Fra vort ærke­stifts hjem­mesi­de: www.exarchat.eu
over­sat fra fransk