Prædiken af f. Poul, Ortodoksiens Søndag, 5. marts 2023

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 24 – 26 + 32 – 12:2
Joh. 1: 43 — 51

Prædiken af f. Poul, 18. Søndag efter Pinse, Fædrene fra det 7. Økumeniske Koncil, 16. oktober 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 7–16
Joh. 17: 1–13

Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 13. marts 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 24–26, 32–12:2
Joh. 1: 43–51

Iko­nen kom­mer her­fra: https://www.oca.org/saints/lives/2018/02/25/10–1st-sunday-of-great-lent-sunday-of-orthodoxy

Prædiken, 2. juledag, 26. december 2021

Læs­nin­ger:
Gal. 1: 11–19
Matt. 2: 13–23

Prædiken af f. Poul, 17. Søndag efter Pinse, 17. oktober 2021, Fædrene fra 7. økumeniske koncil år 787

Læs­nin­ger:
Heb. 13, 7–16
Joh. 17, 1–13

Prædiken, 18. Søndag efter Pinse, 11. oktober 2020, De hellige fædre fra VII økumeniske koncil

Ikon af det syvende øku­me­ni­ske kon­cil

Ikon af det syven­de øku­me­ni­ske kon­cil. 17. årh. Novo­de­vi­chy-kloste­ret, Rusland.

Præ­di­ken af f. Poul, 11. okto­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 8. marts 2020

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, 8. marts 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26 + 32 – 12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Radioprogram om ikoner og Påsken

Tirs­dag den 16. april 2019 med­vir­ke­de f. Poul i radiopro­gram­met “De Høje­re Mag­ter” på Dan­marks Radios P1. Pro­gram­met omta­les såle­des på DRs hjem­mesi­de: “Kan iko­ner­ne hjæl­pe til at gøre Gud nær­væ­ren­de? Skal de være frem­stil­let på en sær­lig måde for at vir­ke? Og hvor­dan bin­der iko­ner­nes ver­den sig ind i påskens fortælling?”

Lyt til pro­gram­met via det­te link

Se også det­te ind­læg på blog­gen, som rela­te­rer til radiopro­gram­mets emne:

Iko­ner er hel­li­ge bil­le­der – teo­lo­gi i farver

Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 17. marts 2019

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 17. marts 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26, 32–12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Ikoner og bedetæpper

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se har nu været på Øster­bro i godt et halvt år og vi er rig­tig gla­de for vore nye loka­ler. For nylig er vi kom­met et skridt vide­re, idet de læn­ge­de ven­te­de Pan­to­kra­tor- og Guds­mo­der-iko­ner til iko­nost­a­sen blev sat op i ste­det for de mid­ler­ti­di­ge. Iko­ner­ne er skre­vet af Jarosla­va Askol­d­ov­na Ale­xe­je­va fra St. Peters­borg og er done­ret af en per­son fra menigheden.

I til­læg til iko­ner­ne har vi også ind­købt 2 smuk­ke tæp­per til at pry­de beg­ge rum i kir­ken. Se iko­ner­ne og bede­tæp­per­ne i bil­led­se­ri­en her­un­der – og vær vel­kom­men i kir­ken til at se dem i leven­de live.

Man­ge tror, at bede­tæp­per er en mus­lim­sk tra­di­tion, men det er fak­tisk oprin­de­ligt en kri­sten tra­di­tion. Om iko­ner og bede­tæp­per kan man høre i opta­gel­sen af Liisa Kunin­gas fored­rag fra 2010 herunder.

 

Fra Liisa Kuningas Foredrag

Eksem­pel på et tæp­pe, der gen­gi­ver kon­gepor­ten og har en bort med det S‑lignende bog­stav: Alef, der er det før­ste bog­stav i det hebra­i­ske alfa­bet og i Guds Navn.