Ikoner og bedetæpper

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se har nu været på Øster­bro i godt et halvt år og vi er rig­tig gla­de for vore nye loka­ler. For nylig er vi kom­met et skridt vide­re, idet de læn­ge­de ven­te­de Pan­to­kra­tor- og Guds­mo­der-iko­ner til iko­nost­a­sen blev sat op i ste­det for de mid­ler­ti­di­ge. Iko­ner­ne er skre­vet af Jarosla­va Askol­d­ov­na Ale­xe­je­va fra St. Peters­borg og er done­ret af en per­son fra menigheden.

I til­læg til iko­ner­ne har vi også ind­købt 2 smuk­ke tæp­per til at pry­de beg­ge rum i kir­ken. Se iko­ner­ne og bede­tæp­per­ne i bil­led­se­ri­en her­un­der – og vær vel­kom­men i kir­ken til at se dem i leven­de live.

Man­ge tror, at bede­tæp­per er en mus­lim­sk tra­di­tion, men det er fak­tisk oprin­de­ligt en kri­sten tra­di­tion. Om iko­ner og bede­tæp­per kan man høre i opta­gel­sen af Liisa Kunin­gas fored­rag fra 2010 herunder.

 

Fra Liisa Kuningas Foredrag

Eksem­pel på et tæp­pe, der gen­gi­ver kon­gepor­ten og har en bort med det S‑lignende bog­stav: Alef, der er det før­ste bog­stav i det hebra­i­ske alfa­bet og i Guds Navn.